งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่๑ ส่วนต้น ปกนอก ปกใน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กิตติกรรมประกาศ / คำนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่๑ ส่วนต้น ปกนอก ปกใน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กิตติกรรมประกาศ / คำนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนที่๑ ส่วนต้น ปกนอก ปกใน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กิตติกรรมประกาศ / คำนำ

3 สารบัญ บทที่ ๑ บทนำ บทที่ ๒ เอกสารและรายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ ๓ วิธีการประเมิน บทที่ ๔ ผลการประเมิน บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ สารบัญตาราง ( ถ้ามี ) สารบัญภาพ ( ถ้ามี ) บรรณานุกรม ภาคผนวก

4 ปกหลัง ประกอบด้วยปกหลัง ใน ( ถ้ามี ) และปกหลังนอก

5 ความแม่น ความกะทัดรัด ความชัดเจน ความต้องกัน การเน้นความสำคัญ ความกลมกลืนและความ ต่อเนื่อง การใช้ภาษาให้ถูกต้อง

6 นำต้นฉบับรายงานการประเมินผลส่ง พิมพ์ การพิสูจน์อักษร การตรวจงานศิลป์ของรายงาน

7 บทที่ ๑ บทนำ....................... บทที่ ๒ เอกสารและ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง........................ บทที่ ๓ วิธีการ ประเมิน........................ บทที่ ๔ ผล การประเมิน....................... บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนน สรุปผลการ ประเมินผล....................... อภิรายผลการ ประเมินผล........................ ข้อเสนอแนะ....................... บทสรุปสำหรับ ผู้บริหาร....................... บทคัดย่อ.......................

8


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่๑ ส่วนต้น ปกนอก ปกใน บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กิตติกรรมประกาศ / คำนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google