งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 1. บทนำ 2. แสงเชิงเรขาคณิต 3. โพลาไรเซชัน 4. การแทรกสอด 5. การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร์ 6. การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล 7. เลเซอร์ 8. ทัศนศาสตร์ยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 1. บทนำ 2. แสงเชิงเรขาคณิต 3. โพลาไรเซชัน 4. การแทรกสอด 5. การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร์ 6. การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล 7. เลเซอร์ 8. ทัศนศาสตร์ยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 1. บทนำ 2. แสงเชิงเรขาคณิต 3. โพลาไรเซชัน 4. การแทรกสอด 5. การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร์ 6. การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล 7. เลเซอร์ 8. ทัศนศาสตร์ยุคใหม่ 1

2 1. บทนำ 2

3 ธรรมชาติของแสง 3

4  Electromagnetic wave f = 3.8 x x10 15 Hz  = nm C o = 299,792.5 km/s ( Vacuum) C x = C o / n x ( x medium ) wheren x - the refractive index  Photon energy = hf : h= 6.625x j.s momentum = h/ 4

5 ดัชนีหักเหของแสง ตัวกลาง ดัชนีหักเห แสง ตัวกลาง ดัชนีหักเห แสง สุญญากาศ น้ำแข็ง ไฮโดรเจน ( ก๊าซ ) เนย (40 o C ) ฮีเลียม ( ก๊าซ ) เนย (60 o C ) อากาศ (–15 o C) กลีเซอรีน อากาศ ( 0 o C ) แก้วไพเรกซ์ อากาศ (+15 o C ) แคลไซต์ อากาศ (+30 o C ) แก้วคราวน์ ( โซ ดาไลม์ ) อากาศ (+60 o C ) เกลือโซเดียมคลอ ไรด์ ไฮโดรเจน ( ของเหลว ) ควอตซ์ น้ำ ( ไอ ) ไพลิน 1.76 น้ำ ( ของเหลว, 0 o C ) ทับทิม 1.76 น้ำ ( ของเหลว, 20 o C ) แก้วฟลินท์ (71% lead) น้ำ ( ของเหลว, 100 o C ) เพชร 2.418

6 6

7 7 n (nm) Diamond SF10 (Dense flint) NaCl Bk7(Pyrex) Fused silica Water

8 หลักของฮอยเกนส์ ทุกจุดบนหน้าคลื่นปฐมภูมิเป็นแหล่งกำเนิดทุติยภูมิที่ กำเนิดคลื่นทรงกลม มีความถี่, อัตราเร็วคลื่น เหมือนกับคลื่น ปฐมภูมิ หน้าคลื่นสุทธิเป็นแนวการซ้อนกันของหน้าคลื่น ทรงกลมเหล่านั้น 8

9 กฏการสะท้อน ii rr nini ntnt 9

10 การสะท้อนบนผิวแบบ ต่างๆ Specular reflection Diffuse reflection Retro reflection

11 การสะท้อนภายในและการสะท้อน ภายนอก <-- ตัวกลางต่อเนื่อง ไม่ เกิดการสะท้อน การสะท้อนภายใน และ การสะท้อนภายนอกมี ผลในการกลับเฟสซึ่ง กันและกัน การสะท้อนภายใน การสะท้อน ภายนอก

12 กฏการหักเห ii tt nini ntnt 12

13 rr tt ii y z x o Plane of incidence ในมุมมองของ EMW 13

14 14 ที่จุดตกกระทบบนรอยต่อ

15

16 หลักของเฟอร์มาต์ (Fermat’s principle) แสงเลือกเดินทางในเส้นทางที่ ใช้เวลาสั้นที่สุด Principle of least time s p s' I II III s p II I III 16

17 ทางเดินแสง (optical path) d สุญญากาศ  น้ำ n1n1  ==> ความยาวทางเดินแสง (optical path length) 17

18 ทางแสง (optical path) d1d1 d2d2 d3d3 d4d4 ds Stepped index graded index 18

19 หลักของเฟอร์มาต์ แสงเลือกเดินทางในทางแสงที่ คงตัว เมื่อเทียบกับทางแสง ข้างเคียง   i  =  r F1F1 F2F2 ii rr 19

20 การสะท้อนกลับ หมดกายใน 20

21 อากาศร้อน  c ปรากฏการณ์มิราจบนพื้นถนนที่ระยะไกล ๆ ทำให้พื้นถนนแลดูเป็นมันเงาเห็นภาพ สะท้อนของสิ่งต่างที่อยู่เหนือพื้นถนน การกระจายแสงสี และการเปล่ง ความแวววาวของเพชรที่เป็นผล จากการเจียรไนที่ถูกต้อง

22 Evanescent wave 22  i >  c

23 สำหรับ  i >  critical 23

24 ปริซึมสะท้อน 24

25 เส้นใยนำแสง (Fiber optics) แกนกล าง ชั้นหุ้ม ก)ก)  max 90 o -  C cc ข)ข) n core n cladding nono

26 26

27 หลักแห่งการผันกลับได้ของ แสง แสงเดินทางผ่านชุดตัวกลางๆหนึ่งด้วยทาง แสงเดียวกัน ทั้งเส้นทางไปข้างหน้าและ เส้นทางย้อนกลับ ii rr ii rr ii tt ii tt 27

28 ปริซึมหักเห 11 22 33 44    n1n1 n2n2 28

29 ที่  =  min ==>      ==>      29

30 ปริซึมมุมยอด  =60 o แก้ว crown ใน อากาศ  n แดง =  min =38.97 o n น้ำเงิน =  min =39.68 o ประยุกต์ ==> สเปกโตรมิเตอร์ 30


ดาวน์โหลด ppt ทัศนศาสตร์ประยุกต์ 1. บทนำ 2. แสงเชิงเรขาคณิต 3. โพลาไรเซชัน 4. การแทรกสอด 5. การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร์ 6. การเลี้ยวเบนแบบเฟรสเนล 7. เลเซอร์ 8. ทัศนศาสตร์ยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google