งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านนโยบายแอลกอฮอล์ (APR) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านนโยบายแอลกอฮอล์ (APR) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านนโยบายแอลกอฮอล์ (APR) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สุรากับประชากรกลุ่มอ่อนไหว เยาวชน คนยากจน Alcohol and vulnerable population (youth, poor)

2 International Health Policy Program -Thailand 2 สุรา กับ เยาวชน: ความสำคัญ อนาคตของสังคม – ผลของการเริ่มต้นบริโภคเร็ว – ผลถาวรต่อศักยภาพของมนุษย์ – มูลค่าผลกระทบ – ทฤษฎี alcohol as the gateway drug เป้าหมายของอุตสาหกรรมสุรา ทำงานด้วยยาก ความมึนเมา ความสามารถในการควบคุม มีลักษณะพิเศษ – ปริมาณการดื่ม – เงื่อนไขการดื่ม – ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม

3 International Health Policy Program -Thailand 3 สุรา กับ เยาวชน: สถานการณ์ ปริมาณการบริโภค 102.2 กรัม ชาย, 62.2 กรัม หญิง ความชุกของนักดื่ม ความถี่ของการบริโภค เครื่องดื่มประเภทใหม่ๆ

4 International Health Policy Program -Thailand 4 Sponsorship: entertainment event

5 International Health Policy Program -Thailand 5 Integrated marketing

6 International Health Policy Program -Thailand 6 สุรา กับ ความยากจน: แนวคิด รายได้ กับ การดื่มสุรา: ยิ่งจน ยิ่งดื่ม ? ผลของภาษีและราคา: – ขึ้นภาษี ทำร้ายคนจน – การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเครื่องดื่ม ของคน จน การดื่มสุรา เหตุ หรือ ผล การกระจายของผลประโยชน์และผลกระทบจากสุรา ความยากจนระดับมหภาค

7 International Health Policy Program -Thailand 7 สุรา กับ ความยากจน: สถานการณ์ ความชุกของนักดื่ม ปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค ค่าใช้จ่าย Family budget – 1%-11% overall – Greater for families with frequent drinkers การทำงาน มูลค่าความเสียหาย

8 International Health Policy Program -Thailand 8 APC and GDP per capita 1962-2001 Per Capita Consumption

9 International Health Policy Program -Thailand 9 แอลกอฮอล์กับความยากจน  ร้อยละ 66.7 ของผู้บริโภคมีรายได้น้อย กว่า 5,000 บาทต่อเดือน (2547)  ร้อยละ 48.9 ของผู้บริโภคหญิงมีรายได้ น้อยกว่า 2,500 บาทต่อเดือน (2547)  ครัวเรือนไทยที่ยากจนที่สุด 20 % ( ควิน ไทล์ที่ 1) มีค่าใช้จ่ายแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.6 ของรายจ่ายทั้งหมด (2549)  ครัวเรือนที่มีผู้บริโภค 1 คน มีค่าใช้จ่าย อาหารลดลง 5% (2549)

10 International Health Policy Program -Thailand 10 แอลกอฮอล์กับความยากจน ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

11 International Health Policy Program -Thailand 11 Changing of monthly household expenditure 1986-2004 (1986=1)

12 International Health Policy Program -Thailand 12 ต้นทุนทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ. ศ. 2549 มูลค่า ( ล้าน บาท ) ร้อยละ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 5,263.303.49 ต้นทุนผู้ป่วยนอก 2,294.501.52 ต้นทุนผู้ป่วยใน 2,968.801.97 ต้นทุนการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดี ความ ต้นทุนศาล 154.50.10 ต้นทุนตำรวจ 93.10.06 ต้นทุนทรัพย์สินที่เสียหายอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จราจร 779.40.52 ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพ ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อน ถึงวัยอันควร 98,922.5065.65 ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากประสิทธิภาพใน การทำงานที่ลดลง 45,464.6030.17 ต้นทุนทั้งหมด 150,677.4 0 100 ต้นทุนทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 1.92 ต้นทุนทั้งหมดต่อหัวประชากร ( บาท ) 2,398.21

13 International Health Policy Program -Thailand 13 Surveyed and adjusted prices by CPI 1986-2001 (1988=1)

14 International Health Policy Program -Thailand 14 Tax rate for beer Specific = 100 B/LOPA Beer 6% Adjusted unitary

15 International Health Policy Program -Thailand 15 ความท้าทาย

16 International Health Policy Program -Thailand 16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านนโยบายแอลกอฮอล์ (APR) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google