งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center. กรอบเนื้อหา การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction) ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center. กรอบเนื้อหา การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction) ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center

2 กรอบเนื้อหา การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction) ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งาน ง่ายขึ้น

3 การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction)

4 ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูล DBPOP Transaction พ.ค. 54 ปรับปรุง สิทธิ SSS OFC รอบ ต้น เดือน ตัด ข้อมูล รอบ ที่ 1 ปรับปรุง สิทธิ UC รอบแรก ขึ้นเว็บ สิทธิ UC รอบแรก ตัด ข้อมูล รอบ ที่ 2 ปรับปรุง สิทธิ SSS OFC รอบ กลาง เดือน ตัด ข้อมูล รอบ ที่ 3 ตัด ข้อมูล รอบ ที่ 4 ขึ้นเว็บ สิทธิ UC รอบสอง ปรับปรุง สิทธิ UC รอบสอง หมายเหตุ - รับข้อมูลสิทธิ SSS และOFC วันที่ 1,2 และ 16,17 - รับข้อมูลสิทธิ UC วันที่ 10 และ 22 P1P2P4P3 P1 P4 P3 P2

5 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ข้อมูล DBPOP Transaction ประกอบด้วย 1.ข้อมูลตั้งต้น (INIT) รอบแรกของเดือนเมษายน ทุกปี - P1 ปรับสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ (รับข้อมูลวันที่ 1,2), ข้อมูลที่แจ้งผ่าน Province survey ให้ปรับเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล (รับข้อมูลวันที่ 26 เดือนก่อนหน้า) 2. ข้อมูลเปลี่ยนแปลง (TRAN) เดือนละ 4 รอบ

6 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center - P2 ปรับสิทธิประกันสุขภาพรอบแรก (รับข้อมูลวันที่ 10 แจ้งกลับ 15) - P3 ปรับสิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการ ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ (รับข้อมูลวันที่ 16,17) - P4 ปรับสิทธิประกันสุขภาพรอบสอง (รับข้อมูลวันที่ 22 แจ้งกลับ 28) ข้อมูล DBPOP Transaction ประกอบด้วย (ต่อ)

7 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ขอบเขตข้อมูล DBPOP Transaction สปสช.สาขาจังหวัด สามารถดาวโหลดข้อมูลประชากร NUL - สิทธิว่าง OFC - สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ OTH - สิทธิอื่น SSS - สิทธิประกันสังคม STP - บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (เริ่มเดือนพฤษภาคม 2554) UCO - สิทธิบัตรประกันสุขภาพประชากรที่ภูมิลำเนา จังหวัดนี้ไปลงทะเบียนที่อื่น UCS - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ WEL - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ

8 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center หน่วยบริการ สามารถดาวโหลดข้อมูลประชากร UCS - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ WEL - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ SSS - สิทธิประกันสังคม STP - บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (เริ่มเดือนพฤษภาคม 2554) ขอบเขตข้อมูล DBPOP Transaction

9 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ช่องทางการดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction) 1 2 3

10 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 4 Log in username และ password เดียวกับดาวโหลด RTR 5 ช่องทางการดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction)

11 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center การดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction) สปสช.สาขาจังหวัด INIT ข้อมูลตั้งต้นจะตัดให้รอบแรกของเดือนเมษายน ทุกปี

12 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center สปสช.สาขาจังหวัด INIT ข้อมูลตั้งต้น TRAN ข้อมูลเปลี่ยนแปลง

13 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center สปสช.สาขาจังหวัด STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เริ่มตัดเดือนพฤษภาคม 2554

14 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center หน่วยบริการ INIT ข้อมูลตั้งต้นจะตัดให้รอบแรกของเดือนเมษายน ทุกปี การดาวโหลดข้อมูลประชากร (DBPOP Transaction)

15 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center หน่วยบริการ INIT ข้อมูลตั้งต้น TRAN ข้อมูลเปลี่ยนแปลง

16 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center หน่วยบริการ STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เริ่มตัดเดือนพฤษภาคม 2554

17 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ปัจจุบันศูนย์บริหารงานทะเบียนส่งข้อมูลประชากรแยกราย สิทธิ(DBPOP FULL) ให้กับจังหวัดเดือนละครั้ง ผ่าน FTP ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จะยกเลิกการตัด ข้อมูล DBPOP FULL แล้วจะมีหนังสือแจ้งขั้นตอนการปรับข้อมูลแยกรายสิทธิ ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูล DBPOP Transaction

18 ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งานง่ายขึ้น

19 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center 1 ช่องทางการเข้าใช้งานระบบสถิติและรายงาน 2 3

20 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ช่องทางการเข้าใช้งานระบบสถิติและรายงาน

21 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามพื้นที่ รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

22 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

23 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิแต่ละจังหวัด

24 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการ แต่ละจังหวัด รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

25 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานจำนวนประชากร จำแนกตามสิทธิรายหน่วยบริการ แต่ละจังหวัด

26 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ - ครั้งที่ 1 POINTรอบที่ 1 ทุกวันที่ 20 ของเดือน - ครั้งที่ 2 POINTรอบที่ 2 และผลรวมของ POINT รอบที่ 1 และ POINT รอบที่ 2 ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

27 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1

28 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ครั้งที่ 2 รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

29 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ครั้งที่ 1 + 2 รายงานการคำนวณค่าเหมาจ่ายรายหัว(POINT) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

30 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียน คิดแบบผลงาน รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

31 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียน คิดแบบผลงาน

32 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป รวมทุกเดือน = ผลรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ(result1) ผลรวมข้อมูลที่ส่งลงทะเบียน(result ที่คิดคุณภาพ) X100 รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ

33 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ

34 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ รายงานแต่ละเดือนสามารถเข้าดูและใช้ได้ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

35 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center ทั้งประเทศ รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียนทั้งประเทศ

36 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จำแนกตามรายพื้นที่ รายเขต

37 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center เขต 3 รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จำแนกตามรายพื้นที่

38 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center จังหวัดอุทัยธานี รายงานร้อยละความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จำแนกตามรายพื้นที่

39 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center


ดาวน์โหลด ppt การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบ Data Center. กรอบเนื้อหา การสนับสนุนข้อมูลลงทะเบียน (Data DBPOP Transaction) ปรับโฉมหน้าตาระบบสถิติรายงาน (MIS) ให้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google