งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงาน 10-20 ราย ผลงาน >20 ราย 13 จว. 16 แห่ง ขอนแก่น แพร่ นนทบุรี เชียงราย ลำปาง ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สงขลา สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต หน่วยที่มี ผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงาน 10-20 ราย ผลงาน >20 ราย 13 จว. 16 แห่ง ขอนแก่น แพร่ นนทบุรี เชียงราย ลำปาง ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สงขลา สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต หน่วยที่มี ผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลงาน 10-20 ราย ผลงาน >20 ราย 13 จว. 16 แห่ง ขอนแก่น แพร่ นนทบุรี เชียงราย ลำปาง ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สงขลา สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต หน่วยที่มี ผลงาน ไม่มีผลงาน ผลงาน 1-5 ราย ผลงาน 6-10 ราย 21 จว. 15 จว. 10 จว. มากกว่า 30 ราย อุดรธานี สกลนคร พิษณุโลก รพ. ปัตตานี ประจวบคี รีขันธ์ 20-30 ราย

3 รพ. พระนครศรีอยุ ธยา รพ. ชัยนาท รพ. สิงห์บุรี รพ. สระแก้ว รพ. ราชบุรี รพ. เพชรบุรี รพ. ประจวบคีรีขันธ์ รพ. ระยอง รพ. ตราด ภาค กลาง รพ. แม่ฮ่องสอน รพ. กำแพงเพชร รพ. อุทัยธานี รพ. เลย ภาคเห นือ รพ. ระนอง รพ. กระบี่ รพ. พังงา รพ. ยะลา รพ. นราธิวาส รพ. สตูล ภาคใต้ ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ

4 พระนครศรีอยุ ธยา ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ภาค กลาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา สุโขทัย หนองคาย เลย ภาคเห นือ ชุมพร นครศรีธรรมรา ช กระบี่ ภาคใต้ ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ หนองบัวลำภู นครพนม มุกดาหาร สุรินทร์ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ระยอง ตราด ระนอง นราธิวา ส ยะลา สตูล อุทัยธานี

5 กิจกรรมรณรงค์ “ 46 วัน ฟันยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ ” บริการใส่รากฟัน เทียมเชิงรุก ทุก จังหวัด กลยุทธ เร่งรัด ระดมความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย และคลินิกเอกชน ประชาสัมพันธ์ เข้า หากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับภาคเอกชนที่ มี CSR

6 โครงการรากฟัน เทียมฯ ปี 2554 ปรับเป็นโครงการของ จังหวัด ปรับเป้าหมายแต่ละจังหวัดตาม จำนวนฟันเทียมในพื้นที่ ให้ทุก รพช. และ สอ. ร่วม ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วย ขยายหน่วยบริการให้ครบ ทุกจังหวัด ( รพศ./ รพท.)

7 ร้อยละ 50 มค. – 31 กค. 54 ช่วง ต่อเนื่อ ง (4,5 00) ร้อยละ 50 (4,5 00) เฉลี่ยจังหวัดละ 80- 150 ราย รายสุดท้าย แล้วเสร็จ 31 กค. 54 เป้าหมายบริการราก ฟันเทียม 9000 ราย กย. – 31 ธค. 53 ช่วง รณรง ค์

8 กลุ่มเป้า หมาย ผู้ใช้ฟันเทียม พระราชทาน แต่มี ปัญหาการยึดไม่แน่น 2. ผู้ที่ต้องการใส่ฟันเทียม ทั้งปาก รายใหม่ 1.1.

9 แผน รณรงค์ แผนเร่งรัด จังหวัด แผนสนับสนุน วิชาการ แผน เร่งรัด

10 แผน เร่งรัดที่ 1 แผนรณรงค์ 46 วัน ฟัน ยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว ชี้แจง นโยบาย ออกบูธ จัดทีมผู้เชี่ยวชาญ 8 ชุด เป็นพี่ เลี้ยง และออกไปสอนสาธิตแก่ จังหวัดในช่วงรณรงค์ สถาบันทัน ตกรรม ประสานภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน ฯลฯ

11 แผน เร่งรัดที่ 1 แผนรณรงค์ 46 วัน ฟัน ยิ้ม เฉลิมพระเกียรติ ค้นหาผู้ป่วยโดย อสม. สอ / รพ. สต. ติดตามประเมินผล จังหวัด คัดกรองโดย ทีมทันตบุคลากร อำเภอ ลงทะเบียนนัดหมาย รับส่ง บริการใส่รากฟันเทียม ณ หน่วย บริการ / จุดบริการเคลื่อนที่

12 แผน เร่งรัดที่ 2 แผนเร่งรัดระดับ จังหวัด แต่งตั้ง คกก. เร่งรัด โครงการฯ ระดับจังหวัด จัดหน่วยบริการรากฟัน เทียมประจำจังหวัด หรือ พัฒนาความพร้อมของ หน่วยที่มีอยู่แล้ว วางแผนเร่งรัดและรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง รับส่งผู้ป่วย และจัดบริการใส่ รากฟันเทียม ติดตามประเมินผล และ รายงานประจำเดือน

13 แผน เร่งรัดที่ 3 แผนสนับสนุนวิชาการ ดูแล จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ สนับสนุนจังหวัด บริการให้คำปรึกษา Call center สถาบันทัน ตกรรม ติดตาม ประเมินผลการบริการ ในภูมิภาค

14 ทบทวนเกณฑ์ค้นหา และคัดกรองผู้ป่วย ทบทวนใบยินยอมฯ ให้เข้าใจ ง่าย จัดเครือข่าย รพ. พี่เลี้ยง ดูแล หน่วยใหม่ / ผลงานต่ำ ประชุมถ่ายทอด / แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แผนสนับสนุน วิชาการ สถาบันทัน ตกรรม


ดาวน์โหลด ppt ผลงาน 10-20 ราย ผลงาน >20 ราย 13 จว. 16 แห่ง ขอนแก่น แพร่ นนทบุรี เชียงราย ลำปาง ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สงขลา สุราษฎร์ ธานี ภูเก็ต หน่วยที่มี ผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google