งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

2 ยุคสมัย.. แห่งการ สาธารณสุขไทย

3 สุข ศาลา ประกาศ นโยบาย ประกาศ นโยบาย “ รักษาฟรี ผู้มี รายได้น้อย ” “ รักษาฟรี ผู้มี รายได้น้อย ” ปี 2517 ปี 2518 ยุคโรคติดต่อระบาดยุคโรคติดต่อระบาด ยุค ที่ 1 ปี 2511 สำนักงาน ผดุงครรภ์

4 สถานี อนามัย ทศวรรษ... พัฒนา สถานีอนามัย ทศวรรษ... พัฒนา สถานีอนามัย ปี 2527 ปี 2535

5 ปี 2545-2546 หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 30 บาท รักษาทุก โรค

6 รพ. สต. ปี 2553

7 252 1 ยุค ที่ 2 ยุคสาธารณสุข มูลฐาน สส ม. รณรงค์ สร้างส้วม ภาวะ โภชนาการใน เด็ก

8 Primary Health Care N = Nutrition E = Education W = Water Supply S = Sanitation 8 Elemen ts

9 I = Immunization T = Treatment of Common Diseases E = Essential Drugs M = Maternal and Child Health Primary Health care 8 Element s 25212521 สส ม.

10 ปีแห่งการณรงค์ คุณภาพชีวิต 2528-25302528-2530 จปฐ. กม. กสต. คปต.

11 ประชุม ณ ประเทศ แคนาดา เกิด “Ottawa Charter” 25392539 25432543 Health For All สุขภาพดีถ้วน หน้า

12 ยุค ที่ 3 ยุค “ สร้างเสริม สุขภาพ ” NCD

13 “ ส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 6 ” 25482548 The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World เจ้าภาพจัด ประชุม

14 วิวัฒนาการสุขภาพ Phase 1 Mortality Program ใช้การแพทย์แก้ปัญหา Phase 2 Morbidity Program ใช้การสาธารณสุขแก้ปัญหา Phase 3 Beyond Morbidity Program ใช้พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้ปัญหา Phase 3 Beyond Morbidity Program ใช้พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้ปัญหา

15 พลวัต ความเชื่อมโยงและพลวัต เกี่ยวกับสุขภาพ กรรมพันธุ์ พฤติกรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ วิถีชีวิต ปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อม กายภาพ / ชีวภาพ เศรษฐกิจ / การเมือง วัฒนธรรม / ศาสนา ประชากร / การศึกษา ความมั่นคง การสื่อสาร / คมนาคม เทคโนโลยี / องค์ความรู้ ระบบบริการ สาธารณสุข ระบบบริการ สาธารณสุข การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ การแพทย์ & สาธารณสุข กระแสหลัก กระแสหลัก การแพทย์แผน ไทย & พื้นบ้าน สุขภาพ นโยบายสาธารณะ บริการ ส่งเสริม & ป้องกัน & รักษา & ฟื้นฟู

16 ระบบ สุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบบริการทางการแพทย์

17 จิตวิญญาณ ( ปัญญา ) สังคม จิต บุคคล ครอบครัว สังคม สร้างเสริม ป้องกัน ชุมชน กาย รักษา ฟื้นฟู สุขภาพ : สุข ภาวะ

18 นโยบายรัฐบาล 1.ลดความเหลื่อมล้ำ 2.เพิ่มการเข้าถึงบริการ 3.ปรับปรุงคุณภาพบริการ ลดคิว/ระยะเวลารอแพทย์

