งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลา – น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ Computer Service Center

2 หัวข้อการประชุม รายงานปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง
รายงานการป้องกันของอุปกรณ์ IPS รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงาน แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน แจ้งการขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต รายงานปัญหา Uni-Net ทดสอบ P2P พิจารณาการ Block P2P รายงานปัญหาที่พบจาก DNS เรื่องอื่นๆ Computer Service Center

3 1) รายงานปัญหาระบบเครือข่ายขัดข้อง
3 มิ.ย : มิ.ย :00 Link CAT Down มีปัญหาด้าน Routing และเส้นทางของ CAT ที่กทม. 14 มิ.ย : มิ.ย :15 Link CAT Down เนื่องจากชุมสายของ CAT มีปัญหา 16 มิ.ย :00 – 17 มิ.ย :00 Node คณะวิศวะฯ Down เนื่องจากอุปกรณ์ Cat 6500 เกิดปัญหา Hank 20 มิ.ย :15 – 20 มิ.ย :45 ทำการปิดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของวิทยาลัยศิลปะฯ เนื่องจากมี packet ส่งออกมาในจำนวนมาก 28 ก.ค :00 – 28 ก.ค :30 Link KSC Down เนื่องจาก Switch ของ บ.KSC มีปัญหา Computer Service Center

4 2) รายงานการป้องกันของอุปกรณ์ IPS
1. Spyware: Gator Information Transfer 2. Spyware: 180solutions/n-Case Program Download 3. Spyware: MyWay/MyWeb/MySearch Search Bar Information Transfer 4. HTTP: PHP File Include Exploit 5. Invalid TCP Traffic: Possible nmap Scan (FIN no ACK) 6. Spyware: Hotbar Browser Communication 7. IP: Source IP Address Spoofed (Multicast) 8. Spyware: SaveNow/WhenU Program Download 9. Spyware: Hotbar User Information Upload 10. Spyware: Starware Popup Advertisement Computer Service Center

5 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต (kbps)
3) รายงานการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลเก็บตั้งแต่ 1 ก.ค น. ถึง 31 ก.ค น. จัดเก็บตลอด 24 ชั่วโมง ลำดับ หน่วยงาน ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต (kbps) สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด การใช้งาน 1. คณะวิทยาศาสตร์ 22,662.64 24,058.40 43.00 38.20 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,030.73 24,012.00 813.60 30.39 3. คณะพยาบาลศาสตร์ 3,079.72 12,054.50 12.40 5.19 4. คณะบริหารธุรกิจ 2,142.56 12,093.40 8.00 3.61 5. สำนักงานอธิการบดี 1,935.99 12,043.60 21.20 3.26 6. คณะเทคนิคการแพทย์ 1,706.08 10,912.20 13.40 2.88 7. คณะสังคมศาสตร์ 1,392.84 11,870.10 0.00 2.35 Computer Service Center

6 สำนักทะเบียนและประมวลผล 1,228.74 12,080.30 5.60 2.07 9. คณะเกษตรศาสตร์
1,154.54 12,048.60 3.30 1.95 10. คณะมนุษยศาสตร์ 1,091.88 6,480.80 1.00 1.84 11. คณะแพทยศาสตร์ 939.67 6,958.80 23.40 1.58 12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 607.55 7,873.60 0.00 1.02 13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 598.76 9,815.40 0.70 1.01 14. คณะทันตแพทยศาสตร์ 586.67 11,113.70 0.99 15. คณะวิจิตรศิลป์ 523.85 6,388.20 0.88 16. สำนักหอสมุด 466.11 2,931.00 2.30 0.79 17. คณะศึกษาศาสตร์ 348.92 3,926.40 1.50 0.59 18. คณะเภสัชศาสตร์ 344.64 3,826.10 0.58 19. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 290.08 5,274.00 0.49 20. คณะเศรษฐศาสตร์ 191.26 2,894.40 0.10 0.32 รวมทั้งหมด 59,323.22 kbps 100.00 Computer Service Center

