งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introductio n to Statistics นางสาววันดี เอียด แก้ว รหัส 521997239.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introductio n to Statistics นางสาววันดี เอียด แก้ว รหัส 521997239."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introductio n to Statistics นางสาววันดี เอียด แก้ว รหัส 521997239

2 ผังมโน ทัศน์

3 1.1 What is Statistics ? 1.2 Types of Statistics 1.3 Population Versus Sample 1.4 Basic Terms หัวข้อ ศึกษา

4 1.5 Types of Variables 1.6 Cross-Section Vs Time-Series Data 1.7 Sources of Data 1.8 Summation Notation หัวข้อศึกษา ( ต่อ )

5 1.1 What is Statistics ?  สถิติหมายถึงข้อเท็จจริง ตัวเลข เช่น จำนวนที่แสดง รายได้ของครอบครัว อายุของ นักเรียน ร้อยละของผู้สอบ ผ่านและเงินเดือนเริ่มต้นของ บัณฑิต  สถิติเป็นกลุ่มวิธีการที่ใช้ใน การเก็บรวบรวม นำเสนอ วิเคราะห์และตีความข้อมูล รวมถึงการตัดสินใจ

6 1.2 Types of Statistics 1.2.1 Descriptive Statistics ประกอบด้วยวิธีการจัดแสดง และอธิบายข้อมูลโดยใช้ตาราง กราฟและการสรุป 1.2.2 Inferential Statistics วิธีการศึกษาเพียงบางส่วน ของประชากรและผลที่ได้ใช้การ ตัดสินใจหรือการคาดการณ์ เกี่ยวกับประชากร

7 1.3 Population VS Sample  Population ประกอบด้วยลักษณะที่มี การศึกษาทั้งหมด เช่น บุคคล รายการหรือวัตถุ ประชากรที่ต้องการศึกษา เรียกว่าประชากรเป้าหมาย  Sample หมายถึงส่วน ของประชากรที่เลือกมาใช้ ในการศึกษา

8 รูปที่ 1.1 แสดงการเลือก ตัวอย่างจากประชากร Population Sample

9  Census and Sample Survey การสำมะโน ประชากรและการสำรวจ  Representative Sample กลุ่มตัวอย่าง  Random Sample ตัวอย่างสุ่ม 1.3 Population VS Sample ( ต่อ )

10 1.4 Basic Terms  Element or Member  Variable  Observation or Measurement  Data Set

11 ชื่อบริษัทผลกำไร ( ล้าน ) Wal-Mart Stores10,267 Exxon25,330 General Electrical16,593 Citigroup17,046 Home Depot5001 ค่าที่ได้จาก การสังเกต หรือค่าจาก การวัด องค์ประกอ บ หรือ สมาชิก ตารางที่ 1.1 แสดงผลกำไรของบริษัท 7 บริษัทในสหรัฐอเมริกา ตัว แปร

12 1.5 Types of Variables 1.5.1 Quantitative variables ( เชิงปริมาณ )  Discrete variables ( ไม่ ต่อเนื่อง ) เช่น จำนวนรถ บ้าน คนที่ไปธนาคาร จำนวนสัตว์ เลี้ยง  Continuous Variable ( ต่อเนื่อง ) เช่น เวลา ความสูง น้ำหนัก ปริมาณโซดา ผลผลิตของมันฝรั่ง

13 1.5.2 Qualitative or Categorical Variables ตัวแปรที่ไม่สามารถวัด ค่าเป็นตัวเลขแต่สามารถ แบ่งแยกประเภทได้ เช่น สถานะของนักศึกษาใน วิทยาลัย เพศของบุคคล สีผมและสีของรถยนต์

14 รูปที่ 1.2 แสดง ประเภทของตัวแปร ตัวแปร ตัวแปรเชิงปริมาณตัวแปรเชิงคุณภาพ ตัวแปรไม่ ต่อเนื่อง เช่น จำนวน บ้าน, รถยนต์, อุบัติเหตุ ตัวแปรไม่ ต่อเนื่อง เช่น จำนวน บ้าน, รถยนต์, อุบัติเหตุ ตัวแปร ต่อเนื่อง เช่น ความ ยาว, อายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, เวลา ตัวแปร ต่อเนื่อง เช่น ความ ยาว, อายุ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, เวลา เช่น สีผม, เพศ, ส่วนประกอ บของ คอมพิวเต อร์

15 1.6 Cross-Section Vs Time-Series Data  Cross-section data ข้อมูลที่เก็บใน องค์ประกอบที่แตกต่างกันที่ จุดเดียวกันในช่วงเวลา เดียวกัน  Time-Series Data ข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูล เกี่ยวกับองค์ประกอบเดียวกัน ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

16 Talk Show ผู้เข้า ชม ( ล้านคน ) Dr. Phil6.5 Maury4.1 Jerry Springer 3.3 Montel Williams 3.2 Ellen2.2 ตาราง 1.2 แสดงจำนวน เฉลี่ยผู้เข้าชมการพูด

