งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. บอกข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าได้ 2. บอกส่วนประกอบหลักการควบคุมค่า ไฟฟ้า 3. บอกควาหมายของความ ต้องการพลังงงานไฟฟ้า 4. บอกแนวทางปฏิบัติในการลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. บอกข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าได้ 2. บอกส่วนประกอบหลักการควบคุมค่า ไฟฟ้า 3. บอกควาหมายของความ ต้องการพลังงงานไฟฟ้า 4. บอกแนวทางปฏิบัติในการลด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. บอกข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าได้ 2. บอกส่วนประกอบหลักการควบคุมค่า ไฟฟ้า 3. บอกควาหมายของความ ต้องการพลังงงานไฟฟ้า 4. บอกแนวทางปฏิบัติในการลด ค่าไฟฟ้า

2 ประเภทของอัตราค่าไฟฟ้า

3 คิดค่าไฟฟ้าต้อง รู้จัก 1. พลังงานไฟฟ้า 2. ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด 3. ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft ) 4. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 5. โหลดแฟคเตอร์

4 ประเภทที่ 1 บ้านพัก อาศัย

5

6

7 ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าที่พักอาศัยประเภทแฟลต Kilowatthour mater รวม Kilowatthour mater ห้อง

8 ตัวอย่างบิลค่าไฟฟ้า

9 เครื่องวัดเลขที่ รหัสเครื่องวัดฯโปรดชำระภายในวันที่ จำนวนเงินที่ต้องชำระ เลขที่วันที่จดเลขอ่านเลขอ่านครั้งหลัง จำนวนหน่วยจำนวนเงิน ประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือน วันที่จดเลขหน่วย จำนวนหน่วยที่ใช้ 184.91 การไฟฟ้านครหลวงเขต.............................. ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ที่อยู่................................................... 196553 184.91

10 การไฟฟ้านครหลวงเขต.............................. ประเภท 1.2 อัตราค่าไฟฟ้า ผันแปร ( Ft ) พ 68.42 สต./ หน่วย. ค่าพลังงานไฟฟ้า 95.65 บาท จำนวน 53 หน่วย ค่าบริการรายเดือน 40.90 บาท ค่าพลังงานไฟฟ้า ( รวมไฟฟ้าและค่าบริการ ) 136.55 บาท 53 หน่วย 95.649 บาท ค่า Ft ( เพิ่ม / ลด ) พ 36.26 บาท รวมเป็นเงิน 95.65 บาท ค่าไฟฟ้ารวม 172.81 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 12.10 บาท รวมเงิน 184.91 บาท

11 ประเภทที่ 4 กิจการ ขนาดใหญ่

12

13 ความต้องการพลัง ไฟฟ้า

14 ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าประเภทที่ 4 ( อัตรา TOU)

15 ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้าประเภทที่ 4

16 ส่วนประกอบของค่า ไฟฟ้า

17 รูปแบบการใช้ไฟฟ้าตาม อัตราปกติ

18 แนวปฏิบัติในการลดค่า ไฟฟ้า

19

20

21

22

23 การวัดความต้องการ พลังไฟฟ้า

24 การควบคุมความต้องการ พลังไฟฟ้าสูงสุด

25

26

27 การปรับเลื่อนเวลา ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม 1. บอกข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าได้ 2. บอกส่วนประกอบหลักการควบคุมค่า ไฟฟ้า 3. บอกควาหมายของความ ต้องการพลังงงานไฟฟ้า 4. บอกแนวทางปฏิบัติในการลด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google