งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1: การวัด (Measurement) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1: การวัด (Measurement) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 1: การวัด (Measurement) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 คำถามเปิดบท (Chapter Opening Puzzler) ถ้าเราลองมองดูพระ อาทิตย์ตกลับหายไปใน มหาสมุทรอันเงียบสงบ ครั้ง หนึ่งในขณะที่เรานอนอยู่บน ชายหาด และอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเรายืนขึ้น น่าแปลกใจที่ว่า ถ้า เราจับเวลาระหว่างการตก ของพระอาทิตย์สองครั้ง เรา สามารถบอกรัศมีของโลก โดยประมาณได้ การสังเกตอย่างง่าย ๆ นี้ใช้วัดขนาดของโลกได้ อย่างไร ?

4 หัวข้อบรรยาย (Topics of Lecture) การวัดสิ่งต่าง ๆ (Measuring Things) The International System of Units เวลา (Time) โจทย์ปัญหา ความยาว (Length) มวล (Mass) สรุป

5 การวัดสิ่งต่าง ๆ (Measuring Things) ฟิสิกส์มีพื้นฐานอยู่ที่การวัด เราเรียนรู้ฟิสิกส์โดยการเรียนรู้ที่จะวัดปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎของฟิสิกส์ หน่วยวัด (units) และมาตรฐาน (standard) ปริมาณฐาน (base quantities)

6 The International System of Units ในปี 1971 มีการประชุมเพื่อเลือกเอาปริมาณ 7 อย่าง เป็นปริมาณฐาน ปริมาณฐาน 7 อย่างเป็นพื้นฐานของ International System of Units ( ย่อ SI) หรือที่เรียกกันว่า metric system ตารางที่ 1 แสดงหน่วยของปริมาณฐาน 3 อย่าง ได้แก่ ความยาว, มวล และเวลา

7 เวลา (Time) “ เมื่อใด “ (when) และ “ นานเท่าใด “ (duration) การหมุนของโลก -> นาฬิกา quartz -> atomic clock ( ใช้ cesium-133) One second is the time taken by 9,192,631,770 vibrations of the light (of a specified wavelength) emitted by a cesium-133 atom.

8 โจทย์ปัญหา ถ้าคุณมองดูพระอาทิตย์ตกในมหาสมุทรที่สงบ ขณะที่กำลังนอนอยู่บนชายหาด แล้วเริ่มกดนาฬิกาจับ เวลาขณะที่จุดบนสุดของพระอาทิตย์ลับหายไป จากนั้นคุณยืนขึ้น ทำให้สายตาอยู่สูงขึ้นกว่าเดิม h=1.70 m แล้วรอให้พระอาทิตย์หายไปอีกครั้งหนึ่งจึง หยุดนาฬิกาจับเวลา ถ้าเวลาที่จับได้ คือ t=11.1 s รัศมี r ของโลกเป็นเท่าใด

9 เฉลย จากทฤษฏี Pythagorean จะได้ d 2 + r 2 = (r + h) 2 = r 2 + 2rh + h 2 d 2 = 2rh + h 2

10 คะแนน

11 ความยาว (Length) Earth standard -> Platinum-iridium bar -> Wavelength of light -> Length of the path traveled by light The meter is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second

12 หนังสืออ้างอิง (References) David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Fundamental of Physics. 4 th ed. John Wiley & Sons, Inc. 1993.


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1: การวัด (Measurement) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google