งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible change) การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึ้นแล้ว สามารถย้อนกลับสู่สภาวะ เดิมได้ ดังตัวอย่าง การที่ของเหลว เปลี่ยนสถานะเป็นไอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible change) การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึ้นแล้ว สามารถย้อนกลับสู่สภาวะ เดิมได้ ดังตัวอย่าง การที่ของเหลว เปลี่ยนสถานะเป็นไอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible change) การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึ้นแล้ว สามารถย้อนกลับสู่สภาวะ เดิมได้ ดังตัวอย่าง การที่ของเหลว เปลี่ยนสถานะเป็นไอ และไอก็ ควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอย่าง เดิม การที่น้ำกลายเป็นไอน้ำเมื่อได้รับ ความร้อน และไอน้ำกลั่นตัวกลับมา เป็นน้ำ เมื่ออุณหภูมิลดลง นี้เป็น การ เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

2 ปฏิกิริยาผันกลับได้ (Reversible reaction) ในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งๆ นั้น เมื่อ พิจารณาดูว่าปฏิกิริยาจะเกิดไปได้ สิ้นสุดหรือไม่นั้น ให้ถือว่า ถ้า ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อแล้ว ปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์ได้สาร ผลิตภัณฑ์ แต่ในบางปฏิกิริยา เมื่อเกิดสาร ผลิตภัณฑ์แล้ว สารผลิตภัณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นสารตั้งต้น ได้ ปฏิกิริยานี้เรียกว่า ปฏิกิริยาที่ผัน กลับได้

3  ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็น สารผลิตภัณฑ์ เรียกว่า ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (Forward reaction)  ปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์เปลี่ยนมา เป็นสารตั้งต้น เรียกว่า ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Reverse reaction)  ปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยา ย้อนกลับนี้เขียนแทน ด้วยลูกศรไปและกลับ ( ) ซึ่งแสดงว่า เป็น ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้

4 เช่น การที่เกลือแกง (NaCl) ซึ่งเป็น ของแข็งละลายในน้ำ เกิดการแตกตัว เป็นโซเดียมไอออน (Na + ) และคลอ ไรด์ไอออน (Cl - ) และการตกผลึกของ โซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออน กลับมาเป็นโซเดียมคลอไรด์ ดังนี้ NaCl (s)  Na + (aq) + Cl - (aq) ( การแตกตัว ) Na + (aq) + Cl - (aq)  NaCl (s) ( การตกผลึก ) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการ เปลี่ยนแปลงผันกลับของของแข็งไป เป็นของเหลว และของเหลวเปลี่ยน กลับมาเป็นของแข็ง เขียนแสดงได้ดังนี้ NaCl (s) Na + (aq) + Cl - (aq)

5 คำถาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ ต่อไปนี้ มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ หรือไม่ เพราะเหตุใด ก. การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท ข. ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ ค. ถ้วยแก้วใส่น้ำแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง ง. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกา เนตในถ้วยกระเบื้อง จ. กระติกใส่น้ำเดือดลงไปแล้วปิดฝา แน่น ฉ. น้ำอัดลมในขวดที่ยังไม่ได้เปิดฝา

6 เฉลย ก. การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท เป็น การ เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ CuSO 4.5H 2 O(s) CuSO 4 (s) + 5H 2 O(g) สีน้ำเงินสีขาว ( จุนสีสะตุ ) เมื่อให้ความร้อนกลับผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ซึ่งมีสีน้ำเงิน น้ำจะถูกดึง ออกจากผลึกได้เป็น CuSO 4 หรือจุนสี สะตุ ซึ่งมีสีขาว เมื่อหยุดให้ความร้อน น้ำจะรวมตัวกับ CuSO 4 กลับมา กลายเป็น CuSO 4.5H 2 O ซึ่งมีสีน้ำเงิน

7 ข. ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ เป็นการ เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับ ได้ การ กลายเป็นไอของปรอท และการที่ ไอปรอทเปลี่ยนกลับมาเป็น ของเหลวนั้น คือการเปลี่ยนแปลง สถานะที่ผันกลับได้ ค. ถ้วยแก้วใส่น้ำแข็งตั้งทิ้งไว้ใน ห้อง เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผัน กลับไม่ได้ น้ำแข็งจะละลายในน้ำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็น ของแข็งได้ เฉลย

8 ง. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ในถ้วยกระเบื้อง เป็นปฏิกิริยาผันกลับ ไม่ได้ KMnO 4 (s)  KMnO 2 (s) + O 2 (g) O 2 จะแพร่ออกไปสู่อากาศ จ. กระติกใส่น้ำเดือดลงไปแล้วปิดฝา แน่น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างไอน้ำ เป็นน้ำ และจากน้ำเป็นไอน้ำ ซึ่งเป็นการ เปลี่ยนสถานะ H 2 O (g) H 2 O (l)

9 เฉลย ฉ. ในขวดน้ำอัดลมที่ยังไม่เปิดฝาเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ น้ำนั้นจะ รวมอยู่กับก๊าซ CO 2 เป็นกรดคาร์บอ นิก H 2 CO 3 ซึ่งก๊าซ CO 2 นี้บางส่วนจะ หนีออกไปในที่ว่างเหนือระดับน้ำอัดลม ในขวด และก๊าซ CO 2 บางส่วนก็จะ ละลายกลับลงมาในน้ำอัดลมอีก H 2 CO 3 (aq) H2O (l) + CO 2 (g) กรดคาร์บอนิก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible change) การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึ้นแล้ว สามารถย้อนกลับสู่สภาวะ เดิมได้ ดังตัวอย่าง การที่ของเหลว เปลี่ยนสถานะเป็นไอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google