งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Local Anesthetics And Peripheral Nerve Block พ. ญ. สุวรรณา ชั้นประดับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Local Anesthetics And Peripheral Nerve Block พ. ญ. สุวรรณา ชั้นประดับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Local Anesthetics And Peripheral Nerve Block พ. ญ. สุวรรณา ชั้นประดับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. รามาธิบดี

2 Objective ระบุกลุ่มของยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ พร้อมยกตัวอย่างได้ อธิบายกลไกและปัจจัยที่มีผลต่อการออก ฤทธิ์ของยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ได้ บอกขนาดของยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในการ ทำ nerve block สามารถวินิจฉัยและรักษาภาวะแทรกซ้อน ของการให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ได้

3 Local Anesthetics ยาชาเฉพาะที่ คือยาที่มีคุณสมบัติยับยั้งการ นำกระแสประสาทแบบไม่ถาวร (Produce transient loss of sensory, motor, and autonomic function in a discrete portion of the body)

4 ประวัติความ เป็นมา Cocaine เป็นยาชา เฉพาะที่ชนิดแรกที่ นำมาใช้ ได้จากใบไม้ของต้น coca shrub (Erythroxylon coca)

5 ประวัติความ เป็นมา 1884 Sigmund Freud พบ physiology actions ของ cocaine และ Carl Koller นำ cocaine มาใช้ใน ophthalmological surgery

6 Nerve fibers

7

8 Phospholipid bilayer Hydrophilic  hydrophobic Na channel Action potential

9 Nerve conduction Resting membrane potential Rapid depolarization Repolarization

10 Fiber Type FunctionDiameter (mm) Conduction (m/sec) Myelin AA Motor, proprioception12-2070-120  AA Touch, proprioception5-1230-70  AA Motor (muscle spindle)3-615-30  AA Pain, temperature, touch2-512-30  B Preganglionic autonomic<33-14  C Pain, postganglionic0.3-1.30.5-2.3- Classification

11 กลไกการออกฤทธิ์ ของยาชา Primary site of action : sodium channel ที่ cell membrane ออกฤทธิ์ขัดขวางการส่ง กระแสประสาท โดยเชื่อว่า – จับกับ receptor ที่ ประจุต่างกัน  ปิดกั้นของ Na channel  ไม่เกิด depolarization

12 ลักษณะโครงสร้าง ของยาชา ประกอบด้วย 3 ส่วน Aromatic end : lipophilic Intermediate chain Amine end : hydrophilic

13 Classification Esters Amides Cocaine Procaine 2- chloroprocaine Tetracaine Benzocaine Lidocaine Bupivacaine Etidocaine Ropivacaine Mepivacaine Prilocaine

14 Structure-activity relationships Potency :  lipid solubility –Cm (minimum concentration of LA ) analogous to MAC of inhalation anesthetics –Affected by several factors Fiber size, type and myelination pH Frequency of nerve stimulation Electrolyte concentrations

15 ปัจจัยที่มีผลต่อการยับยั้ง กระแสประสาท ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง : fiber ขนาดเล็ก  นำ impulse ช้า  block ง่ายกว่า ยกเว้น B fiber block ได้เร็วกว่า C fiber มี myelin sheath

16 Structure-activity relationships Onset of action –Concentration of nonionized lipid-soluble : ionized water-soluble –pKa of the drug –Tachyphylaxis – decrease efficacy of repeated doses

17 Onset of action RNH + RN + H + Outer Inner

18 คุณสมบัติของยาชา ขึ้นกับ Lipid solubility : potency Protein binding : duration pKa : onset Intrinsic vasodilator activity : potency และ duration

19 Pharmacokinetics Absorption : –Site of injection intravenous > tracheal > intercostal > caudal > paracervical > epidural > brachial plexus > femoral-sciatic > subcutaneous –Presence of vasoconstrictors –LA agent

20 Pharmacokinetics Absorption : –Presence of vasoconstrictors Decreased absorption Prolongs duration of action Limits toxic side effects –LA agent

21 Pharmacokinetics Distribution –Depends on organ uptake Highly perfused organs : brain lung liver kidney heart Moderate perfused tissue : muscle & gut

22 Metabolism & Elimination Esters : Metabolized by hydrolysis, depends on plasma pseudocholinesterase Metabolic products is para-aminobenzoic acid (PABA)  allergen Amides : Metabolized by microsomal enz. in the liver Used with care in patients c severe liver disease

