งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 2 1) รายงานปัญหาระบบเครือข่าย ขัดข้อง 2) รายงานการป้องกันของอุปกรณ์ IPS 3) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ ละหน่วยงาน 4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน 5) แจ้งการขยายช่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ต 6) รายงานปัญหา Uni-Net ทดสอบ P2P 7) พิจารณาการ Block P2P 8) รายงานปัญหาที่พบจาก DNS 9) เรื่องอื่นๆ หัวข้อการประชุม

3 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 3 1) รายงานปัญหาระบบเครือข่าย ขัดข้อง  3 มิ. ย. 2549 12:00 - 3 มิ. ย. 2549 14:00 Link CAT Down มีปัญหาด้าน Routing และ เส้นทางของ CAT ที่กทม.  14 มิ. ย. 2549 11:30 - 14 มิ. ย. 2549 13:15 Link CAT Down เนื่องจากชุมสายของ CAT มีปัญหา  16 มิ. ย. 2549 21:00 – 17 มิ. ย. 2549 14:00 Node คณะวิศวะฯ Down เนื่องจาก อุปกรณ์ Cat 6500 เกิดปัญหา Hank  20 มิ. ย. 2549 13:15 – 20 มิ. ย. 2549 13:45 ทำการปิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ของวิทยาลัยศิลปะฯ เนื่องจากมี packet ส่งออกมาในจำนวนมาก  28 ก. ค. 2549 11:00 – 28 ก. ค. 2549 15:30 Link KSC Down เนื่องจาก Switch ของ บ.KSC มีปัญหา

4 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 4 1. Spyware: Gator Information Transfer 2. Spyware: 180solutions/n-Case Program Download 3. Spyware: MyWay/MyWeb/MySearch Search Bar Information Transfer 4. HTTP: PHP File Include Exploit 5. Invalid TCP Traffic: Possible nmap Scan (FIN no ACK) 6. Spyware: Hotbar Browser Communication 7. IP: Source IP Address Spoofed (Multicast) 8. Spyware: SaveNow/WhenU Program Download 9. Spyware: Hotbar User Information Upload 10. Spyware: Starware Popup Advertisement 2) รายงานการป้องกันของ อุปกรณ์ IPS

5 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 5 3) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ต ของแต่ละหน่วยงาน  ข้อมูลเก็บตั้งแต่ 1 ก. ค. 49 01.00 น. ถึง 31 ก. ค. 49 01.00 น.  จัดเก็บตลอด 24 ชั่วโมง ลำ ดับ หน่วยงาน ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต (kbps) สัดส่วน ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุด ค่า ต่ำสุด การใช้ งาน 1. คณะวิทยาศาสตร์ 22,662.6 4 24,058.4 043.0038.20 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,030.7 3 24,012.0 0 813.6 030.39 3. คณะพยาบาลศาสตร์ 3,079.72 12,054.5 012.405.19 4. คณะบริหารธุรกิจ 2,142.56 12,093.4 08.003.61 5. สำนักงานอธิการบดี 1,935.99 12,043.6 021.203.26 6. คณะเทคนิค การแพทย์ 1,706.08 10,912.2 013.402.88 7. คณะสังคมศาสตร์ 1,392.84 11,870.1 00.002.35

6 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 6 8. สำนักทะเบียนและ ประมวลผล 1,228.7412,080.305.602.07 9. คณะเกษตรศาสตร์ 1,154.5412,048.603.301.95 10. คณะมนุษยศาสตร์ 1,091.886,480.801.001.84 11. คณะแพทยศาสตร์ 939.676,958.8023.401.58 12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 607.557,873.600.001.02 13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 598.769,815.400.701.01 14. คณะทันตแพทยศาสตร์ 586.6711,113.700.000.99 15. คณะวิจิตรศิลป์ 523.856,388.200.700.88 16. สำนักหอสมุด 466.112,931.002.300.79 17. คณะศึกษาศาสตร์ 348.923,926.401.500.59 18. คณะเภสัชศาสตร์ 344.643,826.103.300.58 19. คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ 290.085,274.000.700.49 20. คณะเศรษฐศาสตร์ 191.262,894.400.100.32 รวมทั้งหมด 59,323.2 2 kbps100.00

7 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 7 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ วิทยาศาสตร์ (1) วันที่ 2 ส. ค. 2549 เวลา 16.45 น.

