งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในที่นี้ไม่รวมบริษัทที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือปรับโครงสร้างบริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2553 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ 1 บริษัท และมี 1 บริษัทที่เพิกถอน ทำให้จำนวนบริษัทจด ทะเบียนคงเดิมเท่ากับ 535 บริษัท Newly-listed companies Listed companies Number of new and existing listed companies (SET and mai) (YTD)

4 Points Billion Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนเมษายน 2553 SET Index และมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ mai Index ปรับตัว ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2552 Market Capitalization and Index (End period value) Total Market Capitalization SET index mai index (Bn.USD 190)

5 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 53 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instrument ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 6,177 billion bahtTotal number of listed companies = 535

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2553 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน ของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ กับปี 2552 Total Foreign Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (YTD)

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2553 นักลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ ซื้อสุทธิ 38.38 พันล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท Foreign net buy Unit: Billion baht - 16 2 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai (YTD)

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2553 นักลงทุนในประเทศยังคงมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด รองลงมา คือ นักลงทุน ต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (proprietary trading) และ นักลงทุนสถาบัน Foreign investors Proprietary trading Local institutes Transactions by investor type Unit: Percent Local investors ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : รวมข้อมูลของ SET และ mai (YTD)

9 อัตราผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET และ mai ในเดือนเมษายน 2553 ปรับตัว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2552 Market dividend yield (%) (End period value) SET mai ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง สถิติภาพรวมตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่ รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) SET Index, Earning and GDP SET Index Earning Real GDP Growth ณ สิ้นเดือนเมษายน 2553 SET Index ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.11 จากเดือนก่อนหน้าเป็น 763.51 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 4/2552

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนเมษายน 2553 SET Index ปิดที่ 763.51 จุด ลดลงจากสิ้น เดือนมีนาคม 2553 ที่ 787.98 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะเป็น ผู้ขายสุทธิ 4,092 ล้านบาทในเดือนเมษายน ขณะที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,295 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา Foreign net buy SET index ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 เมษายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google