งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งกายของนักเรียน วันจันทร์ – วันพุธ แต่งชุด นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งกายของนักเรียน วันจันทร์ – วันพุธ แต่งชุด นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งกายของนักเรียน วันจันทร์ – วันพุธ แต่งชุด นักเรียน

2 การแต่งกายของนักเรียน วันพฤหัสบดี แต่งชุดพล ศึกษา

3 การแต่งกายของนักเรียน วันศุกร์ แต่งชุดผ้าไทย

4 หลักสูตรที่ใช้การจัดการเรียน การสอน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ. ศ.2546 และที่ปรับปรุงใหม่ เพิ่มเติม แนวการจัดประสบการณ์ของกรม ส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น แนวการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้การทำงานของสมองเป็นหลัก (BBL-Brain Base Learning)

5 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ตามตัวบ่งชี้รวม 5 ด้าน

6 1. ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดภายในศูนย์ ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรภายในศูนย์มีส่วน ร่วมในการพัฒนาศูนย์โดย มุ่งให้เด็กได้รับประโยชน์ สูงสุด

7 สภาพตัวอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย บริเวณในศูนย์ และภายนอกศูนย์มีความสะอาด มี ระเบียบ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ อย่างเหมาะสม การจัดบริการ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ ห้อง ส้วม ที่รองรับขยะ น้ำดื่ม ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ ศูนย์อยู่ห่างจากแหล่งมลพิษต่างๆ 2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยของศูนย์

8 3. ด้านวิชาการ และการพัฒนา บุคลากร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีแผนการจัด ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะโดยการเข้ารับการอบรมหรือ ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และวิชาชีพอยู่เสมอ

9 4. ด้านการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์ ภาครัฐ หรือเอกชน สถานบัน การศึกษา และองค์ศาสนา เข้า ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ เรียนรู้ภายในศูนย์ มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือทำ กิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง และ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

10 การให้การบริการเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมี คุณภาพ เด็กปฐมวัยได้รับการ พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือด้าน ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา 5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ เด็กปฐมวัย


ดาวน์โหลด ppt การแต่งกายของนักเรียน วันจันทร์ – วันพุธ แต่งชุด นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google