งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล
วัน อังคาร ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง

2 ระเบียบวาระที่๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (หม่อมหลวงเพ็ญประไพ หอยทอง)

3 วิสั ย ทัศน์ : ภา ยใน ทศ ว ร ร ษ ต่อไป ค นไท ยทุก ค นจะมีสุขภา พแข ็งแร งเพ ิ่มขึ้นเพ ื่อสร้าง ควา มเจ ริญเต ิบโต ทา งเศ ร ษ ฐ กิจ ข อ ง ประ เท ศ ทั้งทา ง ต ร งและ ทา ง อ้อมอย่าง ยั่ง ยืน พันธ กิจ : 1) กํ าห น ด นโย บา ย มา ต รฐา น ก ฎ หมา ย และ บริหา ร จัดกา ร บนฐา นข้อมูลที่มีคุณภา พและ กา ร จัดกา ร ควา มรู้ ร ว มถึงกา ร ติดตา มกำกับประ เม ินผล (Regulato r) 2) จัดระ บบบริกา ร ตั้งแต ่ระ ดับปฐ มภูมิจ นถึง บริกา ร ศูนย์ควา มเป ็นเล ิศ ที่มีคุณภา พ ค ร อบค ลุม และ ระ บบส่ง ต่อที่ไร ้ร อยต่อ (Provider) เป ้าหมา ย : 1) อา ยุคา ดเฉ ลี่ยเม ื่อแร กเก ิด ไม ่น้อยก ว่า 80 ปี 2) อา ยุคา ดเฉ ลี่ยข องกา ร มีสุขภา พ ดี ไม ่น้อยก ว่า 72 ปี ยุท ธศา ส ตร์ที่ 1 : พัฒน าสุขภา พตา ม ก ลุ่ม วัย ยุท ธศา ส ตร์ที่ 2 : พัฒน าและ จัดระ บ บ บ ริกา รที่มีคุณภา พมา ตรฐา น ครอบคลุม ประ ชา ชนสา มา รถเข ้าถึงบริกา รได ้ ยุท ธศา ส ตร์ที่ 3 : พัฒน าระ บ บ บ ริหา รจัดกา รเพ ื่อสนับ ส นุนกา รจัดบ ริกา ร

4 การพัฒนาระบบข้อมูล 1. ทบทวน / เรียบเรียง ชุดข้อมูล (Data Set) ให้เป็นหมวดหมู่ เริ่มจากกำหนดรายการข้อมูลที่มีความจำเป็น 2. กำหนดใช้ ข้อมูลประชากร DB pop เป็นฐานคิดเป้าหมาย 3. ปรับเปลี่ยน วิธีบันทึกข้อมูล ที่หน่วยบริการ จาก manual เป็น digital data โดยใช้โปรแกรมต่างๆ 4. สนับสนุนให้ใช้โปรแกรม Data Management เป็นเครื่องมือ ของศูนย์ข้อมูลจังหวัด 5. ออกแบบการนำเสนอ ชุดข้อมูลสำเร็จรูป ใน website

5 ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล (ร่าง) ระดับเขต/จังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ แนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล (ร่าง) ระดับเขต/จังหวัด

6 แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ การเชื่อมโยงข้อมูล การตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน ฐานประชากร ประชากรพื้นฐานตามกลุ่มอายุ และกลุ่มพื้นที่(Setting) การสรุปผลการดำเนินงาน

7 แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มาตรการ มาตรการที่ ๑ ทุกจังหวัดพัฒนา Data center ๔๓ แฟ้ม มาตรการที่ ๒ หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาการลงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ มาตรการที่ ๓ จังหวัดสามารถออกรายงานจากข้อมูลใน Data Center ได้ (43 แฟ้ม)

8 แผนพัฒนาสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ๑. จังหวัดมี Data center ๔๓ แฟ้ม ๒. มีชุดข้อมูลใน Data center ๔๓ แฟ้มที่มีคุณภาพ ๓. มีรายงานที่ออกจาก Data center ๔๓ แฟ้ม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ๔. มีการมีการเผยแพร่ข้อมูล ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของ จังหวัดมีการจัดทำ Data Center ร้อยละ ๑๐๐ 2.ร้อยละของจังหวัดที่ออกรายงานจากData center ได้ตามกำหนด ร้อยละ 100

