งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง 1 วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง 1 วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง 1 วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 ระเบียบวาระที่๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 2 (หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง)

3 • วิสั ย ทัศน์ : ภา ยใน ทศ ว ร ร ษ ต่อไป ค นไท ยทุก ค นจะมีสุขภา พแข ็งแร งเพ ิ่มขึ้นเพ ื่อสร้าง ควา มเจ ริญเต ิบโต ทา งเศ ร ษ ฐ กิจ ข อ ง ประ เท ศ ทั้งทา ง ต ร งและ ทา ง อ้อมอย่าง ยั่ง ยืน • พันธ กิจ : 1) กํ าห น ด นโย บา ย มา ต รฐา น ก ฎ หมา ย และ บริหา ร จัดกา ร บนฐา นข้อมูลที่มี คุณภา พและ กา ร จัดกา ร ควา มรู้ ร ว มถึงกา ร ติดตา มกำกับประ เม ินผล (Regulato r) • 2) จัดระ บบบริกา ร ตั้งแต ่ระ ดับปฐ มภูมิจ นถึง บริกา ร ศูนย์ควา มเป ็นเล ิศ ที่มีคุณภา พ ค ร อบค ลุม และ ระ บบส่ง ต่อที่ไร ้ร อยต่อ (Provider) • เป ้าหมา ย : 1) อา ยุคา ดเฉ ลี่ยเม ื่อแร กเก ิด ไม ่น้อยก ว่า 80 ปี 2) อา ยุคา ดเฉ ลี่ยข องกา ร มี สุขภา พ ดี ไม ่น้อยก ว่า 72 ปี • ยุท ธศา ส ตร์ที่ 1 : • พัฒน าสุขภา พตา ม ก ลุ่ม วัย ยุท ธศา ส ตร์ที่ 2 : • พัฒน าและ จัดระ บ บ บ ริกา รที่มีคุณภา พมา ตรฐา น ครอบคลุม ประ ชา ชนสา มา รถเข ้า ถึงบริกา รได ้ ยุท ธศา ส ตร์ที่ 3 : • พัฒน าระ บ บ บ ริหา รจัดกา รเพ ื่อสนับ ส นุนกา รจัดบ ริกา ร 3

4 การพัฒนาระบบข้อมูล 1. ทบทวน / เรียบเรียง ชุดข้อมูล (Data Set) ให้เป็นหมวดหมู่ เริ่มจากกำหนดรายการข้อมูลที่มีความจำเป็น 2. กำหนดใช้ ข้อมูลประชากร DB pop เป็นฐานคิดเป้าหมาย 3. ปรับเปลี่ยน วิธีบันทึกข้อมูล ที่หน่วยบริการ จาก manual เป็น digital data โดยใช้โปรแกรมต่างๆ 4. สนับสนุนให้ใช้โปรแกรม Data Management เป็นเครื่องมือ ของศูนย์ข้อมูลจังหวัด 5. ออกแบบการนำเสนอ ชุดข้อมูลสำเร็จรูป ใน website 4

5 ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล (ร่าง) ระดับเขต/จังหวัด 5 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ แนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล

6 6 แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การเชื่อมโยงข้อมูล การตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน ฐานประชากร ประชากรพื้นฐานตามกลุ่มอายุ และกลุ่มพื้นที่(Setting) การสรุปผลการดำเนินงาน

7 7 มาตรการที่ ๑ ทุกจังหวัดพัฒนา Data center ๔๓ แฟ้ม มาตรการที่ ๒ หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาการลงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ มาตรการที่ ๓ จังหวัดสามารถออกรายงานจากข้อมูลใน Data Center ได้ (43 แฟ้ม) แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มาตรการ

8 8 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ๑. จังหวัดมี Data center ๔๓ แฟ้ม ๒. มีชุดข้อมูลใน Data center ๔๓ แฟ้มที่มีคุณภาพ ๓. มีรายงานที่ออกจาก Data center ๔๓ แฟ้ม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ๔. มีการมีการเผยแพร่ข้อมูล แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ จังหวัดมีการจัดทำ Data Center ร้อยละ ๑๐๐ 2.ร้อยละของจังหวัดที่ออกรายงานจากData center ได้ตาม กำหนด ร้อยละ 100

