งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Flow Chart INT1103 Computer Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Flow Chart INT1103 Computer Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Flow Chart INT1103 Computer Programming

2 การเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart)
Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์ และแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart)
แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่ง ๆ แต่ละจุดประกอบด้วย Input-Process-Output ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผังงานระบบได้ ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม อาจสร้างมาจากผังงานระบบ นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

5 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย
ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

6 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคลมากกว่าที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและอุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งในภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
หน่วยงานที่รวบรวมและกำหนดมาตรฐาน American National Standard Institute (ANSI) International Standards Organization (ISO)

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การประมวลผล X = X * Y

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
การทดสอบ X < 1?

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
สิ้นสุด End

15 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
เชื่อมต่อ

16 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน
จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

17 Pseudocode และ PDL การเรียงลำดับ การตัดสินใจแบบทดสอบทางเลือก
คำสั่งทำซ้ำ ๆ FOR และ END FOR REPEAT-UNTIL WHILE - END WHILE โปรแกรมย่อยหรือโมดูล

18 Flow Chart และ Pseudocode
1. โยนเหรียญ 2. ถ้าเหรียญออกหัว 2.1. ได้รับเงิน 10 บาท 3. ถ้าเหรียญออกก้อย 3.1. เสียเงิน 10 บาท 4. ทำงานครบ 3 ครั้งหรือยัง 4.1. ถ้ายังให้ไปทำข้อ 1 4.2. ถ้าครบแล้วให้ทำข้อ 5 5. หยุด

19 Practice จงเขียน Flow Chart ของการคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
0. ให้ U = 0, G = 0, S = 0 และ i = 1 1. ให้ U = หน่วยกิตของวิชา i 2. ให้ G = เกรดของวิชา i 3. ให้เพิ่มค่า S = S + U x G 4. เป็นวิชาสุดท้ายหรือไม่ 4.1 ถ้าใช่ ทำข้อ 5 4.2 ถ้าไม่ใช่ 4.2.1 เพิ่มค่า i หนึ่งระดับ 4.2.2 ทำข้อ 1 5. นำ G มาหารด้วย i

20 Assignment (2 Marks) จงเขียน Flowchart และ Pseudo Code ในการคำนวณยอดชำระค่าน้ำประปา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1 – 50 หน่วย คิดหน่วยละ 4.25 บาท 51 – 100 หน่วย คิดหน่วยละ 3.25 บาท ตั้งแต 101 หน่วยขึ้นไป คิดหน่วยละ 2.25 บาท Due Date 16 Jun, 2010


ดาวน์โหลด ppt Flow Chart INT1103 Computer Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google