8 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 8 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (2)

9 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 9 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ พยาบาลศาสตร์ (3)

10 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 10 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ เภสัชศาสตร์ (-3)

11 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 11 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (-2)

12 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 12 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะ เศรษฐศาสตร์ (-1)

13 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 13 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละ หน่วยงาน

14 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 14 4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน  นายชัยรัตน์ จันพินิจ ( เต็ม ) - วิศวกร - โทรศัพท์ 1778 - e-mail : chairat@cm.edu  นายภวิน อยู่สุข ( เก้ง ) - วิศวกร - โทรศัพท์ 1778 - e-mail : pawin@cm.edu

15 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 15 5) แจ้งการขยายช่องสัญญาณ อินเทอร์เน็ต  1 กรกฎาคม 49 จะขยายจาก 78 Mbps -> 102 Mbps (Uni-Net 48 Mbps, CAT 48 Mbps, KSC 6 Mbps)  การปรับขยายครั้งต่อไป คือ 1 ตุลาคม 2549

16 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 16 6) รายงานปัญหา Uni-Net ทดสอบ P2P  Uni-Net ได้ทดสอบ P2P ตั้งแต่ ประมาณ วันที่ 17 ก. ค. 49 ถึง 27 ก. ค. 49  โดยตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประเภท Peer-To-Peer Application P2P เช่น Kazaa, e-Donkey, และ Bit Torrent  เมื่อพบ server ก็จะใส่ใน list ที่ http://202.28.2.233/list.cgi  Server ที่อยู่ใน list จะถูก shape bandwidth เป็นสาเหตุให้อินเทอร์เน็ต ของบางหน่วยงานช้าลงได้  ภายหลังได้หยุดทดสอบชั่วคราว ตั้งแต่ 27 ก. ค. 2549 และจะมีการ ประชุมหาข้อสรุปกับแต่ละมหาวิทยาลัย ต่อไป

17 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 17 7) พิจารณาการ Block P2P รูปแบบการทำงานของระบบ FTP, HTTP เป็นการดึงข้อมูลมาจาก Server อย่าง เดียว ยิ่งถ้ามีการดึง File อันเดียวกันอยู่ จะทำให้ช้าลงอย่างมาก

18 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 18 7) พิจารณาการ Block P2P รูปแบบการทำงานของ Bittorrent มีการรับ - ส่ง File จาก Client หนึ่งไป Client หนึ่ง โดยจะเป็นข้อดีกว่าในระบบ FTP, HTTP ที่ข้อมูลมาจาก Server กลาง อย่างเดียว ถ้าเมื่อมีคนเข้ามาใช้ข้อมูล เยอะๆ จะทำให้การ Tranfer ช้าลง แต่ถ้า เป็น โครงข่ายของ Bittorrent ถ้ามีคนเข้า มาใช้ร่วมโครงข่ายมากก็จะทำให้มีการ Tranfer มากขึ้นตามไป

19 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 19 7) พิจารณาการ Block P2P  ข้อดี - ช่วยประหยัด Bandwidth และทำ ให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น  ข้อเสีย - การใช้งาน P2P ไม่สามารถใช้ งาน ทางเลือกที่จะพิจารณาดำเนินการ  Deny  Allow but shape P2P  Allow

20 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 20 8) รายงานปัญหาที่พบจาก DNS  บางหน่วยงานเข้าเว็บจากภายนอก ไม่ได้  บางหน่วยงานเมล์ไม่เข้า  ทั้งนี้มักเกิดจากการ Config DNS ของหน่วยงานที่เป็น Primary DNS ผิด ทำให้ไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับ DNS ของมหาวิทยาลัยได้  หรือเกิดจาก Firewall ของหน่วยงาน ปิด Port ที่ใช้โอนย้ายข้อมูลของ DNS  หลังการประชุมนี้จะมีบรรยายเรื่อง DNS โดยคุณมาหะมะ เซะบากอ e-mail : mahamah@cm.edu โทรศัพท์ 94-1780

21 Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 21 9) เรื่องอื่นๆ  การใช้งานอินเทอร์เน็ตและ CMU-Net  การใช้งาน Jumbo-Net  การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การให้บริการของฝ่ายระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์  ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt Network Division, ITSC, Chiang Mai University Computer Service Centerwww.chiangmai.ac.th 1 การประชุมผู้บริหารระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google