งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง

2 ปริมาณการผลิต นำเข้า และความต้องการใช้ LPG พันตัน/เดือน ปี254925502551255225532554 ความต้องการใช้283322372398456534 ผลิตในประเทศ322343335336329424 นำเข้า00376113192 หน่วย : พันตัน/เดือน 24/6/542 หมายเหตุ : ปี 2554 เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.-พ.ค.

3 สถานการณ์ก๊าซ LPG ปี 2553 - 2554 24/6/543 เฉลี่ย/เดือน ปี 2553 ปี 2554 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. เฉลี่ย/ เดือน การผลิต329412372433446458424 การจำหน่าย456538483556539554534 การนำเข้า1311131129072 92 หน่วย : พันตัน/เดือน หมายเหตุ : - เป็นปริมาณที่รวมโพรเพน และบิวเทน - ปี 2554 เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.–พ.ค.

4 ปริมาณการนำเข้า LPG และเงินที่รัฐจ่ายชดเชย 24/6/54 4 ปี พ.ศ. ปริมาณนำเข้า(ตัน) เงินชดเชย/ปี (ล้านบาท) ต่อปีเฉลี่ย/เดือน 2551446,89137,2407,968 2552737,04061,4206,809 25531,567,064130,58921,885 2554459,74991,9508,682 หมายเหตุ : ปี 2554 เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.-พ.ค.

5 หน่วย : พันตัน/เดือน สาขา 254925502551255225532554 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25502551255225532554 ก๊าซหุงต้ม 1431571771862032149.512.75.09.25.4 รถยนต์ 38486556576924.735.6-14.12.122.0 อุตสาหกรรม 4351554965 17.48.8-10.831.20.7 ปิโตรเคมี 58667510713218614.312.343.123.540.7 รวม 28332237239845653413.715.47.014.817.0 24/6/545 หมายเหตุ : ปี 2554 เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.-พ.ค. ปริมาณความต้องการใช้ LPG รวม 4 สาขา

6 ปี254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554 ความต้องการใช้ LPG รวม146144149176199206213231256283322372398456529 อัตราการเติบโต3.4%-1.3%3.1%18.0%13.6%3.2%3.6%8.3%11.0%10.5%13.7%15.4%7.0%14.8%17.0% พันตัน/เดือน ปริมาณความต้องการใช้ LPG รวม 4 สาขา หน่วย : พันตัน/เดือน หมายเหตุ: ปี 2554 เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.-เม.ย. 24/6/546

7 ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคปิโตรเคมี หมายเหตุ: ปี 2554 เป็นข้อมูลเดือน ม.ค.-พ.ค. เปรียบเทียบการเติบโตของการใช้ก๊าซ LPG รายสาขา 24/6/547 พันตัน/เดือน

8 8 ราคาขาย LPG ในประเทศเพื่อนบ้าน 24/6/54 ประเทศราคาขาย (บาท/กก.) ลาว46.10 พม่า35.00 กัมพูชา44.10 มาเลเซีย20.42 เวียดนาม46.80 ไทย18.13 ที่มา : ปตท. 10 มิ. ย. 54

9 9 กฎหมายกำกับดูแลการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 ออกตาม พรก. แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 31/5/54

10 10 กฎหมายกำกับดูแลการค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว การกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 31/5/54

11 11 ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 31/5/54 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 สถานีบริการตามมาตรา 11 ผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12

12 12 ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละ ตั้งแต่ 100,000 เมตริกตันขึ้นไป หรือผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวชนิด เดียว ปีละตั้งแต่ 50,000 เมตริกตันขึ้นไป ต้องขอรับใบอนุญาตจาก รัฐมนตรี ค่าธรรมเนียม 1) คำขอ 100 บาท 2) ใบอนุญาต20,000 บาท 3) การประกอบกิจการค้ารายปี - ปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ 2 ล้านเมตริกตันขึ้นไปปีละ100,000บาท - ปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ 1 แสนแต่ไม่ถึง 2 ล้านเมตริกตันปีละ 90,000บาท - ปริมาณการค้า LPG ชนิดเดียวปีละ 80,000บาท มาตรา 7 ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ 31/5/54

