งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ. ศ. 2554 จังหวัด อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ. ศ. 2554 จังหวัด อุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ. ศ. 2554 จังหวัด อุทัยธานี

2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี ปี 2554 ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า 22,530 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 70,149 บาท / คน / ปี

3

4 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัด อุทัยธานี ปี 2550 ณ ราคาประจำปี

5 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด อุทัยธานี ร้อยละ

6 ภาคเกษตรหดตัวร้อย ละ 1.9 ภาคนอกเกษตรขยายตัว ร้อยละ 2.0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2

7

8 ประมาณภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุทัยธานี ปี พ. ศ. 2555 พิจารณาจาการลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัด อุทัยธานี

9 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด อุทัยธานี ร้อยละ ก. พ. ร. กำหนดค่าเป้าหมายขั้นตอนที่ 5.4 Growth ปี 2555 เท่ากับ x+2 โดยที่ x หมายถึง ร้อยละเฉลี่ยของอัตราการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 3 ปี ( ปี พ. ศ.2552-2554) ซึ่ง ค่า x ของจังหวัดอุทัยธานีเท่ากับ 0.4 Growth GPP ปี 2555 เท่ากับ 3.0 สูงกว่าเป้าหมายที่ กพร. กำหนด 0.4+2.0=2.4

10 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุทัยธานี ปี 2555 ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า 23,602 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 73,305 บาท / คน / ปี

11

12 ภาคเกษตรหดตัว ร้อยละ 6.1 ภาคนอกเกษตรขยายตัว ร้อยละ 8.8 1 2 3 4 1 2


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี พ. ศ. 2554 จังหวัด อุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google