งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R)
16 มิถุนายน 2554 วลัยลักษณ์ เมธาภัทร, สำนักยาและวัตถุเสพติด, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย
การทำวิจัยในงานประจำ กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงานประจำในการแก้ไขปัญหาและยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบดำเนินการอยู่ตามปกติ โดยจะมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและเพื่อนผู้ร่วมงาน อันจะส่งผลกระทบในการบรรลุเป้าประสงค์สูงสุดขององค์กรนั้น

3 R2R หมายถึง การพัฒนางานที่ทำอยู่เป็นประจำสู่งานวิจัย และเป็นกระบวนการแสวงหาความ รู้ อย่างเป็นระบบวิธีของการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน โดยมีผลรับเป็นการพัฒนา อรพรรณ โตสิงห์

4 What is “Routine to Research”?
1. ต้องเริ่มต้นจากปัญหา/คำถามวิจัยที่ได้จากหน้างาน หรืองาน ประจำที่ตนเองทำและรับผิดชอบดำเนินการอยู่  2. ต้องเป็นการวิจัยจริง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ  3. ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหา/พัฒนา/ต่อยอด/ ขยายผลงานที่ทำอยู่อย่างไร  4. ไม่ควรจะเน้นที่งบประมาณในการดำเนินการเป็นการเฉพาะ มากนัก ควรใช้โอกาสและงบประมาณที่ใช้ทำงานประจำอยู่  5. ต้องเริ่มต้นที่ใจอยากทำ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย ไม่ควร จะใช้วิธีการบังคับให้ทำ  6. ควรจะเห็นวิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและทีมงานใน กระบวนการทำ R2R

5 What is “Routine to Research”?
     7. ต้องไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น   8. ต้องพิจารณาที่ “งานประจำ” เป็นหลัก เพราะแต่ละคนที่ ทำ R2R ทำงานต่างตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ หรือ ต่าง บริบทกัน การจะนำแต่ตัวงานวิจัยมาพิจารณาจะทำไม่ได้ว่า อะไรเป็นวิจัยในงานประจำหรือเป็นวิจัยทั่ว ๆ ไป   9. การทำวิจัยในงานประจำน่าจะเป็นการคิดแบบ initiation, creation หรือ innovation   10. …

6 What is “Routine to Research”?
         เป็น R2R หรือไม่   ให้ดูที่โจทย์วิจัย  ผู้ทำวิจัย  ผลลัพธ์ของการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์     โจทย์วิจัย   โจทย์วิจัยของงาน R2R ต้องมาจากงานประจำ   เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจำ     ผู้ทำวิจัย   ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง   เป็นผู้แสดงบทบาทหลักของการวิจัย        

7 What is “Routine to Research”?
ผลลัพธ์ของการวิจัยต้องวัดที่ผลต่อตัวผู้ป่วย  หรือบริการที่มีผลต่อผู้ป่วยโดยตรง   ไม่ใช่วัดที่ตัวชี้วัดทุติยภูมิเท่านั้น   เช่น ระดับสารต่าง ๆ ในร่างกาย   หรือผลการตรวจพิเศษต่าง ๆ การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์   ผลการวิจัยต้องวนกลับไปมีผลเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วยโดยตรงหรือต่อการจัดบริการผู้ป่วย จึงจะถือว่าเป็น R2R         

8 ประโยชน์ของ R2R แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต้นแบบสู่งานวิจัย
พัฒนาองค์กร ประเมินบุคคล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน

9 Routine to Research (R2R)
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 คุณภาพน้ำเกลือที่โรงพยาบาลผลิตเองในเขต 8 และ 9 พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การละลายของยาพาราเซตามอลชนิดเม็ด การประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ประจำปี 2538 คุณภาพของยาไอบูโพรเฟนชนิดเม็ดและชนิดน้ำเชื่อมที่จำหน่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง

10 Routine to Research (R2R)
การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2538 คุณภาพยาแผนโบราณ การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4 คุณภาพของยาเตรียมในโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5 พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 การปนเปื้อนของเครื่องมือแพทย์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เล่มที่ 41 ฉบับที่ 1 สีในแคปซูลยา

11 Routine to Research (R2R)
การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปี 2550 การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจสอบเมทแอมเฟตามีนเบื้องต้นชนิดรวดเร็วที่จำหน่ายในประเทศไทย การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2551 วารสารอาหารและยาปีที่ 16 ฉบับที่ 2 การตรวจสอบเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอบเบนแอสเสย์

12 Routine to Research (R2R)
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2552 วารสารวิชาการสาธารณสุขปีที่ 19 ฉบับที่ 1 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition Biotechnology for the Sustainability of Human Society (IBS2010), Palacongressi, Rimini, Italy การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีของเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

13 ขั้นตอนการทำR2R การคิด/เขียน โครงร่าง ลงมือทำ คิด วิเคราะห์ เขียน
1.ระบุหัวข้อหรือปัญหาการวิจัยและทบทวนวรรณกรรม 2.กำหนดตัวแปรของการวิจัย และวิธีวัดตัวแปร 3.กำหนดระเบียบวิธีวิจัย 4.กำหนดประชากรและ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 5.ดำเนินการเก็บข้อมูล 6.วิเคราะห์ข้อมูล 7.เขียนรายงานการวิจัย 8.เผยแพร่งานวิจัย การคิด/เขียน โครงร่าง ลงมือทำ คิด วิเคราะห์ เขียน

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย Routine to Research (R2R)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google