13 13 มาตรา 10 ผู้ค้าส่งน้ำมัน มีปริมาณการค้าน้ำมันปีละตั้งแต่ 30,000 เมตริกตันขึ้นไป (ประมาณ 36 ล้านลิตร) แต่ไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือ มีความจุถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมกันทุกชนิดเกิน 200,000 ลิตร ค่าธรรมเนียม : 1) คำขอ 2) ใบทะเบียน ฉบับละ 3) การประกอบกิจการค้ารายปี ปีละ 100 บาท 1,000 บาท 30,000 บาท 31/5/54

14 14 มาตรา 11 สถานีบริการ ผู้ค้าน้ำมันซึ่งจัดตั้งเป็นสถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน/ LPG ให้กับประชาชนผ่านหัวจ่าย และปั๊มหยอดเหรียญ ค่าธรรมเนียม : 1) คำขอ 100 บาท 2) ใบทะเบียน ฉบับละ 1,000 บาท 3) การประกอบกิจการค้ารายปี - กรณีไม่เกิน 5 หัวจ่าย ปีละ 1,000 บาท - กรณีเกิน 5 หัวจ่าย คิดเพิ่มหัวจ่ายละ 100 บาท/ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกินปีละ 5,000 บาท 31/5/54

15 15 มาตรา 12 ผู้ขนส่ง ผู้รับจ้างขนส่งน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่มีปริมาณ การขนส่งครั้งละตั้งแต่ 3,000 ลิตรขึ้นไป ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้ารายปี 1) สำหรับรถยนต์ คันละ 1,000 บาท/ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกินปีละ 5,000 บาท 2) สำหรับยานพาหนะอื่น คิดค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท 3) สำหรับยานพาหนะทั้ง 1 และ 2 ค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท 31/5/54

16 16 หน้าที่ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ส่งบัญชีเกี่ยวกับปริมาณการนำเข้า ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่าย และคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิง ในแต่ละเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ส่งแผนการนำเข้า ซื้อ กลั่น ผลิต และจำหน่ายในช่วง 3 เดือนถัดไป ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 31/5/54

17 17 หน้าที่ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ต่อ) ยื่นขอความเห็นชอบปริมาณการค้าประจำปี ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 45 วัน ก่อนปีที่จะทำการค้า ผู้ค้าน้ำมันอาจขอเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี ตามที่ยื่นขอความเห็นชอบไว้ได้ เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่อธิบดีกำหนดไว้ทุกขณะ ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด 31/5/54

18 18 หน้าที่ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ต่อ) กรณีเปลี่ยนแปลงรายการที่ขออนุญาตไว้ต้องแจ้ง ต่ออธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง การเลิกประกอบกิจการ ต้องแจ้งรัฐมนตรีทราบ ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันเลิก และต้องจำหน่ายน้ำมันที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลิก ชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้ารายปี ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 31/5/54

19 19 ชนิดและอัตราการสำรอง ชนิดน้ำมัน ผลิตในประเทศ นำเข้าจาก ต่างประเทศ ร้อยละ ร้อยละ  น้ำมันดิบและวัตถุดิบ 5 5  น้ำมันสำเร็จรูป 5 10  น้ำมันที่ใช้ในกิจการทหาร10,20 10,20  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0.5 0.5 ตั้งแต่ 4 ก.ย.2554 1.0 1.0 31/5/54

20 20 สถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ที่ใช้เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเป็นสถานที่ หรือที่ดังต่อไปนี้  เป็นคลังน้ำมันหรือเป็นสถานที่เก็บน้ำมันที่ ก. มีทางสำหรับรถยนต์เข้าออกได้สะดวก ข. มีถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่บนบกในลักษณะ ตรึงตราถาวรซึ่งสามารถตรวจสอบปริมาณน้ำมัน ได้โดยสะดวก ค. มีท่อรับจ่าย และลานจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 31/5/54

21 21 หน้าที่ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ส่งบัญชีเกี่ยวกับปริมาณการนำเข้า ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่าย และคงเหลือของน้ำมันเชื้อเพลิง ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ต่ออธิบดี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง แจ้งเลิกประกอบกิจการต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิก ชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้ารายปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี 31/5/54

