งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั่วไป (General Electric Equipment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั่วไป (General Electric Equipment)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั่วไป (General Electric Equipment)

2 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 2 หลักการและวิธีการใช้หม้อแปลง ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า - การสูญเสียกับประสิทธิภาพ - หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานโดยทั่วไป

3 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 3 คุณสมบัติพื้นฐานของหม้อแปลง หม้อแปลง 1 เฟส 2 ขดลวด ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ ประกอบด้วยขดลวด ตั้งแต่ 2 ขดขึ้นไป ใช้แปลงระดับของ แรงดัน ด้วยความถี่เท่าเดิม โดยอาศัยหลักการ เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

4 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 4 กำลังสูญเสียและประสิทธิภาพของ หม้อแปลง กำลังสูญเสียของหม้อแปลง 1) กำลังสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด ( กำลังสูญเสีย ในแกนเหล็ก ) : P i 2) กำลังสูญเสียจากโหลด ( กำลังสูญเสียใน ลวดทองแดงและกำลังสูญ เสียจากสเตรย์โหลด ) : P c

5 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 5 ประสิทธิภาพของหม้อแปลง ( การวัดจริง ) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] ( เชิงพาณิชย์ ) ประสิทธิภาพ = × 100 [%] = × 100 [%] กำลังขา เข้า กำลังขา ออก กำลังขา เข้า กำลังขาออก + กำลังสูญเสีย กำลังขาเข้า - กำลังสูญเสีย

6 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 6 ประสิทธิภาพ η ประสิทธิภาพตลอดวัน η d

7 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 7 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งาน โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท 1. หม้อแปลงเครื่องมือวัด 2. หม้อแปลงจำหน่าย แบบ 1 เฟส, 3 เฟส

8 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 8 หม้อแปลงไฟฟ้า

9 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 9 1 kV/1 km 500 kV 100 หน่วย > 20 หน่วย Efficiency powerplant ประมาณ 52%

10 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป kV, 230 kV, 115 kV, 69 kV กฟน. 24 kV, 12 kV กฟภ. 33 kV, 22 kV, 11 kV 380/220 V ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของไทย

11 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 11 แผนผังระบบการจ่ายไฟฟ้าทั่วไป ระบบจ่ายไฟฟ้า

12 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 12 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อ แปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลง 1 เฟส Watt Loss Core Loss KVA 11 KV 19 KV 22 KV Copper Loss Imp (%)

13 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 13 ตารางแสดงมาตรฐานกำลังสูญเสียของหม้อแปลง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หม้อแปลง 3 เฟส Core Loss KVA 11 KV 22 KV 33 KV Copper Loss Imp (%)

14 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 14 หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformers) จุดมุ่งหมาย : เพื่อลดระดับแรงดัน และกระแสลงมาเพื่อ ประโยชน์ในการวัด และการป้องกัน หม้อแปลงเครื่องมือวัดแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท 1. หม้อแปลงกระแส (Current Transformer) 2. หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer)

15 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 15 หม้อแปลงกระแสแบ่งตามลักษณะ โครงสร้าง

16 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 16 หม้อแปลงแรงดัน (Voltage Transformer, VT.) หม้อแปลงแรงดันแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. Electromagnetic VT. 2. Coupling Capacitor VT

17 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 17 หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้ส่วนใหญ่อยู่ ภายนอกอาคาร ดังนั้น ต้องมี ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม และหม้อ แปลงจะต่ออยู่ที่ปลายของระบบสายส่ง และใช้งานตลอดเวลา

18 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 18 ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ ระดับ แรงดันมาตรฐานของระบบจำหน่าย แรงดันต่ำใน ประเทศไทยแบ่งออกเป็น ระบบจำหน่ายเฟสเดียว (Single phase) ระบบจำหน่ายสามเฟส (Three phase)

19 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 19 1) ระบบจำหน่ายเฟสเดียว จะจำหน่ายเป็นชนิดเฟสเดียวสองสาย (1  2W) 220 V และ ชนิดเฟสเดียวสามสาย (1  3W) 220/440 V ระบบจำหน่ายเฟสเดียว เฟสเดียวสองสาย (1  2W) 220 V เฟสเดียวสามสาย (1  3W) 220/440 V

20 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 20 2) ระบบจำหน่ายสามเฟส จะจำหน่ายเป็นชนิดสามเฟสสามสาย (3  3W) 220 V และชนิดสามเฟสสี่สาย (3  4W) 380/220 V

21 อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 21 END


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไป 1 อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยทั่วไป (General Electric Equipment)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google