23 Complications Local effects : usually result of injection technique Pain Ecchymosis Hematoma formation Infection Nerve injury

24 Complications Allergy : not related to serum level of LA –Esters –Para-aminobenzoic acid (PABA) –Methylparaben  preservatives Toxicity : ขึ้นกับ –Total amout of LA –Site of administration –Speed of injection –Presence of a vasoconstrictor

25 Complications Serum Level S&S (mcg/mL) 1-5 tinnitus, lightheadedness, arrhythmia diplopia, metallic taste in mouth 5-8 nystagmus, slurred speech localized m.twitching 8-12 seizure, unconsciousness 16 coma 20 apnea

26 Complication Awake patient : CNS is premonitory signs of LA overdose Anesthesia patient : cardiac dysrhythmia or circulatory collapse often presenting sign

27 Recommendation maximum dose Lidocaine 3-5 mg/kg Lidocaine c adrenaline 7 mg/kg Bupivacaine2-3 mg/kg Bupivacaine c adr3-5 mg/kg

28 Calculations of doses A% solution = A g/100 Ml 2% lidocaine 5 mL = _______mg 2% lidocaine = 2 g/100 mL Solution 100 mL  lidocaine 2 g 1  lidocaine 2×1000/100 = 20 mg/mL  A% solution = A × 10 mg/mL

29 การป้องกันและรักษา LA toxicity 1.Prevention 2.Early recognition 3.Prevent progression 4.Airway management

30 การป้องกันและรักษา LA toxicity Prevention ถามประวัติการแพ้ยาชา ก่อนฉีดยาต้องทดลองดูดดูก่อนเสมอ ควรใช้ขนาดน้อยที่สุดที่จะได้ผลตาม ต้องการ ไม่ควรฉีดยาเกินขนาดที่ ปลอดภัย ระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะกรดด่าง ผิดปกติ ( โอกาสเกิด toxicity ได้ ง่าย ) Pretreatment c benzodiazepine

31 การป้องกันและรักษา LA toxicity Early recognition พูดคุยกับผู้ป่วยในขณะฉีดยา ฉีดยาช้าๆ หยุดฉีดยา ถ้าผู้ป่วยเริ่มมีอาการชาปาก & ลิ้น หูอื้อ อาการ CNS จะเกิดขึ้นก่อน CVS อาการ CVS จะเกิดขึ้นเมื่อระดับยาใน เลือดสูงมาก วัด BP&HR บ่อยๆ

32 การป้องกันและรักษา LA toxicity Prevent progression ถ้าผู้ป่วยชัก ให้ diazepam 0.1-0.2 mg/kg iv or thiopental 50-75 mg iv ควรเปิดเส้นให้สารน้ำทางหลอดดำ เตรียมไว้ เพื่อสามารถให้ยาระงับชักได้ ทันที

33 การป้องกันและรักษา LA toxicity Treatment A: ทำทางเดินหายใจให้โล่ง B: O 2 100% และช่วยหายใจถ้าผู้ป่วยหายใจ ไม่พอ วิธีที่ดีคือใส่ท่อช่วยใจ (Endotracheal tube) เพื่อป้องกันการสำลักอาหารเข้าหลอดลม C: vasopressor, iv fluid

34 Peripheral nerve blocks ที่ใช้และประโยชน์ Surgical anesthesia Adjuvant with general anesthesia Postoperative pain control Acute & chronic pain management

35 Digital nerves ใช้ในการผ่าตัดเล็กที่ นิ้วมือ Sensory: 4 small digital nerves at base in each corners 2-3 mL of LA สำหรับ แต่ละข้าง without Adrenaline

36 Brachial plexus blocks

37 เหมาะสำหรับการผ่าตัดบริเวณ upper extremity &shoulder Brachial plexus (C5-T1) สามารถทำได้หลายเทคนิค ที่ระดับต่างๆ –Interscalene approach –parascalene –Supraclavicular –Infraclavicular –axillary

38 Brachial plexus blocks

39 Complications Systemic toxicity จาก LA Intra-arterial injection Horner’s syndrome  stellate ganglion blocks Phrenic nerve, recurrent laryngeal n. blocks Inadvertent epidural/subarachnoid/subdural injection Pneumothorax/ Hemothorax/ chylothorax Hematoma Infection

40


ดาวน์โหลด ppt Local Anesthetics And Peripheral Nerve Block พ. ญ. สุวรรณา ชั้นประดับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google