งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547 จำนวน 520 แห่ง. รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (งบกลางปี 2547) (ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547 จำนวน 520 แห่ง. รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (งบกลางปี 2547) (ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547 จำนวน 520 แห่ง

2 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (งบกลางปี 2547) (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549) เป้าหมายการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งหมด 520 แห่ง 1. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-10 ดำเนินการ502 แห่ง 1.1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ498 แห่ง 1.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4แห่ง 2. มอบให้กองบัญชาการทหารสูงสุดดำเนินการ 18แห่ง 2.1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 15แห่ง 2.2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2แห่ง 2.3 อบต. ขอยกเลิก 1แห่ง 3. เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างแล้วทั้งหมด 1,337,907,847 บาท คิดเป็น 87.75 % ของวงเงิน ค่าก่อสร้างทั้งหมด จำนวน 1,524,614,497 บาท 4. ระบบประปาหมู่บ้านที่หมดอายุสัญญาก่อสร้าง แต่ยัง ดำเนินการก่อสร้าง ไม่แล้วเสร็จมี 6 แห่ง ดังนี้ 4.1 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคดำเนินการ 4แห่ง 4.2 กองบัญชาการทหารสูงสุดดำเนินการ 2แห่ง

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง (รายภาค) สทภ.วงเงินทำสัญญาเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น (บาท) (%) 1247,562,409 238,314,66896.26 2207,835,432 146,097,79270.29 3233,606,150 217,617,83693.16 4291,065,490 259,019,80788.99 5264,016,895 248,768,38694.22 672,191,485 66,901,78692.67 756,145,000 54,675,77197.38 840,323,500 16,613,20041.20 981,149,769 65,538,10980.76 10 30,718,367 24,360,49279.30 รวม 1,524,614,497 1,337,907,84787.75

4 รายชื่อพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่ครบกำหนด ตามสัญญาก่อสร้างแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (งบกลางปี 47) ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ลำดับ ที่ สทภพื้นที่สาเหตุที่ดำเนินการ ล่าช้า 13บ.นาสมนึก ม.6 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู - เก็บรายละเอียด เพื่อ รอส่งงานงวดสุดท้าย 25บ. แสนคำ, บ. โนนหนาด ม. 6 ต. สระสมิง อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี -อยู่ในระหว่างขั้นตอน การติดตั้งระบบไฟฟ้า 36บ. เกล็ดแก้ว ม. 5 ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี - เก็บรายละเอียด เพื่อ รอส่งงานงวดสุดท้าย 48บ.เศรษฐกิจพอเพียงและ ฟาร์มตัวอย่าง ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง นราธิวาส จ.นราธิวาส -เป็นพื้นที่ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 58บ.รอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง นราธิวาส จ.นราธิวาส -เป็นพื้นที่ใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 69บ.สวนป่าน ม.1 ต. ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก จัดซื้อจัดจ้างแบบวิธี พิเศษและได้ผู้รับจ้าง แล้ว

5 โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย

6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ( โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย ) ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง ) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549 ******************* 1,214 โครงการ (37.32%) 567 โครงการ (17.43%) 647 โครงการ (19.89%) จำน วน 3. อปท. ได้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ โดยแบ่งออกเป็น 3.1 โครงการที่แล้วเสร็จทั้ง โครงการ 3.2 โครงการที่แล้วเสร็จเฉพาะ ส่วนแรกของโครงการ 1,069 โครงการ (32.86%) 241,101,556 บาท จำน วน 2. อปท. ได้มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว เป็นเงินงบประมาณ 32 โครงการ (0.98%) 3,221 โครงการ (99.02%) 2,841 โครงการ (87.33%) 270 โครงการ (9.50%) 2,571 โครงการ (90.50%) 1,987,128,682 บาท 380 โครงการ (11.68%) จำน วน 1.1 อปท. ยังไม่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2 อปท. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 1.2.1 ได้ผู้รับจ้างแล้ว 1) ยังไม่ได้เซ็นสัญญา 2) เซ็นสัญญา เป็นเงินงบประมาณ 1.2.2 ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3,253 โครงการ 3,060,298,849 บาท จำน วน ได้โอนเงินให้ อปท. แล้ว งบประมาณที่โอนให้ อปท. มีผลการดำเนินงานดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ จัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ 29 มิถุนายน 2549

7 ที่จังหวัดจำนวนงบประมาณ โครงการที่โอนให้แล้ว (โครงการ)(บาท) 1เชียงใหม่808456,296,550 2สมุทรสาคร12655,145,300 3สิงห์บุรี6930,647,600 4อ่างทอง7064,852,700 5นครพนม184107,000,300 6มุกดาหาร21592,541,800 7หนองบัวลำภู242152,754,100 8ขอนแก่น333441,873,023 9นครราชสีมา5441,069,538,833 10ตราด102175,422,247 11สมุทรสงคราม14757,445,875 12พัทลุง7190,412,200 13พิจิตร13024,174,850 14สุโขทัย8033,888,100 15ภูเก็ต4121,935,700 16ระนอง91186,369,671 รวม3,2533,060,298,849 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

8 ที่ จังหวัด ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ (โครงการ) 1เชียงใหม่4 2สมุทรสาคร3 3สิงห์บุรี3 4อ่างทอง- 5นครพนม- 6มุกดาหาร5 7หนองบัวลำภู3 8ขอนแก่น2 9นครราชสีมา- 10ตราด- 11สมุทรสงคราม1 12พัทลุง- 13พิจิตร5 14สุโขทัย4 15ภูเก็ต2 16ระนอง- รวม32 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

