งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (4) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (4) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (4) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน panya@mail.riu.ac.th

2 องค์ประกอบของ บัตรรายการ หน้า 28-29 2. ชื่อเรื่อง และข้อความแสดงความ รับผิดชอบในการผลิต (Title And Statement of responsibility areas) ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้จัดทำ 2.2 ประเภทของสื่อ (GMD หรือ General material designation) 2.1 ชื่อเรื่องจริง (Title proper)

3 2.5 ข้อมูลแสดงความรับผิดชอบ เกี่ยวกับชื่อเรื่อง (Statement of responsibility) 2.3 ชื่อคู่ขนาน หรือชื่อเรื่อง เทียงเคียง (Parallel title) 2.4 ข้อมูลเสริมชื่อเรื่อง รวมทั้งชื่อเรื่องรอง (Other title information หรือ Subtitle)

4 3. ครั้งที่พิมพ์ หรือจัดทำหรือเผยแพร่ (edition area) 4.3 ปีที่พิมพ์ จำหน่าย เผยแพร่ (Data of publication, distribution) 4.2 ชื่อสำนักพิมพ์ ผู้จำหน่าย เผยแพร่ (Name of publisher, distribution) 4.1 ชื่อเมือง หรือสถานที่พิมพ์ หรือเผยแพร่ (Place of publication, distribution) 4. ข้อมูลของสถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์ และปีที่จัด พิมพ์ หรือจัดทำ หรือเผยแพร่

5 8. Tracing Subject / Heading 7. เลขมาตรฐาน (Standard number and terms of availability) 6. ชื่อชุด (Series area) 5. ลักษณะทางกายภาพ ของวัสดุ (Physical description area)

6 การวางองค์ประกอบของรายการ วัสดุไม่ตีพิมพ์ลงในบัตร 123123 9 11 13

7 รูปแบบของ Card 123123 9 11 13 ชื่อ ผู้จัดทำ.

8 รูปแบบของ Card 123123 9 11 13 ชื่อ ผู้จัดทำ. / / ชื่อเรื่อง / [ ประเภทวัสดุ ] GM D General Material Designation

9 รูปแบบของ Card 123123 9 11 13 ชื่อ ผู้จัดทำ. / / ชื่อเรื่อง / [ ประเภทวัสดุ ] / = / ชื่อเรื่องคู่ขนาน / : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง / ผู้รับผิดชอบ.--

10 123123 9 11 13 ชื่อ ผู้จัดทำ. / / ชื่อเรื่อง / [ ประเภทวัสดุ ] / = / ชื่อเรื่องคู่ขนาน / : ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง / ผู้รับผิดชอบ.-- ครั้งที่พิมพ์.-- เมืองที่พิมพ์หรือ ผลิต / : / สำนักพิมพ์ หรือบริษัทที่ จัดทำ, / ปีที่ทำ หรือผลิต.

11 123123 9 11 13 ชื่อ ผู้จัดทำ. / / ชื่อเรื่อง / [ ประเภทวัสดุ ] / = / ชื่อ เรื่องคู่ขนาน / : / ข้อมูล อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง / ผู้รับผิดชอบ.-- ครั้งที่พิมพ์.-- เมืองที่พิมพ์หรือผลิต / : / สำนักพิมพ์ หรือบริษัทที่จัดทำ, / ปีที่ทำ หรือผลิต. / / จำนวนชิ้นทางวัสดุ / : / รายละเอียด อื่น ๆ.--( ชื่อชุด ) / / / บันทึกพิเศษ / / / แนวสืบค้น

12 123123 9 11 13 ชื่อเรื่อง / [ ประเภทวัสดุ ] / = / ชื่อเรื่อง คู่ขนาน / : ข้อมูล / / อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง / ผู้รับผิดชอบ.-- / / ครั้งที่พิมพ์.-- เมืองที่พิมพ์หรือผลิต / : / สำนักพิมพ์ หรือ / / บริษัทที่ จัดทำ, / ปีที่ทำ หรือผลิต. / / จำนวนชิ้นทางวัสดุ / : / รายละเอียด อื่น ๆ.--( ชื่อชุด ) / / / บันทึกพิเศษ / / / แนวสืบค้น กรณีใช้ชื่อเรื่องเป็น รายการหลัก :

13 123123 9 11 13 / / ชื่อเรื่อง / [ ประเภทวัสดุ ] / = / ชื่อเรื่อง คู่ขนาน / : ข้อมูล อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง / ผู้รับผิดชอบ.-- / ครั้งที่พิมพ์.-- เมืองที่พิมพ์หรือผลิต / : / สำนักพิมพ์ หรือบริษัทที่ จัดทำ, / ปีที่ทำ หรือ ผลิต. / / จำนวนชิ้นทางวัสดุ / : / รายละเอียด อื่น ๆ.-- ( ชื่อชุด ) / / / บันทึกพิเศษ / / / แนวสืบค้น กรณีที่มีผู้จัดทำ : ชื่อ ผู้จัดทำ.

14 กิจกรร ม ให้นักศึกษา ทดลองเขียนบัตร และกำหนด เครื่องหมายให้ ถูกต้อง ดังตัวอย่าง แสดง


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน : การทำ รายการ 2 (4) รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google