งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรากับประชากรกลุ่มอ่อนไหว เยาวชน คนยากจน Alcohol and vulnerable population (youth, poor)
นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านนโยบายแอลกอฮอล์ (APR) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

2 สุรา กับ เยาวชน: ความสำคัญ
อนาคตของสังคม ผลของการเริ่มต้นบริโภคเร็ว ผลถาวรต่อศักยภาพของมนุษย์ มูลค่าผลกระทบ ทฤษฎี alcohol as the gateway drug เป้าหมายของอุตสาหกรรมสุรา ทำงานด้วยยาก ความมึนเมา ความสามารถในการควบคุม มีลักษณะพิเศษ ปริมาณการดื่ม เงื่อนไขการดื่ม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม

3 สุรา กับ เยาวชน: สถานการณ์
ปริมาณการบริโภค กรัม ชาย, 62.2 กรัม หญิง ความชุกของนักดื่ม ความถี่ของการบริโภค เครื่องดื่มประเภทใหม่ๆ

4 Sponsorship: entertainment event

5 Integrated marketing

6 สุรา กับ ความยากจน: แนวคิด
รายได้ กับ การดื่มสุรา: ยิ่งจน ยิ่งดื่ม ? ผลของภาษีและราคา: ขึ้นภาษี ทำร้ายคนจน การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเครื่องดื่ม ของคนจน การดื่มสุรา เหตุ หรือ ผล การกระจายของผลประโยชน์และผลกระทบจากสุรา ความยากจนระดับมหภาค

7 สุรา กับ ความยากจน: สถานการณ์
ความชุกของนักดื่ม ปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค ค่าใช้จ่าย Family budget – 1%-11% overall Greater for families with frequent drinkers การทำงาน มูลค่าความเสียหาย

8 Per Capita Consumption
APC and GDP per capita

9 แอลกอฮอล์กับความยากจน
ร้อยละ 66.7 ของผู้บริโภคมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (2547) ร้อยละ 48.9 ของผู้บริโภคหญิงมีรายได้น้อยกว่า 2,500 บาทต่อเดือน (2547) ครัวเรือนไทยที่ยากจนที่สุด20 % (ควินไทล์ที่1) มีค่าใช้จ่ายแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.6 ของรายจ่ายทั้งหมด (2549) ครัวเรือนที่มีผู้บริโภค 1 คน มีค่าใช้จ่ายอาหารลดลง 5% (2549)

10 แอลกอฮอล์กับความยากจน
ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

11 Changing of monthly household expenditure 1986-2004 (1986=1)

12 ต้นทุนทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2549
มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 5,263.30 3.49 ต้นทุนผู้ป่วยนอก 2,294.50 1.52 ต้นทุนผู้ป่วยใน 2,968.80 1.97 ต้นทุนการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดีความ ต้นทุนศาล 154.5 0.10 ต้นทุนตำรวจ 93.1 0.06 ต้นทุนทรัพย์สินที่เสียหายอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจราจร 779.4 0.52 ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพ ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันควร 98,922.50 65.65 ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง 45,464.60 30.17 ต้นทุนทั้งหมด 150,677.40 100 ต้นทุนทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 1.92 ต้นทุนทั้งหมดต่อหัวประชากร (บาท ) 2,398.21

13 Surveyed and adjusted prices by CPI 1986-2001 (1988=1)
Increase affordability, failure of taxation

14 Tax rate for beer Specific = 100 B/LOPA Beer 6% Adjusted unitary

15 ความท้าทาย

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นพ. ทักษพล ธรรมรังสี แผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google