งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยกระดับงานประจำให้เป็นวิจัย R2R: คำถามงานวิจัย ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยกระดับงานประจำให้เป็นวิจัย R2R: คำถามงานวิจัย ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยกระดับงานประจำให้เป็นวิจัย R2R: คำถามงานวิจัย ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ทำอย่างดี ทำให้มีคุณภาพ  ได้อย่างไร 1. คำถามงานวิจัยที่ดี 2. ระเบียบวิธีวิจัยที่ดี/เหมาะสม 3. ระบบสนับสนุนที่ดี (รวมที่ปรึกษา) ยกระดับงานประจำให้เป็นวิจัย R2R:

3 ความเห็น ข้อร้องเรียน ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง (Survey, Focus group, report, etc.) สถิติ ความเสี่ยง (Data, information) ตัวชี้วัดคุณภาพที่ต้องรายงาน Workflow lean and waste CQI/Innovation Goal or Policy วิจัยสถาบัน Others ที่มาของคำถามงานวิจัย LEAN_R2R

4 กรณีไม่มีปัญหา:ใช้มิติของคุณภาพแทน Q: จะทำอย่างไรให้คุณภาพดียิ่งขึ้น? Accessibility Appropriateness Acceptability Competency Continuity Coverage Effective/ Efficiency Equity Humanized/Holistic Responsive Safety Timeliness หลายมิติ ก็ได้

5 จัดลำดับความสำคัญของปัญหา อะไรคือปัญหาสำคัญ พูดคุย ปรึกษากันใน ทีม เริ่มจากปัญหาเร่งด่วน ระดมสมอง ให้คะแนน หัวข้อ คะแน น (0-5) Relevance 5 Duplication - Feasibility 4 Cost-effectiveness - Timeliness 5 Ethics - Acceptability - Application 5 รวม 19/20

6 5 (5)(10)(15)(20)(25) 4 (4)(8)(12)(16)(20) 3 (3)(6)(9)(12)(15) 2 (2)(4)(6)(8)(10) 1 (1)(2)(3)(4)(5) 12345 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Risk) ผลกระทบ โอกาสเกิด คะแนน Low = 1-2 Medium = 3-9 High = 10-16 Extreme= 17-25

7 Problem analysis and statement Problem analysis ( ทำงานเป็นทีม ) - เพื่อจะหาสาเหตุของปัญหาให้ครอบคลุม ประเด็นหลักที่จะทำการศึกษา - ระบุขอบเขตที่จำทำการศึกษาในครั้งนี้ Problem statement แปลงประเด็นปัญหาให้เป็น ภาษาเขียน

8 ปัญหาเกิดจากอะไร RCA, 5why, ผังก้างปลา การค้นหาสาเหตุของปัญหา

9

10 ปัญหาทุกอย่างไม่จำเป็นต้องหาคำตอบด้วยการ ทำวิจัย แต่อาจแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพต่างๆ ปัญหาที่ไม่ควรทำวิจัย Can the problem be solved by administrative change? Are there already solutions available that can be used? Is there data showing that it is not a significant problem? (Problem list/Literature review)

11 สรุปการทบทวนและเลือกคำถามงานวิจัย ปัญหา? ทบทวน นำไปใช้ มีข้อมูล เพียงพอ ข้อมูลไม่ เพียงพอ ทำวิจัย ตกผลึก ต้องทำวิจัยหรือไม่ เช่น.. ? ? (โครงร่างงานวิจัย) สร้าง ความรู้ ใช้ ความรู้ X 

12 การ Refine (เหลา) คำถาม ให้คมชัด PICO for clinical problems P = problem I = intervention C = comparison O = outcome

13 “ปัจจัยหรือสาเหตุอะไรบ้างที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ของ เด็กวัยเรียน” P = การตั้งครรภ์ของเด็กวัยเรียน O = ปัจจัยหรือสาเหตุ ตัวอย่างการเหลาคำถามให้คมชัด คำถาม : 1 คำถามชัดไม๊, 2 เป็น r2r ไม๊, 3 research design จะเป็นแบบไหน

