งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 . การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " . การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  

2 การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ แทนลำดับ หรือขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็น เอกลักษณ์ และแทนความหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง

4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่ง ๆ – แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output – ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงานระบบได้ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) – แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม – อาจสร้างมาจากผังงานระบบ – นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ต่อไป

5 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการ ทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและอุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งในภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนผังงาน หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนด มาตรฐาน – American National Standard Institute (ANSI) – International Standards Organization (ISO)

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

10 การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน

11 การประมวลผล X = X * Y หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน

12 การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน

13 การทดสอบ X < 1? หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน

14 สิ้นสุด End หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน

15 เชื่อมต่อ หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน

16 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศร กำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตามมาตรฐาน ที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

17  และ  การเรียงลำดับ การตัดสินใจแบบทดสอบทางเลือก คำสั่งทำซ้ำ ๆ – FOR และ END FOR – REPEAT-UNTIL – WHILE - END WHILE โปรแกรมย่อยหรือโมดูล

18  และ  จงเขียน Flow Chart ของการโยนเหรียญ 3 ครั้ง ถ้าเกิดหัว ผู้โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้าเกิดก้อย ผู้โยนจะเสียเงิน 10 บาท 1. โยนเหรียญ 2. ถ้าเหรียญออกหัว 2.1. ได้รับเงิน 10 บาท 3. ถ้าเหรียญออกก้อย 3.1. เสียเงิน 10 บาท 4. ทำงานครบ 3 ครั้งหรือยัง 4.1. ถ้ายังให้ไปทำข้อ ถ้าครบแล้วให้ทำข้อ 5 5. หยุด

19  จงเขียน Flow Chart ของการคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 0. ให้ U = 0, G = 0, S = 0 และ i = 1 1. ให้ U = หน่วยกิตของวิชา i 2. ให้ G = เกรดของวิชา i 3. ให้เพิ่มค่า S = S + U x G 4. เป็นวิชาสุดท้ายหรือไม่ 4.1 ถ้าใช่ ทำข้อ ถ้าไม่ใช่ เพิ่มค่า i หนึ่งระดับ ทำข้อ 1 5. นำ G มาหารด้วย i

20  จงเขียน Flowchart และ Pseudo Code ในการคำนวณยอดชำระ ค่าน้ำประปา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1 – 50 หน่วย คิดหน่วยละ 4.25 บาท 51 – 100 หน่วย คิดหน่วยละ 3.25 บาท ตั้งแต 101 หน่วยขึ้นไป คิดหน่วยละ 2.25 บาท Due Date 16 Jun, 2010


ดาวน์โหลด ppt  . การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google