งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล. การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล. การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล

2 การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล การรับข้อมูล จาก Site มาที่ CRCN ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล

3 การส่งข้อมูลจาก CRCN ให้กับ Site

4 เอกสารที่แต่ละ โรงพยาบาลจะได้รับ

5 1. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร ( แผ่นสีเหลือง ) 2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม การวิจัย (ICF) 3. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) 4. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง 6. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01)

6

7

8 เมื่อได้รับ เอกสารแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ ฟอร์มนี้ กลับมาที่ CRCN เพื่อที่จะได้ ทราบว่า ท่านได้รับ เอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ ค่ะ

9 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01) 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบ สีขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี

10

11 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01) 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วย โรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด

12

13 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01) 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด

14

15 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU-01)

16 1 2 3 100 8

17 ตัวอย่าง ซองสีน้ำตาล 1 ซอง สามารถ ใส่ได้ 25 ชุด แบ่งเป็น DM 15 ชุด ได้แก่ รหัส 1001, 1002,…, 1008 และ 1015,1016,…, 1019 และ 1034 และ 1040

18 1 2 3 100 8 4 20 14

19 ตัวอย่าง และเป็น HT 15 ชุด ได้แก่ รหัส 2004, 2005,…, 2010 และ 2013, 2018 และ 2020

20 5 6 7 8 9

21 ให้ตอบกลับใน ช่องค่าที่แก้ไข ภายใน 1 อาทิตย์ และส่งแฟ๊กซ์กลับ มายัง CRCN

22 การโอนค่าตอบแทน 1. ตอบแทนฟอร์ม DMU – 03 ล่าช้า 2. ส่งเอกสารให้ไม่ครบ 3. ไม่ได้รับ SMS


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล. การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google