14 “บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตาม VAP bundle ได้ดีแค่ ไหนและมีประเด็นใดที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง” P = VAP O = การปฏิบัติตาม VAP bundle ของบุคลากร ตัวอย่างการเหลาคำถามให้คมชัด คำถาม : 1 คำถามชัดไม๊, 2 เป็น r2r ไม๊, 3 research design จะเป็นแบบไหน

15 “การดื่มน้ำปริมาณ 500 ซีซี จะต้องรอนานแค่ไหน จึงจะ ทำการตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวชฯ ได้ชัดเจน” P = การตรวจอัลตราซาวด์ทางนรีเวชฯ I = การดื่มน้ำปริมาณ 500 ซีซี O = เวลา ตัวอย่างการเหลาคำถามให้คมชัด คำถาม : 1 คำถามชัดไม๊, 2 เป็น r2r ไม๊, 3 research design จะเป็นแบบไหน

16 “จะต้องรอนานแค่ไหน จึงจะทำการตรวจอัลตราซาวด์ ทางนรีเวชฯ ได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการดื่ม น้ำปริมาณ 300 ซีซี กับ 500 ซีซี ” PIO, C = ชัดเจน เปรียบเทียบระหว่างการดื่มน้ำ ปริมาณ 300 ซีซี กับ 500 ซีซี ตัวอย่างการเหลาคำถามให้คมชัด คำถาม : 1 คำถามชัดไม๊, 2 เป็น r2r ไม๊, 3 research design จะเป็นแบบไหน

17 QA

18 การทบทวนวรรณกรรม มีใครทำการศึกษาเรื่อง ( ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ) นี้บ้าง ทบทวนให้ครอบคลุม conceptual framework มีประเด็นใดที่ยังไม่มีคำตอบ หรือคำตอบไม่ ชัดเจนบ้าง การวิจัยที่เราจะทำตอบปัญหาในประเด็นใด ทักษะที่ต้องใช้ รู้จักค้นหาข้อมูลจากฐานต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ ( ตัวอย่าง ) รู้จักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หาได้ จดประเด็นที่ค้นหาได้ให้เป็นระบบ ( ตาราง )

19 อุบัติการณ์ของ VAP ที่เป็นมาตรฐานไม่ควรเกิน....% (Ref) ( ถ้าเป็นอาการแสดง เช่นโรคเบาหวาน อยู่ระหว่าง 1-2% ref 2 ชื่อ ) อุบัติการณ์ VAP ของหน่วยงานเรา = % รายงาน ( คนอื่น ) ที่สามารถลด VAP ได้ดีอยู่ที่...% (Ref) เขาทำได้อย่างไร.... ระบุวิธีการ วิธีการใดที่ใช้แล้วไม่ได้ผล...... ระบุวิธีการ พร้อม Ref ประเด็นใดที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ระบุ ( อาจมี หลายประเด็น ) (Ref) ตัวอย่างการทบทวน วรรณกรรม (VAP)

20 การเขียนวัตถุประสงค์ของ งานวิจัย เพื่อจะบอกว่าเราจะทำการศึกษาในประเด็น ใดบ้าง แบ่งเป็น 2 ประเด็น General: กว้างๆ เช่น ต้องการศึกษาอุบัติการณ์ของความปวดหลัง ผ่าตัด Specific : เฉพาะ เช่น ต้องการศึกษาอุบัติการณ์ของความปวดหลัง ผ่าตัดช่องท้อง ต้องการศึกษาอุบัติการณ์ของความปวดหลัง ผ่าตัดคลอด

21 การออกแบบงานวิจัย What is the best way to do it? Study Types Observational Interventional Experimental/ Quasi- experimental Cross-sectional Studies Case-control & Cohort Clinical trials Q: why when where who How?

