งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ozone นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ 46400947 การจัดการพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ozone นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ 46400947 การจัดการพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ozone นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ 46400947 การจัดการพลังงาน

2 โอโซนในบรรยากาศ

3

4

5

6

7 สารทีทำลายโอโซน  คลอรีน  ฟลูออรีน  โบรมีน  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  CFC

8

9 north pole view

10

11 south pole view

12

13 แผนที่การลดลงของโอโซนที่ขั้วโลก เหนือใน ปี 1979-1998

14 แผนที่การลดลงของโอโซนที่ขั้วโลกใต้ ใน ปี 1979-1998

15 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโอโซน มี 2 ประเด็น คือ  เราสามารถฟื้นฟูโอโซนที่เสียไปได้ หรือไม่  เราจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตได้อย่างไร

16  หาทางเอา CFCs ออกจากบรรยากาศ  หยุดการปล่อยคลอรีนที่ทำลายโอโซนก่อนที่จะ เกิดความเสียหายมากกว่านี้  ทดแทนโอโซนที่สูญเสียไปในบรรยากาศ หรือ บางทีควรนำโอโซนมลพิษในเมืองที่มากเกินไป ไปฉีดขึ้นไปชดเชยส่วนที่ขาดหาย หรือสร้างขึ้น ใหม่ การแก้ไข มี 3 ทาง

17 สนธิสัญญาเกียวโต   การดำเนินงานร่วมกัน (Joint Implememtation,JI)   การค้าก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ (Emissions Trading, ET)   การพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean Development Mechanism,CDM)


ดาวน์โหลด ppt Ozone นางสาวธิราพร เปรมจิตต์สุคนธ์ 46400947 การจัดการพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google