งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) Top - Level Mgmt. Mid/ Tactical - Level Mgmt. Low - Level Mgmt. Executive Info. System (EIS) Decision-Support.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) Top - Level Mgmt. Mid/ Tactical - Level Mgmt. Low - Level Mgmt. Executive Info. System (EIS) Decision-Support."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) Top - Level Mgmt. Mid/ Tactical - Level Mgmt. Low - Level Mgmt. Executive Info. System (EIS) Decision-Support System (DSS) Mgmt. Info. System (MIS) Office Automation Systems (OAS) Transaction Processing Systems (TPS)

2 2 Office Automation Systems (OAS) เป็นระบบที่มีการนำเทคโนโลยี ทางด้านการสื่อสารข้อมูลและ คอมพิวเตอร์มาช่วยในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ในสำนักงาน เช่น PC, Mainframe, Application S/W, etc. จุดประสงค์หลักของ Office Automation System คือ นำ เทคโนโลยีมาช่วยให้พนักงาน ภายในองค์กรสามารถทำงานได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น EX: E-Mail, Voice Mail, VDO Conferencing, Fax, etc.

3 3 Office Automation Systems ( ต่อ ) ส่วนมาก Office Automation Systems จะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Packaging S/W) มากกว่าที่จะใช้ ซอฟต์แวร์ที่ต้องเขียนขึ้นมาใหม่ เอง (Customized S/W) เช่น ระบบ E-mail, การรับส่งแฟกซ์, Word Processor, Spreadsheet, etc.

4 4 ประเภทของระบบ สารสนเทศ (Types of Information System) 1. Transaction Processing system (TPS) มาก น้อย 2. Management Information System (MIS) 3. Decision Support System (DSS) MIS DSS 4. Executive Information System (EIS) 5. Expert system (ES) น้อย มาก

5 5 Transaction Processing Systems (TPS) คือ ระบบที่ใช้ในการดำเนินการ เกี่ยวกับ งานขั้นพื้นฐานขององค์กร (Routine Work) หรือเกี่ยวกับการ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction) ขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานในองค์กร เช่นการฝากเงิน การถอนเงิน การ ซื้อ / ขายสินค้า TPS จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลปริมาณ มาก โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็น ข้อมูลขั้นพื้นฐานขององค์กร ซึ่งจะ ถูกนำไปใช้ในการดำเนินของระบบ สารสนเทศประเภทอื่นๆ ต่อไป ( เช่น MIS DSS และ EIS)

6 6 Management Information Systems (MIS) MIS หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูล ( ซึ่งสร้าง โดย TPS) มาผ่านกระบวนการที่นำไปสู่ ข้อสรุปของข้อมูลดังกล่าว สารสนเทศที่ได้จาก MIS จะแสดงในรูป ของ Periodic Report ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูล สำหรับการวางแผนการดำเนินงาน (Planning) ควบคุมการดำเนินงาน (Controlling) หรือช่วยในการตัดสินใจ (Decision Making) เช่น รายงานสรุป ยอดขายรายเดือน / ปี รายงานแสดง จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ฯลฯ MIS จะผลิตสารสนเทศที่นำมาใช้ในการ แก้ปัญหาแบบ มีโครงสร้าง (Structured Problem) เช่น การพิจารณาเพิ่มยอดการ ผลิตสินค้า โดยอาศัยข้อมูลจาก รายงาน สรุปยอดขายรายเดือน

7 7 Decision Support Systems (DSS) DSS หรือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดการ โดยจะทำการรวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อ นำมาซึ่งทางเลือกที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบ กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Problem) หรือปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Problem) DSS เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก MIS ที่ขาดการชี้แนะ หรือเสนอทางเลือก ให้กับผู้ใช้ (Decision Maker) ซึ่ง MIS จะนำเสนอแค่ยอดรวมของสิ่งที่สนใจเท่านั้น ในขณะที่ DSS จะเป็นระบบที่ถูกออกแบบ มาให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ในลักษณะของ What-If Analysis รวมทั้ง แจกแจงทางเลือกทั้งหมดให้กับผู้ใช้ (Decision Maker)

8 8 Decision Support Systems (cont.)

9 9 ข้อแตกต่างระหว่างระบบ MIS และ DSS สารสนเทศที่ได้จาก MIS จะใช้ในการ ตัดสินปัญหาที่มีโครงสร้าง (Structured Problem) ในขณะที่ สารสนเทศที่ได้จาก DSS จะใช้ในการ ตัดสินปัญหากึ่งโครงสร้าง (Semi- Structured Problem) หรือ ปัญหาที่ ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Problem) MIS จะผลิตสารสนเทศในลักษณะที่ เน้น หรือแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ ซ่อนอยู่ภายในข้อมูลเหล่านั้น ในขณะ ที่ DSS จะแสดงทางเลือกทั้งหมดที่ เป็นไปได้ สำหรับปัญหาใดๆที่สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ / ข้อเปรียบเทียบ สำหรับแต่ละทางเลือกนั้น โดยผู้ใช้ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ ประกอบการตัดสินใจต่อไป

10 10 Executive Information Systems (EIS) EIS คือ DSS ประเภทหนึ่งที่ถูก ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจ ที่จะเกิดขึ้นในระดับ Top- Level Management ซึ่งการทำงาน ในระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับการ วางแผนในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Planning) EIS จะต้องสามารถใช้งานได้ง่าย (Easy to use) เนื่องจากผู้ใช้ของ ระบบคือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอาจ เป็นผู้ไม่มีความชำนาญในเชิง คอมพิวเตอร์มากนัก

11 11 ข้อแตกต่างระหว่าง DSS และ EIS DSS จะนำเสนอทางเลือกทั้งหมด ที่เป็นไปได้ รวมทั้งความคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อเปรียบเทียบที่ ระบบมีต่อทางเลือกแต่ละทางนั้น ในขณะที่ EIS จะไม่เพียงแต่เสนอ ทางเลือก และข้อแนะนำ หรือ ข้อ เปรียบเทียบให้กับผู้ใช้ เท่านั้น แต่ EIS ยังสามารถแสดงแนวโน้ม หรือคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคตด้วย (Forecast / Project)

12 12 Expert System (ES) ES ( หรือระบบผู้เชี่ยวชาญ ) เป็น ระบบสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ ถูกออกแบบมาให้สามารถคิด / วิเคราะห์หาคำตอบ สำหรับ สถานการณ์ใดๆ ลักษณะการคิด / วิเคราะห์ของ ES ได้ถูกจำลอง หรือ ลอกเลียนแบบมาจาก วิธีการ คิด / วิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ในสาขานั้นๆ ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจะถูก บันทึกในองค์ประกอบของระบบ ที่เรียกว่า Knowledge Base (KB)

13 13 ข้อแตกต่างระหว่าง DSS และ ES DSS จะนำเสนอทางเลือกทั้งหมด และคำแนะนำของแต่ละทางเลือก สำหรับปัญหาที่สนใจ แต่การ ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะเลือก หรือไม่เลือกทางเลือกใดมาเป็น คำตอบ จะขึ้นกับผู้ใช้เอง ES จะเลือกทางเลือก ( หรือ คำตอบ ) ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้เอง


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) Top - Level Mgmt. Mid/ Tactical - Level Mgmt. Low - Level Mgmt. Executive Info. System (EIS) Decision-Support.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google