งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจ ครอบครัว ”. การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจ ครอบครัว ”. การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจ ครอบครัว ”

2 การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๗ วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

3 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระการประชุม วาระที่ ๑ ผบช. ภ. ๗ กล่าวเปิดประชุม วาระที่ ๒ จตร.( กต. ๗ ) ชี้แจงนโยบาย ผบ. ตร. วาระที่ ๓ ผบก. กต. ๗ จต. ชี้แจง แผนการตรวจราชการ วาระที่ ๔ หารือปัญหาการตรวจราชการ และตอบข้อซักถาม วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

4 วาระที่ ๑ พล. ต. ท. พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผบช. ภ. ๗ กล่าวเปิดประชุม พล. ต. ท. พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผบช. ภ. ๗ กล่าวเปิดประชุม

5 วาระที่ ๒ วาระที่ ๒ พล. ต. ท. บริหาร เสี่ยงอารมณ์ จตร.( กต. ๗ ) ชี้แจงนโยบายของ ผบ. ตร.

6 นโยบายผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ ให้ไว้เมื่อ ๔ ต. ค. ๕๓ ณ ห้อง ประชุม ๑ ตร. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗. ๑๒ / ว ๑๑๘ ลง ๒๑ ต. ค. ๕๓ กำชับการปฏิบัติงานตามนโยบาย

7 นโยบาย ผบ. ตร. เน้นแนว ทางการปฏิบัติงาน นโยบาย ผบ. ตร. เน้นแนว ทางการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน ให้บรรเทา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบัน ให้บรรเทา เบาบางลง อยู่ในภาวะที่สังคม เป็นปกติ เบาบางลง อยู่ในภาวะที่สังคม เป็นปกติ ประชาชนให้การยอมรับและ เชื่อมั่น ประชาชนให้การยอมรับและ เชื่อมั่น และเตรียมความพร้อมต่อ สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ไปในอนาคต และเตรียมความพร้อมต่อ สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ไปในอนาคต

8 ก. นโยบายเฉพาะหน้า ที่ต้องการ ให้เกิดผล ทันทีและต่อเนื่อง ๑. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ใส่ใจบริการ และเลิก พฤติการณ์ไม่ถูกต้อง ๒. ใส่ใจบริการ และเลิก พฤติการณ์ไม่ถูกต้อง

9 ข. นโยบายเร่งด่วน ( ระยะ ๖ เดือน ) ข. นโยบายเร่งด่วน ( ระยะ ๖ เดือน ) “ ปัดกวาดบ้าน ร่วมใจ พัฒนา ” ๑. ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจ ๑. ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจ ๑. ๑ กิริยาวาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ๑. ๒ พร้อมใจช่วยเหลือ ๑. ๓ ไม่อยู่เหนือกฎหมาย ๑. ๔ ขยายบริการ ๑. ๕ ทำงานว่องไวใส่ใจประชาชน

10 ๒ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว ของข้าราชการตำรวจทุก ระดับชั้น ๒ สร้างความสามัคคีกลมเกลียว ของข้าราชการตำรวจทุก ระดับชั้น ๒. ๑ เปิดอกคุย ๒. ๑ เปิดอกคุย ๒. ๒ เสริมการฝึก ๒. ๒ เสริมการฝึก ๒. ๓ สำนึกส่วนรวม ๒. ๓ สำนึกส่วนรวม

11 ค. นโยบายสำคัญ ภายในระยะ ๑ ปี “ เสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพ ” ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด ยาเสพติด ๒ การแก้ปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ ปรับปรุงกลไกการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ ในทางปฏิบัติ ๔ พัฒนาทรัพยากรบุคลากรตำรวจ ทั้งระบบ

12 ง. นโยบายภายในระยะ ๓ ปี “ เดินหน้าอย่างมีทิศทาง ” ๑ การใช้ยุทธศาสตร์นำการ เปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน ๒ มีคู่มือการปฏิบัติราชการด้านการ ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม อาชญากรรม ๓ กำหนดให้มีฐานข้อมูลกลางของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๔ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ ข้าราชการตำรวจ ๕ เตรียมความพร้อมสำหรับการจัด กำลังและเสริม ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

13 วาระที่ ๓ พล. ต. ต. รังสิต พิริยายน ผบก. กต. ๗ จต. ชี้แจงแผนการตรวจราชการ

14 แผนการตรวจราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ สถานีตำรวจ : ทุกสถานี สถานีตำรวจ : ทุกสถานี ระดับ บก. : ภ. จว, บก. อก. ภ. ๗ ระดับ บก. : ภ. จว, บก. อก. ภ. ๗

15 กำหนดการ ธ. ค. ๕๓ พื้นที่ ภ. จว. นครปฐม ภ. จว. สมุทรสาคร ม. ค. ๕๔ พื้นที่ ภ. จว. กาญจนบุรี ก. พ. ๕๔ พื้นที่ ภ. จว. สุพรรณบุรี มี. ค. ๕๔ เม. ย. ๕๔ พื้นที่ ภ. จว. ประจวบคีรีขันธ์ พ. ค. ๕๔ พื้นที่ ภ. จว. ราชบุรี พื้นที่ ภ. จว. เพชรบุรี ภ. จว. สมุทรสงคราม

16 หัวข้อการตรวจ สถานีตำรวจ ๑ กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาสถานี ตำรวจ ตามนโยบายเร่งด่วน ( ตาม แบบ รป. ๑ ) ๒ แบบ รป. ๒ ๓ การบริหารเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน และสอบสวนคดีอาญา ๔ มาตรการประหยัดงบประมาณด้านค่า สาธารณูปโภค

17 หัวข้อการตรวจ ระดับ บก. ภ. จว......... ๑ ตรวจตามแบบ บก. ๑

18 การดำเนินการเพิ่มเติม ๑ คณะผู้ตรวจเข้าพบผู้ว่าราชการ จังหวัด ๒ มีประชุมร่วมกับ กต. ตร. สถานีตำรวจ หรือ กต. ตร. จังหวัด

19 วาระที่ ๔ หารือปัญหาการตรวจราชการ และตอบข้อซักถาม

20 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

21 จบการนำเสนอ จบการนำเสนอ

22 วาระที่ ๒ พล. ต. ต. วุฒิ พิพัฒนบวรกุล รอง จตร.( กต. ๗ ) ชี้แจงนโยบายของ ผบ. ตร.


ดาวน์โหลด ppt “ บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจ ครอบครัว ”. การประชุมเรื่อง การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google