งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ โครงสร้างของ คลื่นวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ โครงสร้างของ คลื่นวิทยุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 3 การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ

3

4 โครงสร้างของ คลื่นวิทยุ

5 คุณสมบัติของ คลื่น คุณสมบัติพื้นฐานของ คลื่น 4 ประการ คือ 1. การสะท้อนกลับ (Reflection) 2. การหักเห (Refraction) 3. การแพร่กระจายคลื่น (Diffraction) 4. การแทรกสอดของ คลื่น (Interference)

6 1. การสะท้อนกลับ (Reflection)

7 มุมตกกระทบเท่ากับมุม สะท้อน

8 2. การหักเห (Refraction)

9 การหักเห : คลื่นวิทยุเดินทาง จากตัวกลางหนึ่ง ไปยังอีก ตัวกลางหนึ่งที่มีคุณสมบัติ ทางไฟฟ้าไม่เหมือนกัน โดย ที่มุมตกกระทบ ณ ตัวกลางที่ สองไม่เป็นมุมฉาก พลังงาน คลื่นส่วนหนึ่งจะสะท้อนกลับ เข้าไปยังตัวกลางที่หนึ่ง โดย มี มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน

10 การหักเหของ คลื่น

11 3. การแพร่กระจายคลื่น (Diffraction)

12 การแพร่กระจายหรือ การเบี่ยงเบน

13 4. การแทรกสอดของคลื่น (Interference)

14 เกิดจากแหล่งกำเนิด แหล่งเดียว แต่เดินทาง ต่างกัน เนื่องจาก การ สะท้อนที่พื้นผิว

15 หัวข้อ 3.1 ชั้นบรรยากาศ 3.2 การแพร่กระจายคลื่น แบบต่าง ๆ 3.2.1 Free space Propagation 3.2.2 Reflection Propagation 3.2.3 Diffraction Propagation 3.2.4 Ionosphere Reflection Propagation 3.2.5 Tropospheric Propagation

16 ชั้น บรรยากาศ แบ่งตามความหนาแน่น ของก๊าซ 1. โทรโปสสเฟียร์ 0-10 กม. 2. ไอโซโนสเฟียร์ 10-50 กม. 3. ไอโอโนสเฟียร์ 80-600 กม. 4. เอกโซเฟียร์ สูงเกิน 600 กม.

17

18 การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ

19 ประเภทของ คลื่นวิทยุ แบ่งตามลักษณะ การเดินทาง 1. คลื่นดิน 2. คลื่นอวกาศ 3. คลื่นฟ้า

20 สิ่งที่ต้อง คำนึงถึง การลดทอน สัญญาณ จะต้องน้อย ที่สุด

21 ประเภทของ คลื่นวิทยุ

22 องค์ประกอบของ คลื่นวิทยุ

23 DIRECT WAVE GROUND REFLECTED WAVE SURFACE WAVE

24 1. คลื่น ดิน (Ground wave) หรือ คลื่นผิว ดิน (Surface wave)

25 คลื่นผิวดิน สายอากาศส่งสายอากาศรับ คลื่นวิทยุค่อย ๆ จางหาย

26 ย่านความถี่ LF : Low Frequency MF : Medium Frequency ความถี่ที่เหมาะสม สำหรับคลื่นดิน

27 - วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM - ระบบนำร่องเรือ มหาสมุทร ระบบสื่อสารโดยใช้ คลื่นดิน

28 2. คลื่นอวกาศ (Space wave) หรือคลื่นตรง (Direct wave)

29 คลื่นอวกาศหรือ คลื่นตรง

30 - วิทยุโทรทัศน์ระบบ VHF - วิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF ระบบสื่อสารโดยใช้ คลื่นอวกาศ

31 การ แพร่กระจาย คลื่นความถี่ VHF และ UHF

32 อุปสรรค VHF, UHF 1. ภูมิประเทศ 2. ความโค้ง ของ ผิวโลก ผิวโลก

33 คลื่นฟ้า (Sky wave)

34 การแพร่กระจายคลื่นแบบ Refraction Wave

35 IONOSPHERE SKY WAVES GROUND WAVES คลื่นฟ้า (Sky wave)

36 ชั้นบรรยากาศ

37 ชั้นไอโอโนส เฟียร์ ความสูง เหนือ ผิวโลก 50-400 กิโลเมตร

38 ชั้นไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) ความสูง ชั้น D 50- 90 กม. ชั้น E 90- 130 กม. ชั้นบรรยากาศใน การสื่อสาร โดยใช้คลื่นฟ้า

39 ความสูง ชั้น F 1 สูง 200-220 กม. ชั้น F 2 สูง 250-500 กม. โดยระดับการแตกตัว ของอิออนในแต่ละชั้น จะแตกต่างกัน

40 ขีดจำกัดการ สื่อสาร โดยใช้คลื่นฟ้า - ได้ผลดีเฉพาะย่าน ความถี่ HF เท่านั้น คือความถี่ไม่ เกิน 30 MHz

41 ย่านความถี่ HF ย่านความถี่ MF ใน เวลากลางคืน ระบบสื่อสารโดยใช้ คลื่นฟ้า

42 ความสูงจริงและความสูงเสมือน

43 ระยะสกิป (Skip Distance)

44 การสื่อสารแบบหลายฮ อป (Multiple-Hobp)

45 การส่งคลื่นวิทยุแบบโทรโปส แกตเตอร์ (Troposcatter หรือ Tropospheric scatter )

46 การสื่อสาร ดาวเทียม

47 ระยะ สายตา (Line of Sight : LOS)

48 การสื่อสารในระยะสายตา (Line of Sight) เครื่อง ส่ง เครื่องรั บ โลก

49 คำนวณ Line of Sight : LOS T สูตร d=4.12(  H T +  H R )-- ---(!) d= 4.12 (  ความสูงเสาส่ง +  ความสูงเสารับ ) ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การแพร่กระจาย คลื่นวิทยุ โครงสร้างของ คลื่นวิทยุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google