งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล. การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล. การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล

2 การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล การรับข้อมูล จาก Site มาที่ CRCN ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล

3 การส่งข้อมูลจาก CRCN ให้กับ Site

4 เอกสารที่แต่ละ โรงพยาบาลจะได้รับ

5 1. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร ( แผ่นสีเหลือง ) 2. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม การวิจัย (ICF) 3. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) 4. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง 6. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01)

6

7

8 เมื่อได้รับ เอกสารแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ ฟอร์มนี้ กลับมาที่ CRCN เพื่อที่จะได้ ทราบว่า ท่านได้รับ เอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ ค่ะ

9 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01) 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบ สีขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี

10

11 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01) 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วย โรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด

12

13 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU- 01) 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด

14

15 เอกสารที่จะต้องส่งกลับ CRCN 1. แบบบันทึกข้อมูล (CRF) เฉพาะใบสี ขาวทุกแผ่น ส่วนสีเหลืองเก็บไว้ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา 2 ปี 2. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 3. แบบลงทะเบียนผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูง ส่งตัวจริง โปรดสำเนาเก็บไว้ที่โรงพยาบาล 1 ชุด 4. แบบฟอร์มบันทึกการรับ - ส่ง (DMU-01)

16

17 ตัวอย่าง ซองสีน้ำตาล 1 ซอง สามารถ ใส่ได้ 25 ชุด แบ่งเป็น DM 15 ชุด ได้แก่ รหัส 1001, 1002,…, 1008 และ 1015,1016,…, 1019 และ 1034 และ 1040

18

19 ตัวอย่าง และเป็น HT 15 ชุด ได้แก่ รหัส 2004, 2005,…, 2010 และ 2013, 2018 และ 2020

20

21 ให้ตอบกลับใน ช่องค่าที่แก้ไข ภายใน 1 อาทิตย์ และส่งแฟ๊กซ์กลับ มายัง CRCN

22 การโอนค่าตอบแทน 1. ตอบแทนฟอร์ม DMU – 03 ล่าช้า 2. ส่งเอกสารให้ไม่ครบ 3. ไม่ได้รับ SMS


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการส่งและรับ ข้อมูล. การส่งข้อมูล จาก CRCN ให้กับ Site ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ของ โรงพยาบาล ในการเก็บ ข้อมูล ขั้นตอนการ เก็บ และ วิธีการกรอก ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google