งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน ผลการศึกษา. การประเมินผลการศึกษา ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม 4.0 B+ ดีมาก 3.5 B ดี 3.0 C+ ดีพอใช้ 2.5 C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน ผลการศึกษา. การประเมินผลการศึกษา ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม 4.0 B+ ดีมาก 3.5 B ดี 3.0 C+ ดีพอใช้ 2.5 C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน ผลการศึกษา

2 การประเมินผลการศึกษา ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม 4.0 B+ ดีมาก 3.5 B ดี 3.0 C+ ดีพอใช้ 2.5 C พอใช้ 2.0 D+ อ่อน 1.5 D อ่อนมาก 1.0 E ตก o.o ระบบค่าระดับคะแนน

3 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ผลการศึกษา ระดับการประเมิน ผ่านดีเยี่ยมPD (Pass with Distinction) ผ่าน P (Pass) ไม่ผ่านF (Fail)

4 รายวิชาที่ได้ผลการเรียน E คิด ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม หรือไม่? ตอบ รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E นำมาคิด ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลฯ และอาจมีผล ทำให้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์อาจทำให้ ไม่สำเร็จการศึกษา

5 รายวิชาที่เคยได้ผลการเรียนเป็น E ถ้าไม่ต้องการลงทะเบียน เรียนวิชาที่ติด E จะได้หรือไม่? ตอบ 1. รายวิชาที่ได้ผลการเรียน E ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน ก็ได้ แต่ต้องเป็นกลุ่มรายวิชาเลือก และต้องหา รายวิชาเลือกอื่นในหมวดเดียวกันเรียนแทนที่มี จำนวนหน่วยกิตเท่ากัน 2. รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น E ถ้าเป็นรายวิชาบังคับ จะต้องเรียน และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ สอบผ่าน จะลงทะเบียนกี่ครั้งก็ได้

6 นักศึกษาถูกประเมินผลการเรียน เป็น E มาขอสอบใหม่ หรือ ส่งงานเพิ่มเติมได้หรือไม่ ? ตอบ ไม่ได้ เพราะกระบวนการวัดผลและ ประเมินผลได้สิ้นสุดแล้ว ไม่สามารถมา ขอส่งงานเพิ่มเติมหรือมาขอสอบใหม่ได้

7 การขอแก้ E จะต้อง ทำอย่างไร ? ตอบ นักศึกษาได้ผลการเรียน E ถือว่าไม่ผ่านการเรียนในวิชา นั้น จะต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชานั้นใหม่

8 ผลการเรียนที่ได้ในเอกสาร ส่งผลการเรียนไม่ตรงกันกับ ในระบบคอมพิวเตอร์ ควร ปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ ให้ดำเนินการขอตรวจสอบผลการเรียน กับเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนวัดผล (อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426) โดย...ตรวจสอบ ต้นฉบับ (คะแนนที่ได้ และเกรดจาก เอกสารใบส่งผลการเรียน ) กับข้อมูลในระบบคอมฯ หากผิดพลาดจากต้นฉบับ งานทะเบียนจะดำเนิน ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตามเอกสารใบส่ง ผลการเรียน

9 นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบผลการเรียน จากที่ใดได้บ้าง? ตอบ 1. คณะต้นสังกัดของนักศึกษา (เป็นเอกสาร) 2. งานทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัย 3. Internet

10 นักศึกษาได้อ้างว่าอาจารย์ผู้สอน ส่งผลการเรียนมาแล้ว แต่ในระบบ MIS ไม่มีผลการเรียน ของนักศึกษา เป็นเพราะเหตุใด? ตอบ ผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการเรียนทาง ออนไลน์นั้น นักศึกษาสามารถดูในระบบ Internet แต่ ผลการเรียนดังกล่าวจะไม่เข้าระบบ MIS ของงานทะเบียน จนกว่าอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็นเอกสาร และส่งถึง งานทะเบียน...ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร... และคณบดีลงนาม ถึงจะสมบูรณ์ถูกต้อง และเมื่องานทะเบียน ได้รับเอกสาร จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน จึงจะ ปรากฏผลการเรียนในระบบ MIS

