งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียน แบบ งานขีดเขียนได้เกิดขึ้นมาบนโลก เป็นเวลา 50,000 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียน แบบ งานขีดเขียนได้เกิดขึ้นมาบนโลก เป็นเวลา 50,000 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียน แบบ งานขีดเขียนได้เกิดขึ้นมาบนโลก เป็นเวลา 50,000 ปี

2 ลักษณะของงานเขียน แบบ แบบภาพสามมิติ แบบภาพฉาย แบบภาพ สัญลักษณ์ แบบเทคนิคการ ประกอบ แบบการเขียน ภาพลายเส้น แบบทางศิลปะ

3 การแบ่งวิชาชีพเขียนแบบ  การเขียนแบบสำหรับการ ผลิตภัณฑ์  การเขียนแบบทาง สถาปัตยกรรม  การเขียนโครงสร้าง  การเขียนแบบเครื่องมือ  การเขียนแบบทางไฟฟ้า  การเขียนแบบงานท่อ  การเขียนแบบทางกำลัง ของไหล  การเขียนแบบแผนที่  การเขียนสิทธิบัตร

4 การเขียนแบบเทคนิคแบ่งเป็น ประเภทต่าง ๆ เ ขียนแบบ สถาปัตยกรรม เ ขียนแบบเครื่องกล เ ขียนแบบไฟฟ้า - วิทยุ

5 งานเขียนแบบทางวิศวกรรม กกกการเขียนแบบ เครื่องกล กกกการเขียนแบบงาน ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ทางไฟฟ้า กกกการเขียนแบบ เครื่องยนต์ กกกการเขียนแบบงาน แผนที่และช่างสำรวจ กกกการเขียนแบบงาน ช่างกลและโลหะแผ่น

6 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม การเขียนแบบ โครงสร้าง การเขียนแบบ โครงสร้าง การเขียนแบบสัดส่วน ของรูปต่าง ๆ การเขียนแบบสัดส่วน ของรูปต่าง ๆ การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพตัด การเขียนภาพหวัด การเขียนภาพหวัด

7 เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกลทั่วไป เขียนแบบเครื่องมือและ อุปกรณ์ เขียนแบบงานท่อเขียนแบบโครงสร้างเหล็กเขียนแบบงานเชื่อมเขียนแบบโลหะแผ่น เขียนแบบกลไกและกลไก ของของเหลว เขียนแบบสิทธิบัตรเขียนแบบช่างยนต์

8 เขียนแบบไฟฟ้า - อ ิเล็กทรอนิกส์ ก ารเขียนแบบ วงจรไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร เป็นพื้นฐานการเรียน มาจากสาขาอาชีพ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นสาขา เฉพาะ ม ีรูปแบบของ แบบงานเขียนที่ แตกต่างกับสาขา อ ื่นโดยสิ้นเชิง ไ ด้แก่ ก ารเขียนวงจรไฟฟ้า ก ารเขียนแบบทาง อุปกรณ์ทางไฟฟ้า อ ุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ไ ฟฟ้ากำลัง

9 เขียนแบบลายเส้น รูปแบบของงานทาง วิจิตรศิลป์ งานเขียนแบบ ลายเส้น ความรู้สึกและ อารมณ์ จะเกิดผลงานทาง ความคิดออกมาสู้ ตลาดได้เรียกว่า “ ศิลปิน ”

10 บทสรุป  งานเขียนแบบมีบทบาทสำคัญมาแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน อาชีพงานเขียนแบบได้แตกแขนง ออกไปอย่างมากมาย จนสามารถกำหนดเป็น ลักษณะวิชาชีพงานเขียนแบบได้เช่น  ช่างเขียนแบบเครื่องกล  ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม  ช่างเขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียน แบบ งานขีดเขียนได้เกิดขึ้นมาบนโลก เป็นเวลา 50,000 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google