งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารเวชภัณฑ์. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลประเมิน ปี 2556ปี 2557 (ไตรมาส1) 1.มีการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (PTC) 3 ครั้ง/ปี ประชุม 4ครั้ง/ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารเวชภัณฑ์. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลประเมิน ปี 2556ปี 2557 (ไตรมาส1) 1.มีการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (PTC) 3 ครั้ง/ปี ประชุม 4ครั้ง/ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารเวชภัณฑ์

2 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลประเมิน ปี 2556ปี 2557 (ไตรมาส1) 1.มีการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (PTC) 3 ครั้ง/ปี ประชุม 4ครั้ง/ปี ประชุม 1 ครั้ง 2. สัดส่วน ยาในบัญชียา หลัก: ยานอกบัญชียาหลัก ED: NED 90:1093:7 3. สัดส่วนการจัดซื้อยา ED: NED 90:1095:598:2 4. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ลดลง ลดลง 10% -7.2+12

3 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลประเมิน ปี 2556ปี 2557 (ไตรมาส1) 5.ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยา ร่วมต่อมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด >35%3.783.23 6. อัตราสำรองยาในคลัง เวชภัณฑ์ ≤ 2 เดือน3.53.11 7. มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด ต่อผลงานการให้บริการ <63 บาท5054.51

4 ข้อเสนอแนะ 1.การจัดซื้อร่วมจังหวัดและร่วมเขตดำเนินการ ไม่ใช่อยู่ในช่วง ปีงบประมาณที่ดำเนิน และรายการที่ดำเนินการจัดซื้อร่วมก็อยู่ กลุ่มรายการยาที่โรงพยาบาลใช้น้อย 2.อัตราสำรองเคยสำรองไว้ที่ 2 เดือนพบว่ามีปัญหายาขาด และ องค์การเภสัชกรรมที่เป็นบริษัทที่โรงพยาบาลสั่งซื้อมากที่สุดมี ปัญหายาขาด และไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โรงพยาบาลจึงได้ เปลี่ยนการสำรองยาเป็น 3 เดือน จึงช่วยลดปัญหายาขาด


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารเวชภัณฑ์. ตัวชี้วัดเป้าหมายผลประเมิน ปี 2556ปี 2557 (ไตรมาส1) 1.มีการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (PTC) 3 ครั้ง/ปี ประชุม 4ครั้ง/ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google