11 เกรดที่ดูจากระบบ Online กับ เกรดในระบบ MIS ไม่ตรงกัน เป็นเพราะอะไร ? ตอบ 1) ผลการเรียนที่ดูจากออนไลน์ กับผลการเรียนในระบบ MIS ของ งานทะเบียนจะมีผลการเรียนเดียวกัน แต่ผลการเรียนที่ดูจาก ออนไลน์ เป็นผลการเรียนที่ส่งโดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งยังไม่ได้ผ่าน การอนุมัติหรือได้รับการรับรองจากกรรมการวิชาการ หรือจาก คณะ ซึ่งอาจมีมติให้ทบทวนผลการเรียนที่ส่งทางออนไลน์ อาจารย์ ผู้สอนก็ต้องปรับแก้ จึงมีผลทำให้เกรด ในทั้ง 2 ระบบอาจไม่ตรงกัน แต่ต้องยึดจากระบบ MIS ซึ่งถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ 2) สำหรับผลการเรียนจากออนไลน์ ที่เคยมีข้อมูลไม่ตรงกับระบบ MIS นั้น เกิดจากอาจารย์ผู้สอนกรอกข้อมูลผิดพลาด และได้รับการ อนุญาตให้แก้ไข ซึ่งจะมีเอกสารยืนยันความถูกต้อง อยู่ที่งานทะเบียน

12 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดทางระบบ ออนไลน์มาตั้งนานแล้ว ทำไมเกรด ไม่มีในระบบ MIS งานทะเบียน? (นักศึกษามักใช้คำถามนี้) ตอบ เพราะ... 1) รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้ส่งผลการเรียนผ่านระบบออน์ไลน์ แต่ ถ้าอาจารย์ผู้สอนยังไม่ได้ส่งผลการเรียนยืนยันเป็นเอกสาร ส่งถึงงาน ทะเบียนจะถือว่าเกรดนั้นยังไม่สมบูรณ์ถูกต้อง ระบบ MIS งานทะเบียน จึงยังไม่แสดงผลการเรียน 2) กรณีถ้าเป็นผลการเรียนในรายวิชาที่เคยติด I แล้วอาจารย์ผู้สอน ส่งผลการเรียนแก้ I จะไม่เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ จะต้องให้เจ้าหน้าที่ บันทึกผลเปลี่ยนจาก I เป็นเกรด และต้องให้คณะต้นสังกัดส่งผลการเรียนถึง งานทะเบียนจึงจะดำเนินการได้ ถ้าต้องการตรวจสอบให้ความมั่นใจว่า ผู้สอนส่งเกรดหรือยัง ควรตรวจเช็คจากฝ่ายงานทะเบียนของคณะก่อนเพื่อ ยืนยันว่าได้ส่งผลการเรียนมาที่งานทะเบียนแล้ว

13 เป็นนักศึกษาตกค้าง ทำไมไม่มีชื่อ ในระบบการส่งผลการเรียน ออนไลน์ ตอบ ไม่ได้ติดต่อหรือแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน เรียน โดยไม่ต้องชำระเงิน (เรียนฟรี) *** เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแบบเหมาจ่ายและจ่ายครบทุก ภาคการศึกษาแล้ว แต่ยังมีรายวิชาที่ยังเรียนไม่ครบ หลักสูตร หรือติด E หรือ I บางรายวิชา

14 ติด I ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะ สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา ถัดไปต้องรักษาสถานภาพ เพื่อขอแก้ I หรือไม่ ?? ตอบ ต้องรักษาสถานภาพนักศึกษา ไว้ เพื่อให้มีสิทธิ์แก้ I ได้

15 เรียนติด I จะแก้ I ได้เมื่อไหร่ ? ติดต่อแก้ I ที่ไหน ? ตอบ จะต้องแก้ I ภายในภาคการศึกษาถัดไป และถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ รายวิชาที่ติด I จะเป็น E อัตโนมัติ และต้องติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ผู้สอน ตอบ จะต้องแก้ I ภายในภาคการศึกษาถัดไป และถ้ายังไม่ได้ดำเนินการ รายวิชาที่ติด I จะเป็น E อัตโนมัติ และต้องติดต่อขอแก้ I กับอาจารย์ผู้สอน

