งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการสร้างสรรค์สาร บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar-In- Residence Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการสร้างสรรค์สาร บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar-In- Residence Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการสร้างสรรค์สาร บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar-In- Residence Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A.

2 ใหม่ ใกล้ตัว มี ผลกระทบ News is what that is different คุณลักษณะของ ข่าว

3 พฤติกรรมการรับสารของผู้รับ สาร ๑. รับสารจากสื่อที่คุ้นเคย ๒. รับสารจากสื่อที่มีอยู่หรือ เข้าถึง ๓. รับสารจากสื่อที่ไม่ขัดต่อความเชื่อ ศาสนาและวัฒนธรรม Wilbur Shramm(1960) ให้สูตรของการ เลือกรับข่าวสารไว้ดังนี้ News Exposure Promise of Reward Least Effort = อธิบายว่า บุคคลเลือกรับสารจากสื่อที่ใช้ ความพยายามน้อยที่สุดแต่ได้รับผลมาก ที่สุด

4 Three intellectual ages of man: 0 – 5 years: the age of Why ? 5 – 10 years: the age of Why Not? 10 – 75+ years: the age of Because หลักการพื้นฐานสำหรับ วิเคราะห์ผู้รับสาร

5 การวิเคราะห์ผู้รับสารตามหลักความต้องการของ มนุษย์ของ Maslow Maslow ได้แบ่งความต้องการ (needs) ของมนุษย์ ออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ๑.ความต้องการด้านร่างกาย ๒.ความต้องการด้านความปลอดภัยและมั่นคง ๓.ความต้องการด้านความรัก สังคม การยอมรับ ๔.ความต้องการความสำเร็จและความภาคภูมิใจแห่ง ตน เราสามารถนำความต้องการแต่ละด้านของมนุษย์ มาเป็นแนวทางการสร้างสารเพื่อให้ได้รับการตอบ รับที่ดี

6 Wilbur Shramm(1960) ให้สูตรของการ เลือกรับข่าวสารไว้ดังนี้ News Exposure Promise of Reward Least Effort = อธิบายว่า บุคคลเลือกรับสารจากสื่อที่ใช้ ความพยายามน้อยที่สุดแต่ได้รับผลมาก ที่สุด และอย่าลืมสูตรของ Wilbur Schramm เกี่ยวกับการรับสาร

7 Four Attitudes for basic creative thinking 1.Exploring: Listen, accept other’s points of view, Look for alternatives, look beyond the obvious, do not be satisfied with the adequate 2. Stimulate: Fantasy, humor, the use of impossible and unstable situations steps to new ideas, try things out to see what happens.

8 3. Liberate: escape from concept prisons, escape from old ideas to better ones. 4. Anti-rigidity: Anti-dogmatism, anti-arrogance, Challenge fixed ideas.


ดาวน์โหลด ppt หลักการสร้างสรรค์สาร บรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน งามสนิท Fulbright Scholar-In- Residence Ohio University, Athens, Ohio, U.S.A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google