งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ความเป็นมา ริเริ่มโดยท่านผู้หญิงปรียา เกษม สันต์ ณ อยุธยา ริเริ่มโดยท่านผู้หญิงปรียา เกษม สันต์ ณ อยุธยา เมื่อปี พ. ศ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตำรายาของประเทศไทยครั้ง แรกเมื่อ 14 ก. พ. พ. ศ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำตำรายาของประเทศไทยครั้ง แรกเมื่อ 14 ก. พ. พ. ศ เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ คณะรัฐมนตรี โดยมีอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ คณะรัฐมนตรี โดยมีอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ ตำรายาฯ เพื่อเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ ตัดสินคุณภาพยาที่ผลิตและจำหน่าย ในประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ ตัดสินคุณภาพยาที่ผลิตและจำหน่าย ในประเทศ เพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้ เหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้ เหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตำราที่เป็นที่เชื่อถือมี กฎหมายรับรองและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นตำราที่เป็นที่เชื่อถือมี กฎหมายรับรองและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ เภสัชกร ร้านขายยา ผู้ใช้กฎหมายตลอดจนผู้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา เพื่อเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ เภสัชกร ร้านขายยา ผู้ใช้กฎหมายตลอดจนผู้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา

4 สถานะทางกฎหมาย ในปัจจุบันทั้ง TP และ THP เป็น ตำรายาตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ. ศ ในปัจจุบันทั้ง TP และ THP เป็น ตำรายาตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ. ศ ซึ่งเป็นประกาศ โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 76(1) แห่ง พ. ร. บ. ยา พ. ศ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พ. ร. บ. ยา ( ฉบับที่ 3) พ. ศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการยาออกประกาศ ดังกล่าว ซึ่งเป็นประกาศ โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 76(1) แห่ง พ. ร. บ. ยา พ. ศ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พ. ร. บ. ยา ( ฉบับที่ 3) พ. ศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการยาออกประกาศ ดังกล่าว

5 การดำเนินงาน คณะกรรมการจัดทำตำรายาของ ประเทศไทย คณะกรรมการจัดทำตำรายาของ ประเทศไทย คณะอนุกรรมการต่างๆเช่น คณะอนุกรรมการต่างๆเช่น - คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน และวิธีตรวจสอบคุณภาพยา - คณะอนุกรรมการจัดทำตำรามาตรฐาน ยาสมุนไพรไทย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆเช่น คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆเช่น - คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการ ใช้สถิติในการวิเคราะห์และทดสอบ ทางชีววิทยา

6 - คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการ จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพรไทย กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็น ผู้รับผิดชอบ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็น ผู้รับผิดชอบ

7 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตำรายาของประเทศไทย ตำรายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia) -TP I, Volume I, Part 1 and 2 เป็น มาตรฐานยาวัตถุดิบ จำนวน 1073 โม โนกราฟ -TP I, Volume II, Part 1,2 and 3 เป็นมาตรฐานยาสำเร็จรูป จำนวน 823 โมโนกราฟ -TP II จัดพิมพ์ปลายปี พ. ศ. 2553

8 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) -THP,volume I ประกอบด้วยสมุนไพร 11 ชนิด และวิธีทดสอบ 76 เรื่อง - THP,volume II ประกอบด้วย สมุนไพร 10 ชนิด และวิธีทดสอบ 72 เรื่อง -Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด และ ยาเตรียม 3 ตำรับ และวิธีทดสอบ 40 เรื่อง - THP,volume III อยู่ระหว่างจัดพิมพ์

9 ปัญหาและอุปสรรค ความไม่ทันต่อเหตุการณ์ ออกช้า ทำให้มีมาตรฐานยาใหม่ๆออกมาช้า ความไม่ทันต่อเหตุการณ์ ออกช้า ทำให้มีมาตรฐานยาใหม่ๆออกมาช้า กรณีสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของ ตลาด ออกช้า กรณีสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของ ตลาด ออกช้า การใช้อ้างอิงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เท่าที่ควร การใช้อ้างอิงยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เท่าที่ควร

10 ขอบคุณ …


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนตำรายา ของประเทศไทย ภญ. นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุ เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google