19 เป้าหมาย – ลดจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน รพศ./ รพท. ยุทธศาสตร์ – สุขภาพดีวิถีไทย, รพสต / ศสม, ระบบส่งต่อ 1. โครงสร้างพื้นฐาน - ต่อเติม ปรับปรุง รพ. สต. 2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์ PC - อื่นๆ เช่น เครื่องมือ วัดความดันโลหิต และ เครื่องตรวจเบาหวาน 3. สนับสนุนงบดำเนินการ 4. สื่อสาร ( Skype ) 5. บุคลากร - อบรมพยาบาลเวชฯ 500 คน - อบรมจนท. รพ. สต. 9750 คน - อบรมแผนไทย 200 คน - อบรมทันตาภิบาล 400 คน - อบรม ผอ รพ. สต. 9,750 คน 1. โครงสร้างพื้นฐาน - ต่อเติม ปรับปรุง รพ. สต. 2. ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์ PC - อื่นๆ เช่น เครื่องมือ วัดความดันโลหิต และ เครื่องตรวจเบาหวาน 3. สนับสนุนงบดำเนินการ 4. สื่อสาร ( Skype ) 5. บุคลากร - อบรมพยาบาลเวชฯ 500 คน - อบรมจนท. รพ. สต. 9750 คน - อบรมแผนไทย 200 คน - อบรมทันตาภิบาล 400 คน - อบรม ผอ รพ. สต. 9,750 คน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน จัดเวทีความรู้ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ แบบ 6 อ. คัดกรองผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โดย อสม. บริการให้คำปรึกษา หมอออนไลน์ บริการเยี่ยมบ้าน ต่อเนื่อง Hotline สุขภาพ บริการตรวจรักษา ที่ รพ. สต./ ศสม. บริการส่งต่ออย่าง ครบวงจร บริการ Mobile Clinic รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน จัดเวทีความรู้ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ แบบ 6 อ. คัดกรองผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โดย อสม. บริการให้คำปรึกษา หมอออนไลน์ บริการเยี่ยมบ้าน ต่อเนื่อง Hotline สุขภาพ บริการตรวจรักษา ที่ รพ. สต./ ศสม. บริการส่งต่ออย่าง ครบวงจร บริการ Mobile Clinic 1. ลดจำนวนผู้ป่วย DM ใน รพศ / รพท. 2. ลดจำนวนผู้ป่วย HT ใน รพศ / รพท. ประชาชนมี สุขภาพ อนามัยดี มี พฤติกรรม สุขภาพ เหมาะสม สามารถ ควบคุมและ ลดปัจจัยเสี่ยง ต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติ Value Chain ปฐมภูมิ ลดแออัด

20 สาธารณสุขมูลฐาน ( Primary Health Care ) เวชปฏิบัติ ครอบครัว แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ (SRM )

21 ลดแออัด OPD  วิเคราะห์ผู้ป่วย - บ้านที่อยู่ - ชนิดโรค 2. จัดระบบบริการ - สร้างความเข้มแข็ง รพ. สต. / ศสม. - สนับสนุนช่วยเหลือ

22 ลดแออัด IPD  One day treatment  รพช. เป็น ward รับส่งต่อกลับ  จัดทีมดูแลการ ส่งกลับทุกวัน  จัดระบบตามดู ผู้ป่วย on line

23 23 ผู้ป่วย.. จาก..... ในอำเภอ : รพ. สต./ ศสม... ปิด OPD //.. No OPD Walk In // นอกอำเภอ : รพช... พัฒนา Node.. พัฒนาคุณภาพ / ศักยภาพบริการ DM/H T Service Plan บ้าน / ชุมชน.. สร้างสุขภาพ PHC.. บริการเชิงรุก ( Home Ward /HHC /Home Visit )

24 24 Servic e Plan DH S รพ. สต. / ศสม. / รพช. วางเป้าหมาย ปรับกระบวนการ ทำงาน สนับสนุน ทรัพยากร เป็นพี่เลี้ยง / ที่ ปรึกษา ร่วมดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล Referral System

25 การนำนโยบายมาปฏิบัติเพื่อแก้ไข ปัญหาสาธารณสุข สุขภาพดี / สุข ภาวะดี Basic Health Service (BHS) Primary Health Care (PHC) ระบบบริการ สาธารณสุขที่ดี ( ครอบคลุม และมี คุณภาพ ) ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดี ( ปชช. มีศักยภาพ / ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ) -Service Oriented -Service Plan เขต เน้น - 1° care - รพ. สต. - 1° care เขต เมือง : ศสม. - ใช้ “ Family Medicine” - พัฒนาคุณภาพ บริการ / ส่งต่อ -Service Oriented -Service Plan เขต เน้น - 1° care - รพ. สต. - 1° care เขต เมือง : ศสม. - ใช้ “ Family Medicine” - พัฒนาคุณภาพ บริการ / ส่งต่อ - Development Oriented - แผนชุมชน / องค์กร ใช้ SRM/ ค่ากลาง - กองทุนสุขภาพตำบล - โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ ( รน. สช.) - พัฒนา อสม. ต้นแบบ - ถอดบทเรียนการทำงาน ชุมชน - Development Oriented - แผนชุมชน / องค์กร ใช้ SRM/ ค่ากลาง - กองทุนสุขภาพตำบล - โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ ( รน. สช.) - พัฒนา อสม. ต้นแบบ - ถอดบทเรียนการทำงาน ชุมชน DHS

26 .............................

27


ดาวน์โหลด ppt 1 นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google