22 ตัวแปรต่างๆ ที่จะวัดผล PICO [O = outcomes] ต้องการวัดอะไรบ้าง 3 ประเด็นหลัก วัดอย่างไรให้ถูกต้อง define ให้ชัด เลือกวิธีวัดให้ชัด [categorical เพศ เชื่อชาติ ระดับ numerical อายุ น้ำหนัก ] งานคุณภาพให้วัดหลายมิติ ( ความพึง พอใจไม่ใช่ตัววัดที่ดีนัก ) เหตุ Independent ( แม่สูบบุหรี่ ) ผล Dependent ( น้ำหนักลูก ) ตัวกวน Confounding ( การศึกษาแม่ )

23 ตัวอย่างการวัดผลตัวแปรต่างๆ ตัวแปรวิธีการดำเนินการวัดตัว แปร การวัดผล ความพึง พอใจ โดยการสัมภาษณ์ โดยการส่ง e-mail 5 ระดับ พอใจมากที่สุด  ไม่พอใจ ความดัน เลือด ( สูง =?) ให้นั่งพัก วัดขณะนั่ง วัด 3 ครั้ง หาค่าเฉลี่ย เครื่องวัดรุ่น ใคร วัด หน่วยเป็น มมปรอท

24 ฐานข้อมูลในประเทศ –TCI –Thailand.digitaljournal.org – สวรส. R2R – ฐานข้อมูลของโรงเรียนแพทย์ต่างๆ – สำนักวิจัยแห่งชาติ – วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยต่างๆ – วารสารหน่วยงาน (local journal)

25 ตารางช่วยอ่าน (Evidence Table) No. Author YearPopulation SampleNumberAgeCountrySetting 1. ชื่อนักวิจัย 2550 หญิงไทย 35-60 ปี 50 ราย 35-60 ปีไทยโรงพยาบาล ชุมชน จ. สุพรรณบุรี No. Author Year Obj.DesignTheory ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม เครื่องมือ Samplin g การ รวบรวม ข้อมูล สถิติ Methods Population No. Author Year ResultNote Sig.Nursing จุดเด่นข้อจำกัดข้อเสนอแน ะ Finding

26 เกณฑ์การให้คะแนน Proposal R2R คณะแพทยศาสตร์ คำถามวิจัยมาจากปัญหาประจำใช่หรือไม่ ได้ทบทวนขนาดของปัญหาในคำถามวิจัยใน หน่วยงานหรือไม่ ได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในหน่วยงาน หรือไม่ ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องทำวิจัยหรือไม่ การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ วิธีการทำวิจัย และการวัดผล เหมาะสม หรือไม่ ระดับความคิดสร้างสรรค์ คำตอบจากการวิจัยสามารถนำไปแก้ปัญหาการ ทำงานได้หรือไม่ แผนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มีหรือไม่ การเผยแพร่ผลงาน ผู้วิจัยและทีมงาน สามารถสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรใน หน่วยงานได้หรือไม่ ปรับป รุง ผ่าน พิจารณาทุน งบประมาณ เหมาะสม ? อะไรที่ไม่ สนับสนุน ทุน มข (?) ?

27 ชนิดงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย (R2R:2554) ชนิดงานวิจัยจำนวน Descriptive37 Action/PAR21 Clinical Trial/RCT11 Experimental (Quasi, innovation) 37 Others6 รวม112

28 โครงร่าง Proposal ขื่อเรื่อง ( ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน ) บทนำ ขนาดและทีมาของปัญหา ทบทวน วัตถุประสงค์ ( ทั่วไป และเฉพาะ ) วิธีการศึกษา ( ครอบคลุมทุกขั้นตอน ) อ้างอิง ผนวก ( แบบสอบถาม เครื่องมือ )

29 Material and Method รูปแบบการศึกษา ข้อพิจารณาทางจริยธรรม ตัวแปรต่างๆ ที่จะวัดผล ขนาดตัวอย่าง การสุ่ม วิธีการเก็บข้อมูลให้น่าเชื่อถือ การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารโครงการ (Gantt chart)


ดาวน์โหลด ppt ยกระดับงานประจำให้เป็นวิจัย R2R: คำถามงานวิจัย ศาสตราจารย์สมบูรณ์ เทียนทอง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google