งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ความเป็นมา ริเริ่มโดยท่านผู้หญิงปรียา เกษม สันต์ ณ อยุธยา ริเริ่มโดยท่านผู้หญิงปรียา เกษม สันต์ ณ อยุธยา เมื่อปี พ. ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตำรายาของประเทศไทยครั้ง แรกเมื่อ 14 ก. พ. พ. ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตำรายาของประเทศไทยครั้ง แรกเมื่อ 14 ก. พ. พ. ศ. 2522 เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ คณะรัฐมนตรี โดยมีอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ คณะรัฐมนตรี โดยมีอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ ตำรายาฯ เพื่อเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ ตัดสินคุณภาพยาที่ผลิตและจำหน่าย ในประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ ตัดสินคุณภาพยาที่ผลิตและจำหน่าย ในประเทศ เพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้ เหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้ เหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตำราที่เป็นที่เชื่อถือมี กฎหมายรับรองและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นตำราที่เป็นที่เชื่อถือมี กฎหมายรับรองและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ เภสัชกร ร้านขายยา ผู้ใช้กฎหมายตลอดจนผู้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา เพื่อเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ เภสัชกร ร้านขายยา ผู้ใช้กฎหมายตลอดจนผู้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา

4 สถานะทางกฎหมาย ในปัจจุบันทั้ง TP และ THP เป็น ตำรายาตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ. ศ. 2549 ในปัจจุบันทั้ง TP และ THP เป็น ตำรายาตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ. ศ. 2549 ซึ่งเป็นประกาศ โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 76(1) แห่ง พ. ร. บ. ยา พ. ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พ. ร. บ. ยา ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2522 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการยาออกประกาศ ดังกล่าว ซึ่งเป็นประกาศ โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 76(1) แห่ง พ. ร. บ. ยา พ. ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พ. ร. บ. ยา ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2522 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการยาออกประกาศ ดังกล่าว

5 การดำเนินงาน คณะกรรมการจัดทำตำรายาของ ประเทศไทย คณะกรรมการจัดทำตำรายาของ ประเทศไทย คณะอนุกรรมการต่างๆเช่น คณะอนุกรรมการต่างๆเช่น - คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน และวิธีตรวจสอบคุณภาพยา - คณะอนุกรรมการจัดทำตำรามาตรฐาน ยาสมุนไพรไทย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆเช่น คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆเช่น - คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการ ใช้สถิติในการวิเคราะห์และทดสอบ ทางชีววิทยา

6 - คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการ จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพรไทย กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็น ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็น ผู้รับผิดชอบ

7 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตำรายาของประเทศไทย ตำรายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia) -TP I, Volume I, Part 1 and 2 เป็น มาตรฐานยาวัตถุดิบ จำนวน 1073 โม โนกราฟ -TP I, Volume II, Part 1,2 and 3 เป็นมาตรฐานยาสำเร็จรูป จำนวน 823 โมโนกราฟ -TP II จัดพิมพ์ปลายปี พ. ศ. 2553

8 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) -THP,volume I ประกอบด้วยสมุนไพร 11 ชนิด และวิธีทดสอบ 76 เรื่อง - THP,volume II ประกอบด้วย สมุนไพร 10 ชนิด และวิธีทดสอบ 72 เรื่อง -Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด และ ยาเตรียม 3 ตำรับ และวิธีทดสอบ 40 เรื่อง - THP,volume III อยู่ระหว่างจัดพิมพ์

9 ปัญหาและอุปสรรค ความไม่ทันต่อเหตุการณ์ ออกช้า ทำให้มีมาตรฐานยาใหม่ๆออกมาช้า ความไม่ทันต่อเหตุการณ์ ออกช้า ทำให้มีมาตรฐานยาใหม่ๆออกมาช้า กรณีสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของ ตลาด ออกช้า กรณีสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของ ตลาด ออกช้า การใช้อ้างอิงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เท่าที่ควร การใช้อ้างอิงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เท่าที่ควร

10 ขอบคุณ …


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google