งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บำเหน็จค้ำ ประกัน ก. บริหาร ทรัพยากรบุคคล 7 ก. พ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บำเหน็จค้ำ ประกัน ก. บริหาร ทรัพยากรบุคคล 7 ก. พ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บำเหน็จค้ำ ประกัน ก. บริหาร ทรัพยากรบุคคล 7 ก. พ. 2554

2 คือ เงินที่รัฐ จ่ายเพื่อ บำเหน็จตก ทอด จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ทายาทของ ข้าราชการหรือผู้รับ บำนาญที่ถึงแก่ความตาย 1

3 เงินเดือนเดือนสุดท้าย และ เวลาราชการ ไม่ เปลี่ยนแปลง บำนาญ ไม่ เปลี่ยนแปลง ด้วย สภาพเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการ ปรับเงินเดือน ผู้รับบำนาญ ปรับบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ( ช. ค. บ.) ตาม พรฎ. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย หวัดบำนาญ พ. ศ. 2521 

4 สภาพปัญหา 1. ความยุ่งยากใน การเบิกจ่าย 2. บำเหน็จดำรงชีพได้รับน้อย กว่า ที่ควรจะมีสิทธิได้รับ 3. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การจ่ายบำเหน็จตกทอด 4. ผลกระทบทางจิตใจของ ผู้รับบำนาญ 2

5 การแก้ไขปัญหา 1. ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาเงินช่วย ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ. ศ. 2521 2. ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2494 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ. ศ. 2539

6 การแก้ไขปัญหา นำ ช. ค. บ. มารวมเป็นบำนาญ และให้ถือ เป็นบำนาญ บำน าญ ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ.ช.ค.บ. บำน าญ ( ใหม่ ) 3

7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จ ตกทอดให้สอดคล้องกัน ปัจจุบัน : บำนาญ + ช. ค. บ. = บำเหน็จตกทอด อนาคต : ช. ค. บ. ไม่มีแล้ว บำเหน็จตกทอด คำนวณจากบำนาญอย่างเดียว บำน าญ ( ใหม่ ) ตก ทอ ด การแก้ไขปัญหา

8 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยหวัดบำนาญ 2. เพิ่มสิทธิประโยชน์ ของผู้รับบำนาญ เกี่ยวกับบำเหน็จดำรง ชีพ 4

9 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 3. หลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตก ทอด มีความสอดคล้องกัน 4. เป็นการให้ ความช่วยเหลือ ผู้รับบำนาญ โดยตรง ส่งผลดี ต่อสภาพจิตใจ

10 บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จดำรงชีพ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อ ช่วยเหลือการดำรงชีพ โดยจ่ายให้ ครั้งเดียว 5

11 เงินเดือนบำนาญ ( รวม ช. ค. บ.) บำเหน็จตกทอด ทำงานอยู่ ชีวิต ข้าราชกา ร เสียชีวิต สิทธิของข้าราชการสิทธิทายาท บำเหน็จตกทอด บำนาญ ( รวม ช. ค. บ.) สิทธิของข้าราชการสิทธิทายาท ให้นำมาใช้ ก่อน 15 เท่า 15 เท่า เหลือให้ ทายาท 15 เท่า 15 เท่า บำเหน็จดำรงชีพ ออกจาก ราชการแล้ว

12 บำเหน็จดำรงชีพ กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการ รับบำเหน็จดำรงชีพ พ. ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ. ศ. 2551 ขอรับได้ 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ ไม่เกิน 2 แสนบาท อายุ 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับในส่วนที่เกิน 2 แสนบาทได้อีก แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท 6

13 บำเหน็จค้ำ ประกัน

14 บำนาญ ( รวม ช. ค. บ.) บำเหน็จตกทอด สิทธิของข้าราชการสิทธิทายาท ให้นำมาใช้ ก่อน 15 เท่า เหลือให้ ทายาท 15 เท่า บำเหน็จดำรงชีพ ส่วนนี้ น่าจะให้ นำมาใช้ได้นะ 7

15 บำนาญ ( รวม ช. ค. บ.) บำเหน็จตกทอด สิทธิของข้าราชการสิทธิทายาท บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตก ทอดส่วนที่ เหลือ 15 เท่า ถือเป็น หลักทรัพ ย์ของ ผู้รับ บำนาญ แต่ละราย ผู้รับบำนาญ สามารถนำ หลักทรัพย์นี้ ไป ใช้ ค้ำประกันเงินกู้ กับ ธนาคารพาณิชย์ ได้ บำเหน็จค้ำประกัน หลักทรัพย์

16 ส่วนราชการผู้เบิก ลำดับการหักเงิน บำนาญ 1. ภาษีอากร 2. สหกรณ์ 3. บำเหน็จค้ำประกัน 4. หนี้อื่นๆ 8

17 ความ คืบหน้า

18 ยกเลิก ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ บำเหน็จตกทอด ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ. ศ. 2539 เพื่อแก้ปัญหาในการสั่งจ่ายบำเหน็จตก ทอด เพื่อแก้ปัญหาในการสั่งจ่ายบำเหน็จตก ทอด เพิ่มความสะดวกในการยื่นหนังสือแสดง เจตนาฯ เพิ่มความสะดวกในการยื่นหนังสือแสดง เจตนาฯ เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หนังสือแสดงเจตนาฯ เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หนังสือแสดงเจตนาฯ 9

19 สาระสำคัญในการแก้ไข

20 10


ดาวน์โหลด ppt บำเหน็จค้ำ ประกัน ก. บริหาร ทรัพยากรบุคคล 7 ก. พ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google