งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน451001592383695707911,0211,2231,4031,5451,728.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน451001592383695707911,0211,2231,4031,5451,728."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน451001592383695707911,0211,2231,4031,5451,728 ผล45100159215260335393 แผน (%) 2.615.789.2313.7621.3333.0045.7759.067081.1789.43100 ผล (%) 2.615.789.2312.4215.0519.3622.76 หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบบุคลากร) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน4386132182231280334388441495549603 ผล4386132182220264308 แผน (%) 7.1414.2121.9630.1438.3146.4955.4164.3373.2582.1691.08100 ผล (%) 7.1414.2121.9630.1436.5343.7851.00 หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบดำเนินงาน) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน2142742577286100113127140153 ผล2142733374754 แผน (%) 1.339.3317.7527.5337.2847.0356.3265.6274.6583.4891.97100 ผล (%) 1.339.3317.7521.6224.1730.4835.57 หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบลงทุน) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน---1047132253359470539606700 ผล----0.060.893.28 แผน (%) ---1.446.7118.8536.1151.1967.0677.0286.49100 ผล (%) ----0.010.130.47 หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบเงินอุดหนุน) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน----1313131313131313 ผล-----12.3712.37 แผน (%) ----100100100100100100100100 ผล (%) -----94.4594.45 หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบรายจ่ายอื่น) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน---42173105161185227237259 ผล----31116 แผน (%) ---1.547.9428.2140.4962.1671.3887.7891.50100 ผล (%) ----1.114.216.16 หน่วย : ล้านบาท

8 จัดซื้อจัดจ้าง (กำลังดำเนินการ+แล้วเสร็จ)งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สทภ.1-10 โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 98% สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ.5 100% สทภ.6 100% สทภ.7 100% สทภ.8 100% สทภ.9 100% สทภ.10 100% โครงการ

9 สรุป จัดซื้อจัดจ้าง (กำลังดำเนินการ+แล้วเสร็จ) งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 347 แห่ง -งบปกติ 309 -บูรณาการบางปะกง 38 99.42% ผลงาน 345 แห่ง

10 จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สทภ. 1-10 โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 98% สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ.5 100% สทภ.6 100% สทภ.7 100% สทภ.8 100% สทภ.9 89% สทภ.10 95% โครงการ

11 สรุป จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 347 แห่ง 97.69% ผลงาน 339 แห่ง

12 ลงนามสัญญา งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สทภ. 1-10 โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 0% สทภ.2 0% สทภ.3 50% สทภ.4 0% สทภ.5 91% สทภ.6 100% สทภ.7 33% สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0% โครงการ

13 สรุป ลงนามสัญญา งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 347 แห่ง 12.97% ผลงาน 45 แห่ง

14 การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 0% สทภ.2 0% สทภ.3 1% สทภ.4 0% สทภ.5 0% สทภ.6 0% สทภ.7 0% สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0% โครงการ

15 สรุป การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 710.48 ล้านบาท 1% ผลงาน 0.57 ล้านบาท

16 รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2550 ที่หน่วยงาน/รายการงปม. TOR/ ขออนุมัติ โครงการ จัดจ้าง เซ็น สัญญา ผลการ เบิกจ่าย สวพ. 1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ7.87  0.58 2 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไกและบริการข้อมูลอุทก วิทยา 8.84  กำลัง ดำเนินการ 3 ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า(Early Warning) 8.36  กำลัง ดำเนินการ 4 การติดตั้งเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ลุ่มน้ำบางปะกง) 67.91  กำลัง ดำเนินการ ศปว. 5 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาวิกฤตน้ำ 2.00แก้ไข ศสท. 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 9.34แก้ไข หน่วย : ล้านบาท

17 ที่หน่วยงาน/รายการงปม.TOR/ ขอ อนุมัติโครงการ จัดจ้างเซ็น สัญญา ผลการ เบิกจ่าย สนผ. 7การจัดสรรน้ำในระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำบางปะกง) 4.504.50 กำลัง ดำเนินการ 8การบริหารจัดการ (ลุ่มน้ำบางปะกง) 5.00 กำลัง ดำเนินการ สบก. 9การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านทรัพยากรน้ำ 2.85ดำเนินการเอง0.34 10การพัฒนาประสิทธิภาพ องค์กรและบุคลากร 5.70ดำเนินการเอง0.68 กนก. 11การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ 3.50ดำเนินการเอง0.06 งบรายจ่ายอื่น ปี 2550 (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท

18 ที่หน่วยงาน/รายการงปม.TOR/ ขอ อนุมัติ โครงการ จัดจ้างเซ็น สัญญา ผลการ เบิกจ่าย สสป.,สทภ. 1212การดำเนินการจัดการบริหาร ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก 50.00ดำเนินการเอง11.82 สบจ.,สทภ. 1313การสนับสนุนการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งบุคลากรด้าน การบริหารจัดการทรัพยากร น้ำในระดับท้องถิ่น 15.6015.60ดำเนินการเอง2.15 สปท. 14การเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว 3.80ดำเนินการเอง0.30 งบรายจ่ายอื่น ปี 2550 (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน451001592383695707911,0211,2231,4031,5451,728.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google