9 9 มาตรการที่1 พัฒนา Data center ให้รองรับ 43 แฟ้ม กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Hard were กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล

10 10 มาตรการที่ ๒ หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาการลงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ กิจกรรมหลัก 2. การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด

11 11 มาตรการที่ ๓ จังหวัดสามารถออกรายงาน จาก ข้อมูลใน Data Center ได้ (43 แฟ้ม) ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด กิจกรรมหลัก 1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

12 ๔.๒ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์ สรุปปัญหาที่สำคัญ ( ควรเรียงจากสิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ) ปัญหา สาเหตุ เป้าประสงค์ของแผน ( ผลลัพธ์ที่ต้องการ ) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของ แต่ละปี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลค่า ฐาน ค่าเป้าหมายรายปี ๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙ กลยุทธ์และมาตรการในการแก้ปัญหา เป้าประสงค์ ( ผลลัพธ์ ) กลยุทธ์ มาตรการ / กิจกรรมหลัก ค่าเป้าหมายรายปี ๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙ งบประมาณที่ใช้ กลยุทธ์ มาตรการ สำคัญ แหล่งงบประมาณ รว ม Non UC PPAPPB งบ สนับส นุน กองทุ น UC อื่น กองทุ น ตำบล ท้องถิ่ น อื่น ๆ การประเมินผล - ระยะเวลา - เครื่องมือ / วิธีการติดตามงาน

13 ๔.๒ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ เป้าประส งค์ ( ผลลัพธ์ ที่ ต้องการ ) กล ยุทธ์ มาตรก าร แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก ระบุชื่อแผนงาน / โครงการ................ ระบุกิจกรรมหลักที่จะ ดำเนินการ เป้าหมาย / หน่วยนับ พื้นที่ ดำเนินการ ระยะเว ลา ดำเนิน การ แหล่งงบประมาณ Non UC PPAPPB UC ระบุ.. งบ สนับส นุน เงิน บำรุง กองทุน ตำบลท้องถิ่น งบอื่นๆ ระบุ... ชื่อผู้รับผิดชอบ

14 14 มาตรการที่ 1 หน่วยบริการทุกแห่งมี HW ที่พร้อม รองรับการ ออกรายงาน 43 แฟ้ม กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Hard were 2. Upgrad Hard were 3……………. ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data center)

15 15 มาตรการที่ 2 หน่วยบริการทุกแห่งมี SW ที่พร้อม รองรับการ ออกรายงาน 43 แฟ้ม กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Sofewere 2. Upgrad Hard were 3.การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ 4................................. ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

16 16 มาตรการที่ 3 บุคลกรได้รับการพัฒนาให้เข้าใจและสามารถใช้SW ได้ กิจกรรมหลัก 1 อบรมการใช้SW 2. การติดตามประเมินผล 3................................. ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

17 17 มาตรการที่ 4 หน่วยบริการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกระดับ กิจกรรมหลัก 1............................. 2............................. 3................................. ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

18 18 มาตรการที่ 5 ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมหลัก 1............................. 2............................. 3................................. ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center

19 • ส่งวันที่ 13 พย.56 • planpcko@gmail.com 19

20 20 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ โครงสร้างและเกณฑ์การจัดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2557 จากฐานข้อมูล DBPop เขตบริการที่ 5 การจัดทำรายงานประจำปี

21 ฐานข้อมูลประชากร DBPop คืออะไร... • เป็นฐานข้อมูลประชากรจำแนกตามการขึ้นทะเบียนสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน สิทธิฯ ทุกเดือน • ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สิทธิ UC, สิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม (ซึ่งอนาคตจะรวมกลุ่มแรงงานต่าง ด้าว ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่าง ถูกต้อง และได้รับงบประมาณ PP จาก สปสช.) 21

22 ฐานข้อมูล DBPop ที่ใช้เป็นเป้าหมายปี 2557 22 WEL- สิทธิบัตรประกันสุขภาพ UCS - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ UC_OTHER - สิทธิอื่นๆ ในระบบ หลักประกันสุขภาพ STP- บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ SSS- สิทธิประกันสังคม (ยังไม่รวม แรงงานต่างด้าว) OFC- สิทธิข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง 1 วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google