7 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะวิทยาศาสตร์ (1)
วันที่ 2 ส.ค เวลา น. Computer Service Center

8 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (2)
Computer Service Center

9 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะพยาบาลศาสตร์ (3)
Computer Service Center

10 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะเภสัชศาสตร์ (-3)
Computer Service Center

11 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (-2)
Computer Service Center

12 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคณะเศรษฐศาสตร์ (-1)
Computer Service Center

13 สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละหน่วยงาน
Computer Service Center

14 4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน
นายชัยรัตน์ จันพินิจ (เต็ม) - วิศวกร - โทรศัพท์ 1778 - นายภวิน อยู่สุข (เก้ง) - Computer Service Center

15 5) แจ้งการขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1 กรกฎาคม 49 จะขยายจาก 78 Mbps -> 102 Mbps (Uni-Net 48 Mbps, CAT 48 Mbps, KSC 6 Mbps) การปรับขยายครั้งต่อไป คือ 1 ตุลาคม 2549 Computer Service Center

16 6) รายงานปัญหา Uni-Net ทดสอบ P2P
โดยตรวจสอบข้อมูลที่เป็นประเภท Peer-To-Peer Application P2P เช่น Kazaa, e-Donkey, และ Bit Torrent เมื่อพบ server ก็จะใส่ใน list ที่ Server ที่อยู่ใน list จะถูก shape bandwidth เป็นสาเหตุให้อินเทอร์เน็ตของบางหน่วยงานช้าลงได้ ภายหลังได้หยุดทดสอบชั่วคราวตั้งแต่ 27 ก.ค และจะมีการประชุมหาข้อสรุปกับแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป Computer Service Center

17 7) พิจารณาการ Block P2P รูปแบบการทำงานของระบบ FTP, HTTP
เป็นการดึงข้อมูลมาจาก Server อย่างเดียว ยิ่งถ้ามีการดึง File อันเดียวกันอยู่จะทำให้ช้าลงอย่างมาก Computer Service Center

18 7) พิจารณาการ Block P2P รูปแบบการทำงานของ Bittorrent
มีการรับ-ส่ง File จาก Client หนึ่งไป Client หนึ่ง โดยจะเป็นข้อดีกว่าในระบบ FTP, HTTP ที่ข้อมูลมาจาก Server กลางอย่างเดียว ถ้าเมื่อมีคนเข้ามาใช้ข้อมูลเยอะๆ จะทำให้การ Tranfer ช้าลง แต่ถ้าเป็น โครงข่ายของ Bittorrent ถ้ามีคนเข้ามาใช้ร่วมโครงข่ายมากก็จะทำให้มีการ Tranfer มากขึ้นตามไป Computer Service Center

19 7) พิจารณาการ Block P2P ข้อดี
- ช่วยประหยัด Bandwidth และทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น ข้อเสีย - การใช้งาน P2P ไม่สามารถใช้งาน ทางเลือกที่จะพิจารณาดำเนินการ Deny Allow but shape P2P Allow Computer Service Center

20 8) รายงานปัญหาที่พบจาก DNS
บางหน่วยงานเข้าเว็บจากภายนอกไม่ได้ บางหน่วยงานเมล์ไม่เข้า ทั้งนี้มักเกิดจากการ Config DNS ของหน่วยงานที่เป็น Primary DNS ผิด ทำให้ไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับ DNS ของมหาวิทยาลัยได้ หรือเกิดจาก Firewall ของหน่วยงานปิด Port ที่ใช้โอนย้ายข้อมูลของ DNS หลังการประชุมนี้จะมีบรรยายเรื่อง DNS โดยคุณมาหะมะ เซะบากอ โทรศัพท์ Computer Service Center

21 9) เรื่องอื่นๆ การใช้งานอินเทอร์เน็ตและ CMU-Net การใช้งาน Jumbo-Net
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การให้บริการของฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ Computer Service Center


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google