งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำตนเองและผู้อื่น Introduction Computer Assisted Instruction C A I EASY ENGLISH EXIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำตนเองและผู้อื่น Introduction Computer Assisted Instruction C A I EASY ENGLISH EXIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น Introduction Computer Assisted Instruction C A I EASY ENGLISH EXIT

3 INTRODUCTION Introduction การแนะนำตนเองและผู้อื่น การพบปะหรือติดต่อกับบุคคลต่างๆ นั้น ถ้าเคยรู้จักกันมา ก่อน ก็นับว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะทักทายพูดคุยกัน แต่ถ้าต่างคน ต่างไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ก็ต้องมีการแนะนำตนเองให้อีกฝ่าย หนึ่งได้รู้จักจะช่วยให้การสนทนานั้นดำเนินไปด้วยดี นักศึกษาลอง ดูตัวอย่างการแนะนำตนเอง ซึ่งสามารถจดจำ นำไปใช้ได้ค่ะ ศักดิ์พูดว่า Sak :I would like to introduce myself. I’m Sak. หรืออาจจะพูดว่า Sak :I’d like to introduce myself. I’m Sak. Sak :May I introduce myself ? I’m Sak. C A I Computer Assisted Instruction EASY

4 INTRODUCTION ทั้ง 3 ประโยคข้างต้น มีความหมายเดียวกันนะคะ คือ หมายความว่า “ผมขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อ ศักดิ์” ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะ เกี่ยวกับการใช้ would like หรืออาจเขียนย่อเป็น ’d like การใช้ would like เป็น การแสดงความสุภาพ ในการแนะนำตนเองค่ะ แต่ถ้าทั้ง สองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ขอให้ดูตัวอย่างการสนทนา ต่อไปนี้นะคะ Sak และ Guest พูดกันอยู่ Sak : Welcome to my village. I would like to introduce myself. I’m Sak. How do you do? Guest : Thank you. My name is Pong. How do you do ? ครูขอให้นักศึกษาสังเกตด้วยนะคะว่า การแนะนำ ตนเองในกรณีรู้จักกันเป็นครั้งแรกนั้นจะทักทายว่า How do you do ? เสมอ ซึ่งนับว่าเป็นคำพูดที่ถือปฏิบัติและเป็น ที่ยอมรับในสังคมผู้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ในปัจจุบันนี้มัก นิยมใช้คำว่า Nice to meet you. Computer Assisted Instruction C A I EASY

5 INTRODUCTION เมื่อพูดคุยกันไปแล้ว ก่อนลาจากกัน มักมีการ กล่าวแสดงความยินดี ที่ได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่ง ตามตัวอย่าง ต่อไปนี้ค่ะ Sak และ Pong กำลังลาจากกัน Sak : Nice to meet you. Good bye. ยินดีที่ได้รู้จักกัน ลาก่อนครับ Pong : Nice to meet you too. Good bye. ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน ลาก่อนครับ นอกจากข้อความที่ว่า Nice to meet you. แล้วยัง สามารถใช้ข้อความอื่น ๆ ได้เช่นกันอย่างนี้ค่ะ Nice to see you. อย่าลืมนะคะ see ใช้เมื่อพบกันเป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป แต่ถ้าพบกันครั้งแรกให้ใช้คำว่า meet ยังมีตัวอย่างข้อความ อื่นอีกค่ะ Glad to meet you. Happy to meet you. Good to meet you. นอกจากการแนะนำตนเองแล้ว การแนะนำให้บุคคลอื่น รู้จักกันก็เป็นเรื่องจำเป็น และนับว่าเป็นมารยาทที่ดี ควร ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาที่เราแนะนำ บุคคลที่สามให้มารู้จักกับบุคคลที่เราพูดคุยอยู่ก่อนแล้ว Computer Assisted Instruction C A I EASY

6 INTRODUCTION ศักดิ์พูดคุยอยู่กับพงศ์ แต่ศรีซึ่งรู้จักกับศักดิ์มาก่อนแล้ว เดินมาที่คนทั้งสอง Sak : I’d like you to meet my friend. Sri. ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักเพื่อนผมครับ ชื่อศรี Pong : Hello, Sri. Good to meet you. สวัสดีครับคุณศรี ยินดีที่รู้จักครับ Sri : Good to meet you, too. ยินดีที่รู้จักเช่นกันค่ะ Sak : Khun Pong is a teacher. He came from Bangkok this morning. คุณพงศ์เป็นครู มาจากกรุงเทพฯ เมื่อเช้านี้ ส่วนการแนะนำเด็กให้รู้จักกับผู้ใหญ่ เช่น กรณีศักดิ์จะแนะนำ พรให้รู้จักกับครูนิตยา ศักดิ์ก็ควรเริ่มต้นพูดอย่างนี้ค่ะ ( ศักดิ์ พร และครูนิตยา กำลังพูดคุยกัน ) Sak : Porn, I would like you to meet my teacher, Khru Nittaya. Porn : How do you do ? Good to meet you. Khru Nittaya : How do you do ? Good to meet you too. ก่อนที่นักศึกษาจะไปเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ นั้น เราน่าจะมาทดสอบ ตนเองกันสักหน่อยนะคะว่าเข้าใจลึกซึ้งแล้วแค่ไหน. Computer Assisted Instruction C A I EASY

7 Test yourself 1. นักศึกษาต้องกล่าวแนะนำตนเองกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน นักศึกษาต้องพูดอย่างไรคะ a. I’m ____(ชื่อนักศึกษา) ____. Who are you ? a. b. Who are you ? I’m ____(ชื่อนักศึกษา)____.b. c. I’d like to introduce myself.I’m ____(ชื่อ นักศึกษา)____.c. d. May I introduce myself ?I’m ____(ชื่อ นักศึกษา)____.d. 2.ถ้านักศึกษาต้องการแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน นักศึกษาจะพูดอย่างไรคะ a. This is my friend, ____ ชื่อเพื่อน _____.a. b. ___ (ชื่อเพื่อน) ____, This is my friend.b. c. ___(ชื่อเพื่อนคนที่ 1) ___ I’d like you to meetc. my friend, __ (ชื่อเพื่อนคนที่ 2)__ d. ____(ชื่อเพื่อนคนที่ 1)____ I would like you to d. meet my friend,___ (ชื่อเพื่อนคนที่ 2)______. Computer Assisted Instruction C A I EASY

8 Test yourself 3. เมื่อแนะนำเพื่อนให้รู้จักผู้มีอาวุโสกว่า นักศึกษาจะพูดอย่างไรคะ a. ____(ชื่อเพื่อน)____, I’d like you to meet my teacher. a. b. b. ____(teacher)____, I’d like you to meet my friend. c. ____(ชื่อเพื่อน)____, I would like you to meet my teacher. c. d. ____(teacher)____, I would like you to meet my friend. d. 4.เรารู้วิธีแนะนำตนเอง และแนะนำคนให้รู้จักกันแล้ว ถ้าเราต้องกล่าวทักทายกันต่อ เราควรพูดอย่างไร สำหรับการพบกันครั้งแรกคะ a. How are you ? Nice to meet you. a. b. How have you been ? Good to meet you. b. c. How do you do ? Nice to meet you. c. d. How do you do ? Good to meet you. d.


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำตนเองและผู้อื่น Introduction Computer Assisted Instruction C A I EASY ENGLISH EXIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google