งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบ คาบ อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบ คาบ อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบ คาบ อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ Watcharanon_j@hotmail.com

2 การเคลื่อนที่แบบคาบ (harmonic motion : oscillation) การเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีลักษณะแบบ ซ้ำไปมาที่มีคาบเวลาแนนอนคาหนึ่ง ตัวอยาง การแกวงของลูกตุมนาฬิกา การเคลื่อนที่ของ มวลผูกติดกับสปริงที่ปลาย ขางหนึ่งยึดไว การสั่น ของสายกีตาร การสั่นของผลึกควอทซในนาฬิกาขอมือ และอื่น ๆ แบงการเคลื่อนที่แบบคาบออกเปน 3 ลักษณะดวยกันคือ 1. การเคลื่อนที่แบบคาบอยางงาย (Simple Harmonics Motion : SHM.) 2. การเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหนวง (Damped Oscillation) 3. การเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกแรงบังคับ (Forced Oscillation)

3 การเคลื่อนที่แบบ SHM มีไดกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้

4 การเคลื่อนที่แบบคาบ อย่างง่าย คาบ คือ เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ แทนดวย T ความถี่ คือ จํานวนรอบตอหนวยเวลา แทนดวย อักษร f ความถี่เปนสัดสวนกลับกับคาบ f = มีหน วยเปนรอบตอวินาที เรียกใหมวาเฮิรตซ (Hz = 1s - 1 ) แอมพลิจูด คือ ระยะกระจัดสูงสุด แทนดวยอักษร A ดังนั้น ระยะกระจัดสูงสุดของการเคลื่อนที่ คือ 2A 1 เฮิรตซ = 1 รอบ /s = 1 s -1 ω = 2  f f = 1 / T

5 มวล m ถูกแรงจากภายนอก กระทําใหยืดออกไปเปนระยะ x จากตําแหนงสมดุลโดยสปริง จะพยายามคืนตัวดวยแรง F = - kx T

6 การกระจัด ความเร็ว และ ความเร่งใน SHM วัตถุซึ่งสั่นแบบ SHM ตามแกน x ถ้า t = 0 เฟสเริ่มต้นทำมุม  กับแกน + x ที่เวลา t ใดๆ มุมนี้จะมีค่า  = ωt +  เราจะได้การกระจัด ใน SHM x = A cos(ωt +  ) ความเร็ว ใน SHM v = -ω A sin (ωt +  ) ความเร่ง ใน SHM a = -ω 2 A cos (ωt +  )

7

8


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบ คาบ อ. วัชรานนท์ จุฑาจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google