งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมกับ อบต. เวียงกาหลง อำเภอเวียง ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมกับ อบต. เวียงกาหลง อำเภอเวียง ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมกับ อบต. เวียงกาหลง อำเภอเวียง ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

2 ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอ บ 2 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551 - ประสานงานกับอบต. และผู้นำชุมชนสำรวจ พื้นที่ ดำเนินการ ดำเนินการ - ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับอบต. ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน รองฯ แสวง อ. ชัยวัฒน์ 9-10 สิงหาคม 2551 - พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน - การยกระดับช่างชุมชน การให้ความรู้ช่าง ชุมชน - บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ - ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดอบรมวิชาชีพระยะ สั้นวิชาการจัด ช่อดอกไม้สดและดอกไม้แห้งแสดงความยินดีใน โอกาสต่างๆ และการจัดพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีการต่าง ๆ และการจัดพานพุ่มดอกไม้สดในพิธีการต่าง ๆ - บริการตัดผมให้กับชุมชน - สุขอนามัยพื้นฐาน จัดสร้างห้องสุขาให้แก่ ตลาดชุมชนบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า กำลัง - ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ - ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ - คหกรรม - ช่างก่อสร้าง

3 ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการผู้รับผิดชอบ 16 - 17 สิงหาคม 2551 - การยกระดับช่างชุมชน การให้ ความรู้ช่างชุมชน - บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัด ดอกไม้แห้งประดับ รูปเป็นพวงมาลา การจัดช่อ ดอกไม้วันแม่ รูปเป็นพวงมาลา การจัดช่อ ดอกไม้วันแม่ - ส่งเสริมสุขอนามัยพื้นฐาน จัดสร้างห้องสุขาให้กับ วัดทุ่งม่าน วัดทุ่งม่าน - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า กำลัง - ช่าง อิเล็กทรอนิก ส์ - คหกรรม - ช่างก่อสร้าง

4 วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการผู้รับผิดชอบ 23-24 สิงหาคม 2551 - การยกระดับช่างชุมชน การให้ ความรู้ช่างชุมชน - บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำมุ้งลวดให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต. เวียงกาหลง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านแม่ห่างเหนือ 1. บ้านแม่ห่างเหนือ 2. บ้านหัวฝายพัฒนา 2. บ้านหัวฝายพัฒนา - จัดฝึกอบรมอาชีพการทำอาหาร ไทย - ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพผลผลิตของ ชุมชน จัดฝึกอบรมวิชาการบัญชี และการจัดจำหน่ายสินค้าและ บริการ - ช่างยนต์ - ช่างไฟฟ้า กำลัง - ช่าง อิเล็กทรอนิกส์ - ช่างเชื่อม โลหะการ - อาหารและ โภชนาการ - การบัญชี ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

5 วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอ บ 30-31 สิงหาคม 2551 - การยกระดับช่างชุมชน การให้ ความรู้ช่างชุมชน - บริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำมุ้งลวดให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต. เวียงกาหลง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ อบต. เวียงกาหลง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านแม่ห่างเหนือ 1. บ้านแม่ห่างเหนือ 2. บ้านหัวฝายพัฒนา 2. บ้านหัวฝายพัฒนา - จัดฝึกอบรมอาชีพการทำอาหาร ไทย - ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมและ พัฒนาคุณภาพผลผลิตของชุมชน จัดฝึกอบรมวิชาการบัญชี และการ จำหน่ายสินค้าและบริการ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า กำลัง ช่าง อิเล็กทรอนิก ส์ ช่างเชื่อม โลหะการ อาหารและ โภชนาการ การบัญชี ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

6 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ อบต. เวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

7 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

8 การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือต่อยอด ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นการจัดช่อดอกไม้สด การทำ พานพุ่มดอกไม้สด การจัดดอกไม้แห้งเป็นพวงมาลาประดับรูป การทำ ช่อดอกไม้วันแม่

9 สุขอนามัยพื้นฐาน การสร้างห้องสุขาให้กับตลาดในชุมชนบ้านป่า จั่น หมู่ที่ 7 การสร้างสุขาให้กับวัดทุ่งม่าน หมู่ที่ 3

10 การให้บริการตัดผมให้แก่ชุมชน

11 ปัญหาและอุปสรรค  ใช้เวลาในการเดินทางไปกลับจาก วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ถึงศูนย์ฯ ระยะทางประมาณ 90 กม. ทำให้ เสียเวลามากและงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง  การซ่อมบริการไม่เต็มที่เนื่องจากไกล ร้านจำหน่ายอะไหล่  ภาระงานซ่อมเครื่องอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามี จำนวนมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับ ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมกับ อบต. เวียงกาหลง อำเภอเวียง ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย.. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google