งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนตำรายาของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนตำรายาของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนตำรายาของประเทศไทย
ภญ.นันทนา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 ความเป็นมา ริเริ่มโดยท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
เมื่อปี พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตำรายาของประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ 14 ก.พ. พ.ศ. 2522 เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำตำรายาฯ
เพื่อเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพยาที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ เพื่อปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับสภาวะของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นตำราที่เป็นที่เชื่อถือมีกฎหมายรับรองและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับแพทย์ เภสัชกร ร้านขายยา ผู้ใช้กฎหมายตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา

4 สถานะทางกฎหมาย ในปัจจุบันทั้ง TP และ THP เป็นตำรายาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุตำรายา พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 76(1) แห่ง พ.ร.บ. ยา พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยาออกประกาศดังกล่าว

5 การดำเนินงาน คณะกรรมการจัดทำตำรายาของประเทศไทย คณะอนุกรรมการต่างๆเช่น
- คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานและวิธีตรวจสอบคุณภาพยา -คณะอนุกรรมการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจต่างๆเช่น - คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการใช้สถิติในการวิเคราะห์และทดสอบทางชีววิทยา

6 -คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย
กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบ

7 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตำรายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia) -TP I, Volume I, Part 1 and 2 เป็นมาตรฐานยาวัตถุดิบ จำนวน 1073 โมโนกราฟ -TP I, Volume II, Part 1,2 and 3 เป็นมาตรฐานยาสำเร็จรูป จำนวน 823 โมโนกราฟ -TP II จัดพิมพ์ปลายปี พ.ศ. 2553

8 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) -THP,volume I ประกอบด้วยสมุนไพร 11 ชนิด และวิธีทดสอบ 76 เรื่อง - THP,volume II ประกอบด้วยสมุนไพร 10 ชนิด และวิธีทดสอบ 72 เรื่อง -Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 ประกอบด้วยสมุนไพร 2 ชนิด และ ยาเตรียม 3 ตำรับ และวิธีทดสอบ 40 เรื่อง - THP,volume III อยู่ระหว่างจัดพิมพ์

9 ปัญหาและอุปสรรค ความไม่ทันต่อเหตุการณ์ ออกช้า ทำให้มีมาตรฐานยาใหม่ๆออกมาช้า กรณีสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด ออกช้า การใช้อ้างอิงยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร

10 ขอบคุณ…


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนตำรายาของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google