22 22 หน้าที่ของสถานีบริการตามมาตรา 11 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียน เช่น ชนิดน้ำมันที่ทำการค้า จำนวนถังเก็บและหัวจ่าย หรือที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง แจ้งเลิกประกอบกิจการต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิก ชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้ารายปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี 31/5/54

23 23 หน้าที่ของผู้ขนส่ง LPG มาตรา 12 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้แจ้งไว้ เช่น การเพิ่ม/ลด จำนวนรถ/เรือ ขนส่ง หรือที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ต่อ อธิบดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง แจ้งเลิกประกอบกิจการต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลิก ชำระค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้ารายปี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี 31/5/54

24 24  การขนส่ง LPG ของผู้ค้า ม.7 และ ม.11 ต้องเป็นไปตาม วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ (1) จัดทำใบกำกับการขนส่ง LPG มอบให้ผู้ควบคุม ยานพาหนะเพื่อนำติดกำกับไปกับยานพาหนะจนถึง สถานที่ส่งมอบปลายทาง โดยผู้ออกใบกำกับการ ขนส่งต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย (2) รายการในใบกำกับการขนส่งอย่างน้อย ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)

25 31/5/54 25 -ชื่อผู้ค้าน้ำมันที่จ่าย LPG และสถานที่จ่าย LPG -วันที่และเลขที่ออกใบกำกับการขนส่ง LPG -ชื่อผู้รับ LPG และสถานที่ส่งมอบ -ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง -เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง ในกรณีขนส่ง โดยทางเรือให้ระบุชื่อเรือ - วันและเวลาที่ออกเดินทางจากสถานที่จ่าย LPG ต้นทาง และประมาณวันและเวลาที่ถึงปลายทาง - ปริมาณ LPG ที่ขนส่ง - ระบุหมายเลขประจำตรา (SEAL) ที่ใช้ปิดผนึก ฝาท่อรับ และท่อจ่าย LPG ของยานพาหนะที่ขนส่งในแต่ละเที่ยว การขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ต่อ

26 31/5/54 การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการ จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  ผู้ส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  กรณีส่งออกก๊าซบรรจุถังหุงต้มผู้ส่งออกต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ประทับอยู่ที่ถังก๊าซหุงต้ม  ผู้ส่งออกก๊าซต้องขอหนังสือรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อแสดงต่อ เจ้าพนักงานศุลกากรในการปล่อยสินค้า  การส่งออกก๊าซให้ส่งออกได้เฉพาะที่หรือด่านศุลกากร ซึ่งส่งของออกได้ ทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กรณีผ่านเขตแดน ทางบกให้ส่งออกได้ ณ จุดผ่านแดนถาวร เท่านั้น 26 การส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลว

27 31/5/54 27 ตัวอย่างหนังสือรับรองการส่งออก

28 31/5/54 28 การกำกับดูแลผู้ประกอบการค้า LPG ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547

29 31/5/54 29 พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 มาตรา 3...นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อกำหนด มาตรการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การ ขนส่ง การมีไว้ในครอบครอง การสำรอง การ ส่งออก และนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก นายกมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่.... คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนด มาตรการเพื่อการแก้ไขและป้องกันภาวะการ ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

30 31/5/54 30 โรงบรรจุก๊าซ ต้องขอรับเครื่องหมายประจำตัว และในการบรรจุก๊าซ ต้องปิดผนึกวาล์วถังก๊าซหุงต้มให้แน่นหนาด้วย Seal ที่แสดง เครื่องหมายประจำโรงบรรจุ ห้ามผู้ใดขายก๊าซหุงต้มที่ไม่ปิดผนึก Seal (ที่แสดงเครื่องหมาย ประจำตัวผู้บรรจุก๊าซ) ห้ามผู้ใดขายก๊าซที่ไม่ได้บรรจุในถังก๊าซหุงต้มให้แก่ โรงบรรจุก๊าซ ห้ามผู้ใดขายก๊าซที่ไม่ได้บรรจุในถังก๊าซหุงต้มให้แก่ สถานีบริการ น้ำมันเชื้อเพลิง ยกเว้นผู้ค้ามาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนำก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มไปใช้กับยานพาหนะหรือ ถ่ายก๊าซออกจากถังก๊าซหุงต้มนอกสถานที่บรรจุก๊าซ สาระสำคัญของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547

