งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คำนำ 2. สารบัญ 3. เนื้อหาที่รายงาน 3.1 สาเหตุและ ความสำคัญของปัญหา 3.2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา 3.3 วิธีการและ กระบวนการศึกษา 3.4 กรอบ และแนวคิด ทางทฤษฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คำนำ 2. สารบัญ 3. เนื้อหาที่รายงาน 3.1 สาเหตุและ ความสำคัญของปัญหา 3.2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา 3.3 วิธีการและ กระบวนการศึกษา 3.4 กรอบ และแนวคิด ทางทฤษฎี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. คำนำ 2. สารบัญ 3. เนื้อหาที่รายงาน 3.1 สาเหตุและ ความสำคัญของปัญหา 3.2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา 3.3 วิธีการและ กระบวนการศึกษา 3.4 กรอบ และแนวคิด ทางทฤษฎี 3.5 รูปแบบจำลองที่ใช้ใน การศึกษา 3.6 ข้อความหรือผล การศึกษา 3.7 บทสรุปที่ได้จาก การศึกษา 3.8 ข้อวิจารณ์ และ ข้อเสนอแนะ ลักษณะของรายงาน 4. บรรณานุกรม และ แหล่งค้นคว้า 5. ภาคผนวก 5.1 แบบสอบถาม 5.2 ผลการคำนวณ 5.3 ฯลฯ

2 หน่วยที่ 1 โครงสร้างเศรษฐกิจ การเกษตร การผลิตและ จำหน่ายสินค้าเกษตร หน่วยที่ 2 ทฤษฎีอุปสงค์และการ ประยุกต์ หน่วยที่ 3 อุปทานสินค้าเกษตรและ การประยุกต์ หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการผลิตและการ ประยุกต์ หน่วยที่ 5 ทฤษฎีต้นทุนการผลิตและ การประยุกต์ หน่วยที่ 6 ราคาสินค้าเกษตร หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการผลิต การอบรมเสริม ครั้งที่ 1

3 โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร การผลิตและการจำหน่าย หน่วยที่ 1

4 วิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เป็น วิชาที่ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อ นำไปผลิตและจำแนกแจกจ่ายผลิตผล การเกษตร รวมถึงการบริโภค ความหมายและขอบเขต ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตรจะครอบคลุมไปถึง เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค

5 ให้อาหารและพืชเส้นใย เป็นแหล่งนำมาซึ่งเงินตรา ต่างประเทศ เป็นแหล่งอุปทานของอาหารและ วัตถุดิบ เป็นแหล่งแรงงานเพื่อพัฒนาภาค การผลิตอื่น ๆ เป็นแหล่งสะสมเงินทุน เป็นตลาดสินค้าของสินค้าจากภาค อื่นๆ  ความสำคัญของภาคเกษตร ต่อระบบเศรษฐกิจไทย

6  โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร  พืช 61.4 %  ปศุสัตว์ 10.8 %  ประมง 1.3 %  การบริการทางการเกษตร 16.2 %  สินค้าเกษตรอย่างง่าย

7  การบุกรุกที่ดินและใช้ที่ดินผิดประเภท  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบการชลประทานของไทยมีน้อยและ กระจายตัว ไม่ทั่วถึง  เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย น้อย  ขาดแคลนเงินทุนและแหล่งสินเชื่อ  เกษตรกรขาดความสามารถในทาง ประกอบการ  สภาพปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรของไทย

8  การผลิตสินค้าเกษตรมีความไม่แน่นอนและ สม่ำเสมอ  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ในสินค้าเกษตรต่ำ  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขาดการ รวมตัว  ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการเก็บรักษาสินค้า  ปัญหาข่าวสารการตลาด  ปัญหาความเชื่อมโยงกับตลาดสินค้าเกษตร ของโลก  สภาพปัญหาการตลาดสินค้าเกษตรของไทย

9  ที่ดินมีจำนวนจำกัด ขนาดของฟาร์ม ลดลง  ป่าต้นน้ำถูกทำลาย ปัญหาแหล่งน้ำขาด แคลน  แรงงานในภาคการเกษตร ค่าจ้างสูงขึ้น  มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้น  ผลิตภาพการผลิตต่ำ  เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน  เกษตรกรขาดอำนาจการต่อรอง  แนวโน้มปัจจัยต่างๆ ทางการเกษตรในอนาคต

10  เน้นความสำคัญของเกษตรกรให้ริเริ่ม ตัดสินใจผลิตเอง  เร่งรัดการกระจายกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำ กิน  พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ปรับปรุงระบบการชลประทาน  พัฒนาการให้สินเชื่อเกษตร  พัฒนาระบบการตลาด ระบบข่าวสาร  พัฒนาตัวเกษตรกร  พัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบท  นโยบายของรัฐทางด้านการเกษตรในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt 1. คำนำ 2. สารบัญ 3. เนื้อหาที่รายงาน 3.1 สาเหตุและ ความสำคัญของปัญหา 3.2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา 3.3 วิธีการและ กระบวนการศึกษา 3.4 กรอบ และแนวคิด ทางทฤษฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google