งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MS.Pantharee Sawasdimongkol 1. เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP Language Reference ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MS.Pantharee Sawasdimongkol 1. เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP Language Reference ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MS.Pantharee Sawasdimongkol 1

2 เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP Language Reference ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP PHP Programming introductio n2

3 ประวัติ PHP PHP ย่อมาจาก Professional Home Page เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994 ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 5 Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี 1994 ถึงกลางปี 1995 Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี 1995 Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มใช้กลางปี 1997 Version 4 ถ้าเป็น commercial ใช้ชื่อว่า Zend (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans) Version 5 เป็น Stablee Version ล่าสุด PHP Programming introductio n3

4 PHP คืออะไร เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT/2000/XP, Windows 9x ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะกับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL, msSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็น ต้น PHP Programming introductio n4

5 สิ่งที่ PHP สามารถทำได้ CGI Database-enable web page Database Adabas D InterBase Solid DBase mSQLSybase Empress MySQLVelocis FilePro OracleUnix dbm Informix PostgreSQL PHP Programming introductio n5

6 ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม Open source No cost implementation – PHP เป็นของฟรี Server side Crossable Platform HTML embedded Simple language Efficiency XML parsing Server side Database module File I/O Text processing Image processing PHP Programming introductio n6

7 การทำงานของ PHP ทำงานบน Server ทำงานร่วมกับเอกสาร HTML สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงในเอกสาร HTML ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมีการเรียกใช้ เอกสารนั้น ๆ แสดงผลออกทาง Web Browsers PHP Programming introductio n7

8 โครงสร้างภาษา PHP แบบที่ 1 XML style ตัวอย่าง PHP Programming introductio n8

9 โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ ) แบบที่ 2 SGML style ตัวอย่าง PHP Programming introductio n9

10 โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ ) แบบที่ 3 Java Language style คำสั่งภาษา PHP ตัวอย่าง echo “Hello World”; PHP Programming introductio n10

11 โครงสร้างภาษา PHP ( ต่อ ) แบบที่ 4 ASP Style ตัวอย่าง <% echo “Hello World ! ”; echo “I am PHP”; %> PHP Programming introductio n11

12 โครงสร้างของภาษา PHP ( ต่อ ) แบบที่เป็นที่นิยม คือ แบบที่ 1 ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้ Hello World ! I am PHP ข้อสังเกต - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ละคำสั่ง File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php PHP Programming introductio n12

13 Language Reference Comments - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix ตัวอย่าง PHP Programming introductio n13

14 หลักการเขียนโปรแกรม php  พื้นฐานเหมือนกับภาษา C  ใช้พื้นที่ว่างได้ โดยการเว้นบรรทัดในขณะที่ยัง เขียนคำสั่งต่างๆ ไม่จบประโยคสามารถทำได้  Case-Sensitive บางกรณี คือ ตัวเล็ก - ตัวใหญ่มี ความแตกต่างกันในการอ้างอิงตัวแปร แต่ถ้าเป็น การใช้คำสั่ง เช่น if ก็จะเหมือนกับ IF หรือ function อย่างเช่น empty() อาจจะเขียนเป็น Empty() ก็ได้  ปิดคำสั่งทุกประโยคด้วย ; PHP Programming introductio n14

15 คำสั่ง echo เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser รูปแบบ echo ข้อความ 1 หรือตัวแปร 1, ข้อความ 2 หรือตัวแปร 2, ข้อความ 3 หรือตัวแปร 3, … ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (“ “) หรือ single quote (‘ ‘) ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับ ภาษา Perl PHP Programming introductio n15

16 ตัวอย่างที่ 1 intro.php Example –1 *** ทำการ สร้าง Folder ชื่อ PHP_Demo ไว้ใน c:\Appserv\www\ และเก็บ File นี้ไว้ใน Folder ดังกล่าว PHP Programming introductio n16

17 การเรียกใช้งาน เปิดโปรแกรม browser พิมพ์ url http://localhost/php_demo/intro.php PHP Programming introductio n17

18 ตัวอย่างที่ 2 (date.php) Example –2 Today’s Date: PHP Programming introductio n18 Today's Date: Monday November 3, 2009