31 31/5/54 31 หนังสืออนุญาต(แบบ นพ.ก 3) มีอายุ 3 ปี ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อ สถานที่ตั้ง ตัวแทนค้าต่าง หรือการยกเลิกการมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ผู้บรรจุก๊าซต้องยื่นขอรับเครื่องหมายประจำตัว และในการบรรจุ ก๊าซต้องปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้มด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้น หรือ Seal ซึ่งแสดงเครื่องหมายประจำตัวผู้บรรจุก๊าซที่เห็นได้ชัดเจน และติดแน่น สาระสำคัญของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระเบียบอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามาตรา 7 มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมัน มาตรา 7 รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้บรรจุก๊าซแทนฯ

32 31/5/54 32 ยื่นคำขอต่ออายุภายในสามสิบวันก่อนวันที่ หนังสืออนุญาตหมดอายุ เมื่อยื่นคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งการ ไม่อนุญาต สาระสำคัญของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน (ต่อ)

33 31/5/54 33 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอน ตามควรแก่กรณี ในกรณีโรงบรรจุ กระทำการฝ่าฝืน กฎหมาย ดังนี้ - บรรจุก๊าซโดยไม่ปิดซีล - บรรจุก๊าซขาดน้ำหนัก - บรรจุก๊าซลงในถังที่ไม่ได้มาตรฐาน - บรรจุก๊าซข้ามยี่ห้อ กรณีถูกสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตแล้วจะไม่พิจารณา ออกหนังสืออนุญาตให้จนกว่าจะพ้น 1 ปี ไปแล้ว สาระสำคัญของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน (ต่อ)

34 31/5/54 34 1.กระทำผิดครั้งที่ 1 แจ้งเตือนภาคทัณฑ์ 2.กระทำผิดครั้งที่ 2 พักใช้หนังสืออนุอนุญาต มอบหมายบรรจุก๊าซแทนเป็นเวลา 1 เดือน 3.กระทำผิดครั้งที่ 3 เพิกถอนหนังสืออนุอนุญาต มอบหมายบรรจุก๊าซแทน หลักเกณฑ์การสั่งพักใช้หรือเพิกถอน การอนุญาตให้บรรจุก๊าซแทน การพิจารณาการกระทำผิดแต่ละครั้ง ไม่คำนึงว่าเป็นการกระทำผิดกรณีเดียวกันหรือไม่

35 ตัวอย่างเครื่องหมายประจำตัวผู้บรรจุก๊าซ 31/5/54 35 XXX

36 31/5/54 36 ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้มอบหมายให้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน

37 31/5/54 ระบบการค้าก๊าซหุงต้มตามคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 37

38 31/5/54 38 1) ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 2) โรงบรรจุก๊าซ 3) ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ผู้ประกอบการค้า LPG ที่เกี่ยวข้อง

39 39 หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจค้าก๊าซหุงต้ม ( ต่อ ) ขอรับเครื่องหมายประจำตัว ผู้บรรจุก๊าซจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ปิดผนึกลิ้น(Valve) ถังก๊าซหุงต้มด้วยอุปกรณ์ปิดผนึกลิ้น (Seal) ที่แสดงเครื่องหมายประจำตัวผู้บรรจุก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ จำหน่ายก๊าซหุงต้ม ผู้บริโภค ต้องซื้อและขายที่บรรจุถังก๊าซ หุงต้มที่ได้ปิดผนึกลิ้นด้วย อุปกรณ์ ปิดผนึกที่แสดงเครื่องหมาย ประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซเท่านั้น 31/5/54 โรงบรรจุก๊าซตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้รับจ้าง) โรงบรรจุก๊าซของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (บรรจุก๊าซเอง) ระบบการค้าก๊าซหุงต้มตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ที่ประกอบการค้าก๊าซหุงต้ม เจ้าของถังก๊าซหุงต้ม และน้ำก๊าซ ว่าจ้างบรรจุ (ขออนุญาตต่อ ธพ.) บรรจุก๊าซเอง

