งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R) 16 มิถุนายน 2554 วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, สำนักยาและวัตถุเสพติด, กรมวิทยาศาสตร์การแพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R) 16 มิถุนายน 2554 วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, สำนักยาและวัตถุเสพติด, กรมวิทยาศาสตร์การแพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R) 16 มิถุนายน 2554 วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, สำนักยาและวัตถุเสพติด, กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์

2 การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย  การทำวิจัยในงานประจำ  กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน ประจำในการแก้ไขปัญหาและยกระดับ การพัฒนางานที่รับผิดชอบดำเนินการ อยู่ตามปกติ โดยจะมีผลลัพธ์เป็นการ พัฒนาตนเองและเพื่อนผู้ร่วมงาน อัน จะส่งผลกระทบในการบรรลุ เป้าประสงค์สูงสุดขององค์กรนั้น

3 อรพรรณ โตสิงห์ R2R หมายถึง การพัฒนางานที่ทำอยู่ เป็นประจำสู่งานวิจัย และเป็น กระบวนการแสวงหาความ รู้ อย่างเป็นระบบวิธีของการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน โดยมีผลรับเป็นการพัฒนา

4  1. ต้องเริ่มต้นจากปัญหา / คำถามวิจัยที่ได้ จากหน้างาน หรืองาน ประจำที่ตนเองทำและรับผิดชอบ ดำเนินการอยู่ 2. ต้องเป็นการวิจัยจริง ๆ ที่มีความ น่าเชื่อถือ 3. ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไข ปัญหา / พัฒนา / ต่อยอด / ขยายผลงานที่ทำอยู่อย่างไร 4. ไม่ควรจะเน้นที่งบประมาณในการ ดำเนินการเป็นการเฉพาะ มากนัก ควรใช้โอกาสและงบประมาณที่ ใช้ทำงานประจำอยู่ 5. ต้องเริ่มต้นที่ใจอยากทำ มีทัศนคติที่ดีต่อ การทำวิจัย ไม่ควร จะใช้วิธีการบังคับให้ทำ 6. ควรจะเห็นวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ตนเองและทีมงานใน กระบวนการทำ R2R What is “Routine to Research”?

5 7. ต้องไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น 8. ต้องพิจารณาที่ “ งานประจำ ” เป็นหลัก เพราะแต่ละคนที่ ทำ R2R ทำงานต่างตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ หรือ ต่าง บริบทกัน การจะนำแต่ตัวงานวิจัยมา พิจารณาจะทำไม่ได้ว่า อะไรเป็นวิจัยในงานประจำหรือเป็นวิจัย ทั่ว ๆ ไป 9. การทำวิจัยในงานประจำน่าจะเป็นการ คิดแบบ initiation, creation หรือ innovation 10. … What is “Routine to Research”?

6 เป็น R2R หรือไม่ ให้ดูที่โจทย์ วิจัย ผู้ทำวิจัย ผลลัพธ์ของการวิจัยและ การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โจทย์วิจัย โจทย์วิจัยของงาน R2R ต้องมาจากงานประจำ เป็นการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานประจำ ผู้ทำวิจัย ต้องเป็นผู้ทำงานประจำ นั้นเอง เป็นผู้แสดงบทบาทหลักของการ วิจัย

7 What is “Routine to Research”? ผลลัพธ์ของการวิจัยต้องวัดที่ผลต่อตัว ผู้ป่วย หรือบริการที่มีผลต่อผู้ป่วย โดยตรง ไม่ใช่วัดที่ตัวชี้วัดทุติยภูมิ เท่านั้น เช่น ระดับสารต่าง ๆ ใน ร่างกาย หรือผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ การนำผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ผลการวิจัยต้องวนกลับไปมีผล เปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วยโดยตรง หรือต่อการจัดบริการผู้ป่วย จึงจะถือว่าเป็น R2R

8 ประโยชน์ของ R2R  แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  เป็นต้นแบบสู่งานวิจัย  พัฒนาองค์กร  ประเมินบุคคล  ตัวชี้วัดของหน่วยงาน

9 Routine to Research (R2R)  การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 คุณภาพน้ำเกลือที่โรงพยาบาลผลิตเองใน เขต 8 และ 9 คุณภาพน้ำเกลือที่โรงพยาบาลผลิตเองใน เขต 8 และ 9  พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การละลายของยาพาราเซตามอลชนิดเม็ด การละลายของยาพาราเซตามอลชนิดเม็ด  การประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข ประจำปี 2538 คุณภาพของยาไอบูโพรเฟนชนิดเม็ดและ ชนิดน้ำเชื่อมที่จำหน่ายในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง คุณภาพของยาไอบูโพรเฟนชนิดเม็ดและ ชนิดน้ำเชื่อมที่จำหน่ายในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง

10  การประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2538 คุณภาพยาแผนโบราณ คุณภาพยาแผนโบราณ  การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 คุณภาพของยาเตรียมในโรงพยาบาลใน เขตภาคเหนือตอนล่าง คุณภาพของยาเตรียมในโรงพยาบาลใน เขตภาคเหนือตอนล่าง  การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 การปนเปื้อนของเครื่องมือแพทย์ การปนเปื้อนของเครื่องมือแพทย์  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เล่มที่ 41 ฉบับที่ 1 สีในแคปซูลยา สีในแคปซูลยา Routine to Research (R2R)

11  การประชุมวิชาการสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2550 การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสอบเมท แอมเฟตามีนเบื้องต้นชนิดรวดเร็วที่จำหน่าย ในประเทศไทย  การประชุมวิชาการสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2551 วารสารอาหารและยาปีที่ 16 ฉบับที่ 2 การตรวจสอบเดกซาเมทาโซนและเพรดนิ โซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยเทคนิค เอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอบเบนแอสเสย์ การตรวจสอบเดกซาเมทาโซนและเพรดนิ โซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยเทคนิค เอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอบเบนแอสเสย์ Routine to Research (R2R)

12  การประชุมวิชาการกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี 2552  วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่ 19 ฉบับที่ 1  14th International Biotechnology Symposium and Exhibition Biotechnology for the Sustainability of Human Society (IBS2010), Palacongressi, Rimini, Italy การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนโครมา โตกราฟีของเดกซาเมทาโซนและเพ รดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนโครมา โตกราฟีของเดกซาเมทาโซนและเพ รดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร Routine to Research (R2R)

13 1.ระบุหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยและ ทบทวนวรรณกรรม 2.กำหนดตัวแปรของการวิจัย และวิธีวัดตัวแปร 3.กำหนดระเบียบวิธีวิจัย 4.กำหนดประชากรและ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 5.ดำเนินการเก็บข้อมูล 6.วิเคราะห์ข้อมูล 7.เขียนรายงานการวิจัย 8.เผยแพร่งานวิจัย การคิด/เขียน โครงร่าง ลงมือทำ คิด วิเคราะห์ เขียน ขั้นตอนการทำ R2R

14 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย การพัฒนางานประจำ เป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R) 16 มิถุนายน 2554 วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, สำนักยาและวัตถุเสพติด, กรมวิทยาศาสตร์การแพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google