งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ปี พ.ศ. 2554 จังหวัดอุทัยธานี

2 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 70,149 บาท/คน/ปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี ปี ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า 22,530 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 70,149 บาท/คน/ปี

3 โครงสร้างการผลิตของจังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามภาคการผลิต
ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2554 GPP AT CURRENT PRICE (BOTTOM UP)

4 โครงสร้างการผลิตของจังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามสาขาการผลิต
ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2554 GPP AT CURRENT PRICE (BOTTOM UP) โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุทัยธานี ปี 2550 ณ ราคาประจำปี

5 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี
ร้อยละ

6 ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 1.9 1 2 ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.0 3 1 6 2 3 4 5 2 3 1 1 2 4 7

7 ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

8 จังหวัดอุทัยธานี ประมาณภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2555
พิจารณาจาการลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดอุทัยธานี

9 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี
ร้อยละ ก.พ.ร. กำหนดค่าเป้าหมายขั้นตอนที่ 5.4 Growth ปี 2555 เท่ากับ x+2 โดยที่ x หมายถึง ร้อยละเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 3 ปี (ปี พ.ศ ) ซึ่งค่า x ของจังหวัดอุทัยธานีเท่ากับ 0.4 Growth GPP ปี 2555 เท่ากับ 3.0 สูงกว่าเป้าหมายที่ กพร. กำหนด =2.4

10 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 73,305 บาท/คน/ปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี ปี ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า 23,602 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 73,305 บาท/คน/ปี

11 โครงสร้างการผลิตของจังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามภาคการผลิต
ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2555 GPP AT CURRENT PRICE (BOTTOM UP)

12 ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 6.1 ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 8.8 1 4 3 1 2 2


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google