งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริหารเวชภัณฑ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริหารเวชภัณฑ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริหารเวชภัณฑ์

2 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลประเมิน ปี 2556 ปี 2557 (ไตรมาส1) 1.มีการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) 3 ครั้ง/ปี ประชุม 4ครั้ง/ปี 1 ครั้ง 2. สัดส่วน ยาในบัญชียาหลัก: ยานอกบัญชียาหลัก ED: NED 90:10 93:7 3. สัดส่วนการจัดซื้อยา ED: NED 95:5 98:2 4. ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อลดลง ลดลง 10% -7.2 +12

3 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลประเมิน ปี 2556 ปี 2557 (ไตรมาส1) 5.ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยาร่วมต่อมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด >35% 3.78 3.23 6. อัตราสำรองยาในคลังเวชภัณฑ์ ≤ 2 เดือน 3.5 3.11 7. มูลค่าการใช้ยาทั้งหมดต่อผลงานการให้บริการ <63 บาท 50 54.51

4 ข้อเสนอแนะ การจัดซื้อร่วมจังหวัดและร่วมเขตดำเนินการ ไม่ใช่อยู่ในช่วงปีงบประมาณที่ดำเนิน และรายการที่ดำเนินการจัดซื้อร่วมก็อยู่กลุ่มรายการยาที่โรงพยาบาลใช้น้อย อัตราสำรองเคยสำรองไว้ที่ 2 เดือนพบว่ามีปัญหายาขาด และองค์การเภสัชกรรมที่เป็นบริษัทที่โรงพยาบาลสั่งซื้อมากที่สุดมีปัญหายาขาด และไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โรงพยาบาลจึงได้เปลี่ยนการสำรองยาเป็น 3 เดือน จึงช่วยลดปัญหายาขาด


ดาวน์โหลด ppt งานบริหารเวชภัณฑ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google