9 ที่ จังหวัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังไม่ได้ผู้รับจ้างได้ผู้รับจ้างแล้ว รวม (โครงการ) 1เชียงใหม่151653804 2สมุทรสาคร2697123 3สิงห์บุรี135366 4อ่างทอง16970 5นครพนม12172184 6มุกดาหาร3207210 7หนองบัวลำภู28211239 8ขอนแก่น10321331 9นครราชสีมา21523544 10ตราด3468102 11สมุทรสงคราม17129146 12พัทลุง294271 13พิจิตร2123125 14สุโขทัย47276 15ภูเก็ต33639 16ระนอง266591 รวม3802,8413,221 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

10 ที่ จังหวัด การเซ็นสัญญา ยังไม่เซ็น สัญญา เซ็นสัญญา แล้ว วงเงินทำสัญญา โครงการ (บาท) 1เชียงใหม่107546226,667,007 2สมุทรสาคร148324,420,079 3สิงห์บุรี44915,225,757 4อ่างทอง-6962,863,336 5นครพนม217033,725,800 6มุกดาหาร-20799,348,118 7หนองบัวลำภู2918262,570,694 8ขอนแก่น7314402,023,944 9นครราชสีมา49474907,025,314 10ตราด214719,842,694 11สมุทรสงคราม112827,596,271 12พัทลุง132911,953,600 13พิจิตร-12322,154,500 14สุโขทัย-7221,467,480 15ภูเก็ต23413,461,100 16ระนอง214436,782,988 รวม 2702,5711987,128,682 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

11 ที่ จังหวัด อปท. เบิกจ่ายเงินแล้ว โครงการ(บาท) 1เชียงใหม่24270,702,633 2สมุทรสาคร519,436,634 3สิงห์บุรี334,500,600 4อ่างทอง155,415,410 5นครพนม8510,634,323 6มุกดาหาร10012,854,060 7หนองบัวลำภู778,574,100 8ขอนแก่น12327,948,866 9นครราชสีมา7133,167,934 10ตราด288,708,594 11สมุทรสงคราม496,529,277 12พัทลุง212,890,820 13พิจิตร689,010,258 14สุโขทัย5615,357,500 15ภูเก็ต3210,500,745 16ระนอง184,869,802 รวม1,069241,101,556 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

12 ที่ จังหวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการที่ แล้วเสร็จทั้ง โครงการ โครงการที่แล้ว เสร็จเฉพาะส่วน แรกของ โครงการ รวม (โครงการ) 1เชียงใหม่182109291 2สมุทรสาคร471461 3สิงห์บุรี62834 4อ่างทอง201535 5นครพนม296594 6มุกดาหาร68105173 7หนองบัวลำภู4852100 8ขอนแก่น4459103 9นครราชสีมา44347 10ตราด132740 11สมุทรสงคราม451257 12พัทลุง22022 13พิจิตร115667 14สุโขทัย23840 15ภูเก็ต52530 16ระนอง11920 รวม5676471,214 รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2549

13 องค์การยูนิเซฟ ส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ ให้กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาภัยธรรมชาติ

14 1.1ผู้ผลิตน้ำดื่มแบบยอดเหรียญยี่ห้อ โกลบอล วอเตอร์จำนวน 8 เครื่อง 1.2รถบรรทุกขนาด 3 ตัน ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 6 คัน 1.3 ที่เก็บน้ำแบบพับได้ ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร จำนวน 11 ชิ้น 1.4ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่สำหรับแหล่งน้ำ ผิวดินและน้ำบาดาล จำนวน 8 เครื่อง 1.5ระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ ชนิด รีเวิสออสโม ซีส (Reverse Osmosis, RO ) จำนวน 3 เครื่อง 1.6คลอรีนเม็ด จำนวน 100,000 เม็ด 1. เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 49 องค์การยูนิเซฟ ได้มอบ วัสดุและครุภัณฑ์ ในการจัดทำน้ำสะอาดเพื่อการ อุปโภคบริโภคให้กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ สทภ.7 จำนวน 6 รายการ

15 2. สบจ. ได้จัดอบรมวิธีการใช้งาน และบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาแบบ เคลื่อนที่ ทั้ง 2 รูปแบบ ณ สทภ.7 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิ.ย. 49 โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรม จาก สทภ. 1-10

16 3. การดำเนินการ - กรมทรัพยากรน้ำได้ใช้คลอรีนเม็ด เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทาง ภาคใต้ และจังหวัดอุตรดิตถ์ - ได้ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่องแล้วที่จังหวัดพังงา - ได้ใช้คลอรีนเม็ดในพื้นที่ประสบ อุทกภัยที่ผ่านมาในภาคใต้ และเมื่อเร็วๆนี้ใน พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้คลอรีนเม็ดในการ ฟื้นฟูบ่อน้ำตื้น และแจกจ่ายให้ประชาชนในการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาจัดสรรให้ สทภ.1 - 10


ดาวน์โหลด ppt ก่อสร้างประปางบกลางปี 2547 จำนวน 520 แห่ง. รายงานความก้าวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคด้วยระบบประปาหมู่บ้าน (งบกลางปี 2547) (ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google