งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พม่า มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พม่า มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พม่า มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ

3 ประเทศบูไน ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการาบรูไน ดาซาลาม " มีเมือง " บันดาร์เสรีเบกาวัน " เป็นเมือง หลวง ถือ 5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสม บูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี ประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดย ประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลา

4

5 อินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศ หมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี พื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมี ประชากรมากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะ ชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และ ใช้ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษา ราชการ

6 ลาว

7 ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็น มาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และ มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะ บอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็น ภาษาราชการ

8 ฟิลิปปินส์ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้นที่ดิน 298.170 ตาราง กิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน ( ข้อมูล ปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ และเป็นประเทศที่มีประชากรนับ ถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็น อันดับ 4 ของโลก มีการใช้ภาษาใน ประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็น ภาษาราชการ

9 สิงคโปร์ เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บน ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลาง คมนาคมทางเรือของอาเซียน จึงเป็น ประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา ทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษา ประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี สภาเดียว )

10 เวียดนาม เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจ ถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ใน เขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เหลือนับถือ ศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วย ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

11 ชื่อ ด. ญ. สุภณิดา ทำทัน ป 6/2 เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt พม่า มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับประเทศ ไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google