งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.บอกข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าได้ 2. บอกส่วนประกอบหลักการควบคุมค่าไฟฟ้า 3. บอกควาหมายของความต้องการพลังงงานไฟฟ้า 4. บอกแนวทางปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า

2 ประเภทของอัตราค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 33 อ้างอิงแผ่นใส ES 028

3 คิดค่าไฟฟ้าต้องรู้จัก
พลังงานไฟฟ้า 2. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft ) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ โหลดแฟคเตอร์

4 ประเภทที่ 1 บ้านพักอาศัย
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 35 อ้างอิงแผ่นใส ES 029

5 ประเภทที่ 1 บ้านพักอาศัย
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 36 อ้างอิงแผ่นใส ES 030

6 ประเภทที่ 1 บ้านพักอาศัย
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 37 อ้างอิงแผ่นใส ES 031

7 ประเภทที่ 1 บ้านพักอาศัย
ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าที่พักอาศัยประเภทแฟลต บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 37 อ้างอิงแผ่นใส ES 031 Kilowatthour mater รวม Kilowatthour mater ห้อง

8 ตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้า

9 จำนวนเงินที่ต้องชำระ
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขต ที่อยู่ เครื่องวัดเลขที่ รหัสเครื่องวัดฯ โปรดชำระภายในวันที่ จำนวนเงินที่ต้องชำระ 184.91 เลขที่ วันที่จดเลขอ่าน เลขอ่านครั้งหลัง จำนวนหน่วย จำนวนเงิน 1965 53 184.91 ประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน วันที่จดเลขหน่วย จำนวนหน่วยที่ใช้

10 การไฟฟ้านครหลวงเขต ประเภท อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft ) พ สต./หน่วย. ค่าพลังงานไฟฟ้า บาท จำนวน หน่วย ค่าบริการรายเดือน บาท ค่าพลังงานไฟฟ้า ( รวมไฟฟ้าและค่าบริการ ) บาท หน่วย บาท ค่า Ft ( เพิ่ม / ลด) พ บาท รวมเป็นเงิน บาท ค่าไฟฟ้ารวม บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท รวมเงิน บาท รวมเงิน บาท

11 ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 37 อ้างอิงแผ่นใส ES 032

12 ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 37 อ้างอิงแผ่นใส ES 033

13 ความต้องการพลังไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 38 อ้างอิงแผ่นใส ES 034

14 ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าประเภทที่ 4 (อัตรา TOU)
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 39 อ้างอิงแผ่นใส ES 035

15 ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าประเภทที่ 4
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 40 อ้างอิงแผ่นใส ES 036

16 ส่วนประกอบของค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 40 อ้างอิงแผ่นใส ES 037

17 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตามอัตราปกติ
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 41 อ้างอิงแผ่นใส ES 038

18 แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 41 อ้างอิงแผ่นใส ES 039

19 แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 42 อ้างอิงแผ่นใส ES 040

20 แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 43 อ้างอิงแผ่นใส ES 041

21 แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 44 อ้างอิงแผ่นใส ES 042

22 แนวปฏิบัติในการลดค่าไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 44 อ้างอิงแผ่นใส ES 043

23 การวัดความต้องการพลังไฟฟ้า
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 45 อ้างอิงแผ่นใส ES 044

24 การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 46 อ้างอิงแผ่นใส ES 045

25 การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 46 อ้างอิงแผ่นใส ES 046

26 การควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 46 อ้างอิงแผ่นใส ES 047

27 การปรับเลื่อนเวลาทำงาน
บทที่3 ค่าไฟฟ้าและความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด จากคู่มือผู้เรียน หน้า 48 อ้างอิงแผ่นใส ES 048


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google