9 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล มาตรการที่1 พัฒนา Data center ให้รองรับ 43 แฟ้ม กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Hard were กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

10 ๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด
มาตรการที่ ๒ หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาการลงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลในระบบมีคุณภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ กิจกรรมหลัก การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ

11 จังหวัดสามารถออกรายงาน จาก ข้อมูลใน Data Center ได้ (43 แฟ้ม)
๔.๑ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับจังหวัด มาตรการที่ ๓ จังหวัดสามารถออกรายงาน จาก ข้อมูลใน Data Center ได้ (43 แฟ้ม) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

12 เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์)
๔.๒ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ บทสรุปผู้บริหาร สถานการณ์ สรุปปัญหาที่สำคัญ (ควรเรียงจากสิ่งที่เป็นปัญหาเร่งด่วน) ปัญหา สาเหตุ เป้าประสงค์ของแผน(ผลลัพธ์ที่ต้องการ) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของแต่ละปี เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลค่าฐาน ค่าเป้าหมายรายปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ กลยุทธ์และมาตรการในการแก้ปัญหา เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์) กลยุทธ์ มาตรการ/กิจกรรมหลัก ค่าเป้าหมายรายปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ งบประมาณที่ใช้ กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ แหล่งงบประมาณ รวม Non UC PPA PPB งบสนับสนุน กองทุน UC อื่น กองทุนตำบล ท้องถิ่น อื่น ๆ การประเมินผล - ระยะเวลา - เครื่องมือ/วิธีการติดตามงาน

13 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
๔.๒ แผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ ระบุกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการ เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ที่ต้องการ) กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย/ หน่วยนับ พื้นที่ ดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ Non UC PPA PPB UCระบุ.. งบสนับสนุน เงินบำรุง กองทุนตำบล ท้องถิ่น งบอื่นๆระบุ... ชื่อผู้รับผิดชอบ

14 2. Upgrad Hard were 3……………. ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data center) มาตรการที่ 1 หน่วยบริการทุกแห่งมี HW ที่พร้อม รองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Hard were 2. Upgrad Hard were 3…………….

15 3.การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ
ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center มาตรการที่ 2 หน่วยบริการทุกแห่งมี SW ที่พร้อม รองรับการออกรายงาน 43 แฟ้ม กิจกรรมหลัก 1 จัดหา Sofewere 2. Upgrad Hard were 3.การตรวจสอบข้อมูลทุกระดับ

16 ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center มาตรการที่ 3 บุคลกรได้รับการพัฒนาให้เข้าใจและสามารถใช้SW ได้ กิจกรรมหลัก 1 อบรมการใช้SW 2. การติดตามประเมินผล

17 ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center มาตรการที่ 4 หน่วยบริการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกระดับ กิจกรรมหลัก

18 ร่างแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล ระดับอำเภอ
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Data center มาตรการที่ 5 ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ กิจกรรมหลัก

19 ส่งวันที่ 13 พย.56

20 จากฐานข้อมูล DBPop เขตบริการที่ 5
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ โครงสร้างและเกณฑ์การจัดกลุ่มประชากรเป้าหมาย ปี 2557 จากฐานข้อมูล DBPop เขตบริการที่ 5 การจัดทำรายงานประจำปี

21 ฐานข้อมูลประชากร DBPop คืออะไร...
เป็นฐานข้อมูลประชากรจำแนกตามการขึ้นทะเบียนสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน สิทธิฯ ทุกเดือน ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สิทธิ UC, สิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม (ซึ่งอนาคตจะรวมกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้อง และได้รับงบประมาณ PP จาก สปสช.)

22 ฐานข้อมูล DBPop ที่ใช้เป็นเป้าหมายปี 2557
WEL - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ UCS - สิทธิบัตรประกันสุขภาพ UC_OTHER - สิทธิอื่นๆ ในระบบ หลักประกันสุขภาพ STP - บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ SSS - สิทธิประกันสังคม (ยังไม่รวม แรงงานต่างด้าว) OFC - สิทธิข้าราชการ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพ เรื่อง ระบบข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google