40 31/5/54 40 ระบบการค้าตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7  การมอบหมายบรรจุก๊าซแทนต้องขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงาน  ต้องบรรจุก๊าซลงถังก๊าซหุงต้มที่แสดงเครื่องหมายของตน โรงบรรจุก๊าซ  ต้องขอรับเครื่องหมายประจำตัวผู้บรรจุก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน  การบรรจุก๊าซหุงต้มต้องปิดซีลที่แสดงเครื่องหมายประจำตัวผู้บรรจุก๊าซ  ไม่รับก๊าซจากผู้ใดนอกจากผู้ค้ามาตรา 7 ที่ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย การบรรจุก๊าซแทน  ไม่นำน้ำก๊าซที่ได้รับจากการเป็นผู้บรรจุก๊าซแทนไปจำหน่ายให้ผู้ใด โดยไม่บรรจุลงถังก๊าซหุงต้ม

41 31/5/54 41 ระบบการค้า LPG ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 สถานีบริการ  ไม่ซื้อน้ำก๊าซจากผู้ใดนอกจากผู้ค้าตามมาตรา 7  ไม่บรรจุก๊าซลงในถังก๊าซหุงต้ม ร้านจำหน่ายก๊าซ  ไม่จำหน่ายก๊าซหุงต้มซึ่งไม่ปิดซีลที่แสดงเครื่องหมาย ประจำตัวผู้บรรจุก๊าซ

42 31/5/54 ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซหุงต้มในปัจจุบัน 42 ผู้ค้ามาตรา 7 ที่จำหน่ายก๊าซหุงต้ม มี 7 ราย ได้แก่ ปตท. สยามแก๊ส ยูนิคแก๊ส เวิลด์แก๊ส ปิคนิค แสงทองฯ เอ็น เอส แก๊ส

43 31/5/54 43 หน่วย : ราย รายละเอียดจำนวนโรงบรรจุก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 ผู้ค้า ม.7บรรจุเองตัวแทนรวม ปตท. 7162169 ยูนิคแก๊ส 146276 เวิลด์แก๊ส 195675 สยามแก๊ส 87179 ปิคนิค -40 แสงทอง 123 รวม49393442 สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

44 44 ผู้ประกอบการค้า LPG ผู้ค้าก๊าซหุงต้มสถานีบริการอุตสาหกรรม ปตท. เอสโซ่ - บางจาก - สยามแก๊ส ยูนิคแก๊ส เวิลด์แก๊ส ปิคนิค แสงทอง พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ - พลังงานบริสุทธิ์ - - อูโน่แก๊ส - เอ็น เอส แก๊ส - แคปปิตอลจี - ยูไนเต็ดแก๊ส - - 31/5/54

45 45 ลักษณะความผิด และ บทกำหนดโทษ

46 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7  ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ 100,000 เมตริกตัน/ปี (120ล้านลิตร/ปี) หรือ ผู้มีปริมาณการค้า LPG เพียงชนิดเดียว ตั้งแต่ 50,000 เมตริกตัน/ปี  จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับตั้งแต่ 300,000 – 3,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 35)  ไม่สำรองน้ำมันเชื้อเพลิง/ LPG ตามปริมาณ ที่กฎหมายกำหนด  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อวัน จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องหรือทั้งจำทั้ง ปรับ(มาตรา 46)  ไม่รายงานข้อมูล/ รายงานข้อมูลเท็จ  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 42) 46 31/5/54

47 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 (สถานีบริการ LPG) ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ไม่มีใบทะเบียนผู้ค้าน้ำมันมาตรา 11  ผู้ค้าน้ำมันที่ประกอบกิจการสถานีบริการ น้ำมันหรือ LPG หรือก๊าซธรรมชาติ(NGV) และปั๊มหยอดเหรียญ โดยมีมาตรวัดชั่ง ตวงวัดติดตั้งไว้เป็นประจำ พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  จำคุกไม่เกิน 6 ปี และ/หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 – 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 38)  บรรจุก๊าซหุงต้มที่สถานีบริการLPG  ซื้อ LPG จากผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาด แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516  จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 8) 47 31/5/54

