งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามผลการดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database
เอกสารประกอบการสัมนา wunca ครั้งที่ 17

2 Union catalog ระยะที่ 1 (วันที่ 18 มิถุนายน) ระยะที่ 2
ปรับปรุงข้อมูลใหม่ทั้งหมด ปรับปรุง DBMS จาก Oracle 8  Oracle 9i ปรับเปลี่ยน Client Software ปรับเปลี่ยน webpage ระยะที่ 2 ทดสอบข้อมูลของบาง Software เพื่อนำเข้าสู่ระบบ UC นัด บริษัทผู้ผลิต Software Alice for windows ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา Software ในวันที่ 3 กรกฏาคม นี้

3 แผนการดำเนินงาน UC วางแผนการบริหารจัดการ Server เพื่อแก้ปัญหาระบบทำงานช้า วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับการใช้งานในโครงการ กำหนดนโยบายในการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการรวมข้อมูล UC ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 วางแผนการใช้งาน ILL

4 รูปแบบการทำงาน Union Catalog

5 TDC DCMS เปลี่ยน ชื่อใหม่ เป็น TDC TDC ThaiLIS Digital Collection
แนวทางความร่วมมือในอนาคต ความร่วมมือกับหน่วยงานนอก ThaiLIS การจัดทำระบบสมาชิกเพื่อรองรับการใช้งานนอก เครือข่าย UNINET ผังระบบการทำงานในปัจจุบัน

6 ความหมาย TDC TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก

7 แนวทางความร่วมมือในอนาคต
เพิ่ม ประเภทของเอกสาร เพิ่ม รูปแบบการให้บริการ

8 ความร่วมมือกับหน่วยงานนอก ThaiLIS
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชนที่สนใจ ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย ของกระทรวงต่าง ๆ ร่วมมือกับ สภาวิจัยแห่งชาติ

9


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการดำเนินงาน UC/TDC/Reference Database

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google