19 "; echo"Hello PHP Programming"; ?> บันทึกไฟล์เป็น Sample1.php PHP Programming introductio n19 ตัวอย่างที่ 3 (Sample1.php)

20 การเชื่อมต่อข้อความหรือตัวแปร ใช้เครื่องหมาย. ( จุด ) หรือ, ( ลูกน้ำ ) เช่น echo “ ปัณฑรีย์ ”. “ สวัสดิมงคล ”; หรือ echo “ ปัณฑรีย์ ”, “ สวัสดิมงคล ”; ผลลัพธ์ ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล PHP Programming introductio n20

21 การขึ้นบรรทัดใหม่ ใช้ Tag เหมือนกับ HTML Tag คือ “ ” (Tag br ) เช่น echo “ ปัณฑรีย์ บุ๋ม ”; หรือ echo “ ปัณฑรีย์ ”,“ ”.“ บุ๋ม ”; ผลลัพธ์ ปัณฑรีย์ บุ๋ม PHP Programming introductio n21

22 …….. (Tag font) เช่น echo “ ปัณฑรีย์ ”; สี ขนาด แบบ ผลลัพธ์ ปัณฑรีย์

23 ตัวหนา …………. ตัวเอียง ………….. ตัวขีดเส้นใต้ …………. เช่น echo “ ปัณฑรีย์ ”; ผลลัพธ์ ปัณฑรีย์

24 คำสั่ง Print print(" ข้อความที่ต้องการแสดง "); คำสั่ง print จะทำงานเหมือนกับคำสั่ง echo แต่คำสั่ง print นั้นสามารถแสดงค่าได้ครั้งหนึ่งค่าเท่านั้น ในขณะที่คำสั่ง echo สามารถแสดงค่าได้หลาย ๆ ค่า "; print"Hello PHP Programming"; ?> บันทึกไฟล์เป็น Sample2.php PHP Programming introductio n24

25 คำสั่ง Printf Printf(String format,…); คำสั่ง Printf จะทำงานเหมือนกับคำสั่ง echo และ print เพื่อส่งข้อมูลไปแสดงที่ Brownser แต่คำสั่ง Printf นั้น สามารถที่จะกำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลได้ด้วย เหมือนกับภาษา C PHP Programming introductio n25

26 ไฟล์ Sample3.php อายุ %d ",$old); printf(" เงินเดือน %.2f ",$salary); printf(" Character ของ key คือ %c ",$key); ?> PHP Programming introductio n26

27 สัญลักษณ์ในฟังก์ชั่น prinf(); %d เลขฐานสิบ %b เลขฐานสอง %c รหัส ASCII %f ทศนิยม %o เลขฐานแปด %s ตัวอักษร String %x, %X เลขฐานสิบหก PHP Programming introductio n27

28 ผลลัพท์ที่ได้จากตัวอย่าง ชื่อ อายุ 21 เงินเดือน 39000.45 Character 165 key คือ ฅ PHP Programming introductio n28

29 ผลลัพท์จากตัวอย่าง ยินดีต้อนรับสู่เว็บ boom.com เว็บมาสเตอร์เขามีนามว่า ปัณฑรีย์ สวัสดิมงคล PHP Programming introductio n29

30 ให้นักศึกษาใช้คำสั่ง php เพื่อแสดงข้อความในรูปแบบของ AngsanaUPC ออกมาดังต่อไปนี้ ชื่อ ปัณฑรีย์ นามสกุล สวัสดิมงคล ( สีดำ ตัวหนา ขนาด = 25) รหัสนักศึกษา 45410261 ( สีดำ ตัวหนา - เอียง ขนาด = 25) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ( สีดำ ตัวหนา ขนาด = 25) ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ( สีดำ ตัวหนา ขนาด = 25) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ( สีดำ ตัวหนา ขนาด = 25) เบอร์โทร 085-0482434 ( รหัสสี “#740a9b” ตัวหนา - เอียง ขนาด = 25) Email sapantharee@yaoo.com ( รหัสสี “#13707b” ตัวเอียง ขนาด = 25) หมายเหตุ ( กำหนดรูปแบบและสีสันตามคำสั่ง Sava file : ชื่อ _ID.php เช่น pantharee_45410261.php )


ดาวน์โหลด ppt MS.Pantharee Sawasdimongkol 1. เนื้อหา ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP Language Reference ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google