งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป (General Electric Equipment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป (General Electric Equipment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป (General Electric Equipment)
07/16/96 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป (General Electric Equipment) ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

2 หลักการและวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 หลักการและวิธีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า - การสูญเสียกับประสิทธิภาพ - หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานโดยทั่วไป ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

3 คุณสมบัติพื้นฐานของหม้อแปลง
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* คุณสมบัติพื้นฐานของหม้อแปลง 07/16/96 ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หม้อแปลง 1 เฟส 2 ขดลวด เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ประกอบด้วยขดลวด ตั้งแต่ 2 ขดขึ้นไป ใช้แปลงระดับของแรงดัน ด้วยความถี่เท่าเดิม โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

4 กำลังสูญเสียและประสิทธิภาพของหม้อแปลง
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 กำลังสูญเสียและประสิทธิภาพของหม้อแปลง กำลังสูญเสียของหม้อแปลง 1) กำลังสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด (กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก) : Pi 2) กำลังสูญเสียจากโหลด (กำลังสูญเสียในลวดทองแดงและกำลังสูญ เสียจากสเตรย์โหลด) : Pc ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

5 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 ประสิทธิภาพของหม้อแปลง (การวัดจริง) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] (เชิงพาณิชย์) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] = × 100 [%] กำลังขาเข้า กำลังขาออก กำลังขาออก + กำลังสูญเสีย กำลังขาเข้า - กำลังสูญเสีย ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

6 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 ประสิทธิภาพ η ประสิทธิภาพตลอดวัน ηd ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

7 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท 1. หม้อแปลงเครื่องมือวัด 2. หม้อแปลงจำหน่าย แบบ 1 เฟส, 3 เฟส ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

8 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 หม้อแปลงไฟฟ้า ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

9 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 100 หน่วย Efficiency powerplant ประมาณ 52% 500 kV 1 kV/1 km > 20 หน่วย ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

10 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของไทย ระบบสายส่งแรงสูง 500 kV , 230 kV, 115 kV , 69 kV กฟน kV, 12 kV กฟภ kV, 22 kV, 11 kV 380/220 V ระบบสายส่งแรงดันปานกลาง ระบบสายใช้งาน ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

11 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 ระบบจ่ายไฟฟ้า แผนผังระบบการจ่ายไฟฟ้าทั่วไป แผนผังระบบการจ่ายไฟฟ้าทั่วไป ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

12 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลง 1 เฟส Watt Loss Core Loss KVA 11 KV 19 KV 22 KV Copper Loss Imp (%) 10 70 75 160 2.0 20 110 120 330 30 150 480 40 190 200 740 2.2 ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

13 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 07/16/96 หม้อแปลง 3 เฟส Core Loss KVA Copper Imp 11 KV 22 KV 33 KV Loss (%) 50 190 210 230 1050 4 100 320 340 350 1750 4 160 460 480 500 2350 4 250 650 670 700 3250 4 315 770 800 850 3900 4 400 930 960 1000 4600 4 500 1100 1150 1200 5500 4 630 1300 1350 1400 6500 4 800 1600 1600 1700 11000 6 1000 1950 1950 2000 13500 6 1250 2300 2300 2350 16400 6 1500 2800 2800 2850 19800 6 2000 3250 3250 3300 24000 6 ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

14 หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformers)
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformers) จุดมุ่งหมาย : เพื่อลดระดับแรงดันและกระแสลงมาเพื่อ ประโยชน์ในการวัด และการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. หม้อแปลงกระแส (Current Transformer) 2. หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer) ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

15 หม้อแปลงกระแสแบ่งตามลักษณะโครงสร้าง
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 หม้อแปลงกระแสแบ่งตามลักษณะโครงสร้าง ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

16 หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT.)
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT.) หม้อแปลงแรงดันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. Electromagnetic VT. 2. Coupling Capacitor VT ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

17 หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ภายนอกอาคาร ดังนั้น ต้องมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม และหม้อแปลงจะต่ออยู่ที่ปลายของระบบสายส่งและใช้งานตลอดเวลา ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

18 ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ
บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)* 07/16/96 ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ ระดับแรงดันมาตรฐานของระบบจำหน่ายแรงดันต่ำใน ประเทศไทยแบ่งออกเป็น ระบบจำหน่ายเฟสเดียว (Single phase) ระบบจำหน่ายสามเฟส (Three phase) ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

19 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 1) ระบบจำหน่ายเฟสเดียว จะจำหน่ายเป็นชนิดเฟสเดียวสองสาย (1 2W) 220 V และ ชนิดเฟสเดียวสามสาย (1 3W) 220/440 V เฟสเดียวสองสาย (1  2W) 220 V เฟสเดียวสามสาย (1  3W) 220/440 V ระบบจำหน่ายเฟสเดียว ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

20 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 2) ระบบจำหน่ายสามเฟส จะจำหน่ายเป็นชนิดสามเฟสสามสาย (3 3W) 220 V และชนิดสามเฟสสี่สาย (3  4W) 380/220 V ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*

21 บทที่ 2 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป (General Electric Equipment)*
07/16/96 END ดร. ศิริพรรณ ธงชัย*


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป (General Electric Equipment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google