16 ผลการเรียน I นำมาคิด ค่าคะแนนเฉลี่ยหรือไม่? ตอบ ผลการเรียน I ไม่คิดค่าคะแนนเฉลี่ย ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพราะ... สามารถแก้ I ได้ และมีโอกาสที่จะได้ผลการเรียนเป็น เกรดได้ทุกระดับ แต่...นักศึกษาจะต้องแก้ I ในภาค การศึกษาถัดไป ถ้ายังไม่แก้ผลการเรียนจะเป็น E อัตโนมัติ

17 วิธีการคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร ? วิธีการคิด และการแทนค่า A = 4 B+ = 3.5 B = 3 C+ = 2.5 C = 2 D+ = 1.5 D = 1 E F I และ W = 0, PD = ผ่านยอด เยี่ยม P = ผ่าน - ผลการเรียน I,W,F,PD,P ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ย - เกรด PD, P นับจำนวนหน่วยกิตรวมในการสำเร็จโครงสร้าง หลักสูตร - ติด E นำหน่วยกิตมาหาค่าเฉลี่ยด้วย - การคิดเกรดเฉลี่ย ก็เอาหน่วยกิต คูณ เกรด เช่น วิชาบัญชี 3 หน่วยกิต ได้เกรด A ซึ่ง A มีค่าเท่ากับ 4 วิชาที่เรียนมี 3 หน่วยกิต นำ 4 คูณด้วย 3 จะได้เท่ากับ 12 แล้วนำ 12 หารกับหน่วยกิต จะออกมาเป็น GPA ยกตัวอย่างเช่น......(หน้าถัดไป)

18 วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร (ต่อ) 1. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยเฉพาะภาคการศึกษา สมมติว่า.... เทอมที่ 1: วิชาหน่วยกิตเกรดค่าคะแนน -อังกฤษ3(3-0)B+3x3.5= 10.5 -ภาษาไทย3(3-0)C3x2 = 6 -คณิต3(3-0)D+3x1.5 = 4.5 -วิทย์3(3-0)A3x4 = 12 เอามาบวกกัน 12 33 ** นำ 33 หารด้วย 12 ได้เท่ากับ2.75 เท่ากับว่าเทอมที่ 1ได้ เกรดเฉลี่ย GPA = 2.75 มีต่อ...หน้าถัดไป

19 เทอมที่ 2: วิชา หน่วยกิตเกรดค่าคะแนน -ฟิสิกส์ 3(3-0)E3x0 = 0 -บัญชี 3(3-0)I3x0 = 0 -ตลาด 3(3-0)A3x4 = 12 -เศรษฐศาสตร์ 3(3-0)B3x3 = 9 เอามาบวกกัน = 12= 21 มีต่อ...หน้าถัดไป วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยทำอย่างไร (ต่อ)

20 *** นำ 21 หารด้วย 9 ได้เท่ากับ 2.33 (ติด I ไม่นำมาคิดเกรด เฉลี่ย แต่ติด E เป็นตัวหารเอาหน่วยกิตมาคำนวณด้วย) 2. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยสะสมทุกเทอมที่เรียน ยกตัวอย่าง 2 ภาคการศึกษาข้างต้น (เทอมที่ 1+เทอมที่ 2) ค่าระดับคะแนนที่คิดได้ 33+21 = 54 จำนวนหน่วยกิตทั้ง 2 เทอม 12+9 = 21 นำ 54 หารด้วย 21 จะได้เป็น GPA : 2.57 ***วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยรวม ไม่ได้นำจำนวน ภาคการศึกษา มาหารกัน**


ดาวน์โหลด ppt หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมิน ผลการศึกษา. การประเมินผลการศึกษา ระดับคะแนนความหมายค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม 4.0 B+ ดีมาก 3.5 B ดี 3.0 C+ ดีพอใช้ 2.5 C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google