17 ปี ค. ศ.Number of Collisions1990 19952775 20006323 20026556 ตาราง 1.3 จำนวนการ ปะทะกันระหว่างสัตว์ป่า และเครื่องบินพลเรือน

18 1.7 Sources of Data แหล่งภายใน เช่น แฟ้ม ประวัติบุคคลของบริษัท หรือบันทึกทางบัญชี แหล่งภายนอก เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ นโยบายแห่ง สหรัฐอเมริกา หรือการ สำรวจและการทดสอบ เวบไซด์ต่าง ๆ เช่น

19  www.census.gov ( สำนัก สำมะโนประชากร )www.census.gov  www.bls.gov ( สำนัก แรงงานสถิติ )www.bls.gov  www.ojp.usdoj.gov/bjs( สำนักงานยุติธรรม )www.ojp.usdoj.gov/bjs  www.os.dhhs.gov ( กรม อนามัยในสหรัฐ )www.os.dhhs.gov  www.suda.gov/nass/pubs/ agstats.htm ( กรมการเกษตร ในสหรัฐอเมริกา ) www.suda.gov/nass/pubs/ agstats.htm 1.7 Sources of Data ( ต่อ )

20 1.8 Summation Notation เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทน ผลรวมของค่าต่างๆ ใช้ อักษรกรีก ∑( ซิกมา ) เช่น ราคาของหนังสือห้า เล่มเป็น ดังนี้ 75, 80, 35, 97 และ 88 สามารถเขียน ได้ดังนี้

21 ราคาของหนังสือเล่มที่หนึ่ง = X 1 = 75 ราคาของหนังสือเล่มที่สอง = X 2 = 80 ราคาของหนังสือเล่มที่สาม = X 3 = 35 ราคาของหนังสือเล่มที่สี่ = X 4 = 97 ราคาของหนังสือเล่มที่ห้า = X 5 = 88 แสดงจำนวน หนังสือ ในทำนอง เดียวกัน 1.8 Summation Notation( ต่อ )

22 ตัวอย่าง 1.1 เงินเดือนของ พนักงานสี่คนเป็นดังนี้ 75, 42, 125 และ 61 ( พัน ) จงหา a. ∑ X b. (∑X) 2 c. ∑ X 2 วิธีทำ a. ∑X = X 1 + X 2 + X 3 + X 4 = 75 + 42 + 125 + 61= 303

23 b. (∑X) 2 เป็นการยกกำลัง สองของผลรวมของ X ดังนั้น ( ∑ X) 2 = (303) 2 = 91,089 c. ∑X 2 = (75) 2 +(42) 2 +(125) 2 +(61) 2 = 5,625 + 1764 + 15,725 + 3721= 26,735

24 ตัวอย่าง 1.2 ตารางแสดง ค่าของตัวแปรดังนี้ m 12152030 f591016 จงหา a. ∑mb. ∑f 2 c. ∑mfd. ∑m 2 f

25 mff 2 125(5) 2 = 25 159(9) 2 = 81 2010(10) 2 = 100 3016(16) 2 = 256 ∑ m=77 ∑ f=40 ∑ f 2 =462

26 mf m 2 f 12(5) = 60(12) 2 (5)= 720 15(9) = 135(15) 2 (9) = 2025 20(10)= 200(20) 2 (10)= 4000 30(16)= 60(30) 2 (16)= 14,400 ∑ mf= 875 ∑ m 2 f= 21,145

27 จากตารางสามารถอธิบายได้ดังนี้ - คอลัมน์แรกแสดงค่าของ ตัวแปร m ผลรวมของค่าเหล่านี้เท่ากับ 77 - คอลัมน์ที่สองแสดงค่าของ ตัวแปร f ผลรวม ของคอลัมน์นี้เท่ากับ 40 - คอลัมน์ที่สามนำค่าของ f มายกกำลังสอง เช่น ค่าแรกคือ 25 เป็นการนำ 5 มายกกำลัง สอง ผลรวมของค่าในคอลัมน์นี้เท่ากับ 462 - สี่คอลัมน์ที่สี่นำค่าของ m และค่า f ตรงกัน เช่นค่าแรก 60 ในคอลัมน์นี้ได้โดยนำ 12 และ 5 คูณกัน ผลรวมของค่าในคอลัมน์นี้เท่ากับ 875 - ถัดไปนำค่า m ที่ยกกำลังสองแล้วคูณด้วย ค่า f ที่ตรงกัน ผลที่ได้นำไปบันทึกในคอลัมน์ ที่ห้า เช่นค่าแรก 720 เป็นค่าที่ได้โดย 12 ที่ ยกกำลังสองแล้วคูณด้วย 5 ผลรวมของค่าใน คอลัมน์นี้ให้เท่ากับ 21,145

28 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Introductio n to Statistics นางสาววันดี เอียด แก้ว รหัส 521997239.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google