งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ นายสันติ พัชนะ นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ นายสันติ พัชนะ นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ นายสันติ พัชนะ นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน Tel.0 2245 1822/Tel&Fax 0 2643 4987 santidsd@hotmail.co m

2 ทำไมถึงต้องมีคู่มือการ กำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงานของผู้ประกอบ อาชีพ ต้องการจัดระบบให้การทำงานไป ในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้น กำหนดมาตรฐานฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ พิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ การรับรองมาตรฐานฯ

3 ประสานงานสถาน ประกอบกิจการ รับเรื่องขอความร่วมมือจากสถาน ประกอบกิจการ ประสานงานแต่งตั้ง คณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน เพื่อให้ ความรู้ เลือกสาขา วาง แผนการทำงาน การฝึกอบรม / หลักสูตร การกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน และการ รับรองมาตรฐานฝีมือ แรงงาน พระราชบัญญัติ ส่งเสริม การ พัฒนาฝีมือ แรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ ประกอบอาชีพ

4 คณะทำงานร่วมกัน เก็บข้อมูล สมรรถนะตำแหน่ง งาน คณะทำงาน ร่วมกัน วิเคราะห์ ข้อมูล Competen cy NoNo Yes ยกร่าง / ปรับปรุง มาตรฐานฝีมือ แรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ ประกอบอาชีพ

5 ประชุม พิจารณา วิธีการ ทดสอบฯ ประชุม พิจารณา ร่าง มาตรฐาน ยกร่าง / ปรับปรุงวิธีการ ทดสอบฯ NoNo Yes NoNo มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ ประกอบอาชีพ

6 ประชุม พิจารณาผล การทดลอง ทดสอบ นำมาตรฐานฝีมือแรงงานและ วิธีการทดสอบฯ เสนอผู้บริหาร สถานประกอบกิจการ ทดลองทดสอบ วิธีการทดสอบฯ NoNo Yes มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ ประกอบอาชีพ

7 นำเสนอผู้บริหารกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน ขอ รับรองมาตรฐานฝีมือ แรงงาน มาตรฐานฝีมือ แรงงานและ วิธีการทดสอบฯ มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ ประกอบอาชีพ

8 ขอความร่วมมือ / ประชาสัมพันธ์ “ โครงการสัมมนาการกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงานและวิธีการทดสอบสัญจร ” วัตถุประสงค์ เพื่อยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิธีการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเสนอให้ คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ กลุ่มผู้เข้า สัมมนาฯ คณะอนุ กรรมการฯ เจ้าหน้าที่กรม (User)

9 ข้อดีของการสนับสนุน เจ้าหน้าที่เข้าสัมมนาฯ โดนใจผู้ใช้ (USER) แก้ไขปัญหาเรื่องวัสดุแต่ละ ท้องถิ่น เป็นการกำหนดมาตรฐานฯ ร่วมกันระหว่าง ผู้จัดทำและผู้นำไปใช้ แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการกำหนด มาตรฐานและวิธีการทดสอบฯ แก้ไขปัญหาเรื่อง แบบทดสอบไม่ทันสมัย เป็นวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุด เพราะยังไม่ถึง ขั้นตอนขออนุมัติคณะกรรมการฯ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของผู้ประกอบอาชีพ นายสันติ พัชนะ นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google