งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 Main Menu ขอบเขตของ H.W. Wilson วิธีการสืบค้นข้อมูล ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลและการ แสดงผล การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล Print Email Save การออกจากโปรแกรม Main Menu

4 ขอบเขตของ H.W.Wilson Social ScienceSciences & TechnologyInter-Disciplinary 1.Art 2.Business 3.Education 4.Humanities 5.Legal 6.Library Literature & Information Science 7. Social Science 8.Applied Science & Technology 9.Biological & Agricultural 10.General Science 11.OmniFile 12.Readers’ Guide ขอบเขตของ H.W. Wilson

5 วิธีการสืบค้นข้อมูล การสืบค้นแบบ Basic Search การสืบค้นแบบ Advanced Search การสืบค้นแบบ Browse Search การสืบค้นแบบ Thesaurus การสืบค้นแบบ Search History วิธีการสืบค้น ข้อมูล

6 1.Basic Search 2. เลือกฐานข้อมูลสาขาต่างๆ 3. พิมพ์คำ หรือ กลุ่มคำที่ต้องการสืบค้น 4. เลือกค้นแบบ Natural Language หรือ Boolean 5.Start Basic Search 1 2 3 4 5

7 Advanced Search 1 2 34 5 6 7 8 9 10 1.Advanced Search 2. เลือกฐานข้อมูลสาขาต่างๆ 3. พิมพ์คำ หรือ กลุ่มคำ ที่ ต้องการสืบค้น 4. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 5. เลือกตัวเชื่อมคำค้น 6. เลือกรูปแบบการจัดเรียงข้อมูล 7. กำหนดช่วงปีของข้อมูล 8. เลือกลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม 9. เลือกรูปแบบเอกสาร 10. Start

8 Browse Search 1 2 34 5 1.Browse Search 2. เลือกฐานข้อมูลสาขาต่างๆ 3. พิมพ์คำ หรือ กลุ่มคำที่ต้องการสืบค้น 4. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ 5.Start

9 Thesaurus 1 2 34 1.Thesaurus 2. เลือกฐานข้อมูลสาขาต่างๆ 3. พิมพ์คำ หรือ กลุ่มคำที่ต้องการสืบค้น 4.Start

10 Search History 1 2345 1.Search History 2. รายการคำค้นที่เคยค้นมาก่อน ถ้าต้องการค้นอีกให้คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมหน้า รายการคำค้น ใช้มากกว่า 1 รายการร่วมกันได้ และหากต้องการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำค้น สามารถพิมพ์ลงในกรอบคำค้นได้เลย แล้วกด Start 3. เลือก Boulean หรือเงื่อนไขเชื่อมรายการคำค้นที่คลิกเลือกไว้ 4. จำนวนข้อมูลที่ค้นได้ 5. วันที่ทำการค้น

11 Search History 1 2 3 1.Search History 2. เมื่อต้องการบันทึกคำค้น คลิกที่รายการคำค้นที่ต้องการ และพิมพ์ชื่อไว้ที่ Save as แล้วกดปุ่ม Save 3.- ปุ่ม Start กดเมื่อเลือกรายการค้นแล้ว และต้องการได้ข้อมูลใหม่ - ปุ่ม New Results กดเมื่อต้องการผลที่ค้นได้ใหม่ - ปุ่ม Save กดเมื่อต้องการบันทึกรายการที่ค้นไว้ - ปุ่ม Delete กดเมื่อต้องการลบรายการคำค้นที่คลิกเลือกไว้ - ปุ่ม Select All กดเมื่อต้องการเลือกรายการคำค้นทั้งหมด

12 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลและ การแสดงผล การสืบค้นแบบ Basic Search การสืบค้นแบบ Advanced Search การสืบค้นแบบ Browse Search การสืบค้นแบบ Thesaurus ตัวอย่างการ สืบค้นข้อมูล

13 การสืบค้นแบบ Basic Search พิมพ์ คำค้น และเลือก ฐานข้อมู ล แล้วกด Start บอก เปอร์เซ็ นต์ที่ เกี่ยวข้อ งกับ รายการ คำค้น และ รูปแบบ ของ ข้อมูล รายการคำค้น ค้นพบ 6944 รายกา ร

14 การสืบค้นแบบ Advanced Search บอก เปอร์เซ็ นต์ที่ เกี่ยวข้อ งกับ รายการ คำค้น และ รูปแบบ ของ ข้อมูล รายการคำค้น ค้นพบ 12 รายการ

15 การสืบค้นแบบ Browse Search พิมพ์ คำค้น เลือก ฐานข้อมูล และ รูปแบบ คำค้น แล้วกด Start รายการคำที่ เกี่ยวข้อง พร้อมชื่อ ฐานข้อมูล และจำนวน ข้อมูล ที่ค้นได้ เลือก Cloning กด Selected Entries

16 การสืบค้นแบบ Browse Search บอก เปอร์เซ็ นต์ที่ เกี่ยวข้อ งกับ รายการ คำค้น และ รูปแบบ ของ ข้อมูล รายการคำค้น ค้นพบ 134 รายการ

17 การสืบค้นแบบ Thesaurus ค้นพบ 13 หัวข้อ เลือก 1 หัวข้อที่ ต้องการ พิมพ์ คำค้น เลือก ฐานข้อมูล แล้วกด Start

18 การสืบค้นแบบ Thesaurus เลือก หัวข้อ Cable modems/ Standards ค้นพบ 2 รายการ

19 การจัดการผลการสืบค้น ข้อมูล Print Email Save

20 print 1.Print Email Save 2.Destination เลือก Print 3.Include เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ เช่น Full Text 4. กำหนดรายการผลการค้นที่ต้องการ 5.Start 1 342 5

21 Email 1.Print Email Save 2.Destination เลือกที่ eMail 3.Include เลือกข้อมูลที่ต้องการ เช่น Full Text 4. เลือกรูปแบบข้อมูล เช่น HTML 5. กำหนดรายการผลการค้นที่ต้องการ 6. พิมพ์ e-mail address และ Subject 7.Start 1352 4 7 6

22 Save 13 5 2 4 6 1.Print Email Save 2.Destination เลือกที่ save 3.Include เลือกข้อมูลที่ต้องการ เช่น Full Text 4. เลือกรูปแบบข้อมูล เช่น HTML 5. กำหนดรายการผลการค้นที่ต้องการ 6.Start

23 การออกจาก โปรแกรม ออกจากโปรแกรม โดยคลิกที่ Exit Program ทุกครั้ง

24 .The End..Thank You.


ดาวน์โหลด ppt โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google