48 ผู้ขนส่งตามมาตรา 12 ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ไม่มีใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมัน มาตรา 12  ผู้รับจ้างขนส่งน้ำมันหรือLPG โดย ใช้ยานพาหนะสำหรับเป็นการขนส่ง น้ำมันโดยเฉพาะ ที่มีปริมาณการขนส่ง ครั้งละตั้งแต่ 3,000 ลิตรขึ้นไป  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือ ปรับตั้งแต่ 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 41) 48 31/5/54

49 โรงบรรจุก๊าซลักษณะความผิดบทลงโทษ หมายเหตุ ฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547  ไม่มีเครื่องหมายประจำตัว  บรรจุก๊าซโดยไม่ปิดซีล  จำหน่าย LPG ที่ไม่บรรจุถังก๊าซหุงต้ม ให้กับสถานีบริการ พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาด แคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516  จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 8)  บรรจุก๊าซขาดน้ำหนัก พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 ท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 84) 49 31/5/54

50 ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ไม่มีใบอนุญาตบรรจุก๊าซปล.2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28  จำคุก 3 ปี ปรับ 10,000 บาท  บรรจุก๊าซข้ามยี่ห้อ  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  มีถังก๊าซยี่ห้ออื่นอยู่บนลานบรรจุ โดยไม่มีหนังสือยินยอม  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 5031/5/54 โรงบรรจุก๊าซ (ต่อ)

51 ร้านจำหน่ายก๊าซลักษณะความผิดบทลงโทษ  จำหน่ายก๊าซขาดน้ำหนัก พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542  จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 85)  จำหน่ายก๊าซโดยไม่ปิดซีล พ.ร.ก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516  จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 8) 5131/5/54

52 ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ผู้ค้าน้ำมันจ้างผู้ขนส่ง ที่มิใช่เป็นผู้ ขนส่งน้ำมันมาตรา 12  ผู้ค้ามาตรา 7 จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 56)  ผู้ค้ามาตรา 10,11 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 56) 5231/5/54 การขนส่ง LPG

53 ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ผู้ค้าน้ำมันไม่จัดทำใบกำกับการ ขนส่งน้ำมัน/LPG(ไม่มีใบกำกับการ ขนส่งไปกับรถ)  ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 จำคุกไม่เกิน 2 ปี และ/ หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 56)  ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10,11 จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ(มาตรา 56)  ผู้ขับขี่ยานพาหนะขนส่งน้ำมันโดย ไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ขนส่งชนิดที่ 4 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522  จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 151) การขนส่ง LPG (ต่อ) 5331/5/54

54 การส่งออกLPG ลักษณะความผิดบทลงโทษ  ส่งออก LPG โดยไม่ได้ขออนุญาต (กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เป็นผู้ส่งออกโดยต้องขออนุญาตก่อน ส่งออก) พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 47) พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469  ปรับเป็นเงินสี่เท่าของมูลค่าสินค้า ซึ่งรวมค่าอากรขาเข้า หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 27) 5431/5/54

55 การดำเนินการตามกฎหมาย การส่งดำเนินคดี กรณีพบการกระทำผิด โดยฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2547  ธพ.มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ หรือผู้ใดซึ่งกระทำการฝ่าฝืน คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 โดย (1) แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดี (2) รายงานผลการดำเนินการตาม (1) ต่อ ธพ. เป็นประจำทุกเดือน 5531/5/54

56 การกำกับดูแลการค้า LPG ตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้า มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 5631/5/54

57 ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเห็นชอบให้นำ น้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 1. ผู้นำเข้าต้องเป็นผู้คามาตรา 7 หรือ 2. ผู้ที่ ธพ. เห็นชอบ โดยมีหนังสือรับรองของ ธพ. ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร การนำเข้า LPG 5731/5/54

58 การนำเข้า LPG ลักษณะความผิดบทลงโทษ  การนำเข้า LPG โดยไม่ได้ขอ อนุญาต (กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันที่มิใช่ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ต้องขอ อนุญาตก่อนส่งออก) พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2522  จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ(มาตรา 22) 5831/5/54

59 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การกำกับดูแลก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โดย สำนักบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google