งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บข้อมูล (Data Collecting) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ของตัวแปรทุกตัวที่กำหนด ไว้ในตัว แบบจำลองเพื่อนำมาคำนวณหา ความสัมพันธ์ จำแนกตามลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บข้อมูล (Data Collecting) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ของตัวแปรทุกตัวที่กำหนด ไว้ในตัว แบบจำลองเพื่อนำมาคำนวณหา ความสัมพันธ์ จำแนกตามลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บข้อมูล (Data Collecting) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ของตัวแปรทุกตัวที่กำหนด ไว้ในตัว แบบจำลองเพื่อนำมาคำนวณหา ความสัมพันธ์ จำแนกตามลักษณะ จำแนกตามลักษณะ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จำแนกตามแหล่งที่มา จำแนกตามแหล่งที่มา ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

2 Types of Data ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณมี หลายชนิด Time Series ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) เป็น ข้อมูลที่เก็บจากช่วงหนึ่งไปยังช่วงเวลาต่อๆ ไป โดยไม่คำนึงถึง หน่วยพฤติกรรม ( ผู้บริโภคหรือผู้ผลิต ) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) เป็น ข้อมูลที่เก็บจากช่วงหนึ่งไปยังช่วงเวลาต่อๆ ไป โดยไม่คำนึงถึง หน่วยพฤติกรรม ( ผู้บริโภคหรือผู้ผลิต ) Cross Sectional ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-section data) เป็นข้อมูลของตัวแปรที่เก็บขึ้นโดยคำนึงถึง หน่วยพฤติกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-section data) เป็นข้อมูลของตัวแปรที่เก็บขึ้นโดยคำนึงถึง หน่วยพฤติกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด Pooled cross sections & Panel เป็นข้อมูลภาคตัดขวางหลายๆช่วงเวลา เช่น ข้อมูลภาคตัดขวางสองช่วงเวลา หรือ ข้อมูล ภาคตัดขวางที่เก็บต่อเนื่องตามช่วงเวลา เป็นข้อมูลภาคตัดขวางหลายๆช่วงเวลา เช่น ข้อมูลภาคตัดขวางสองช่วงเวลา หรือ ข้อมูล ภาคตัดขวางที่เก็บต่อเนื่องตามช่วงเวลา

3 แหล่งข้อมูล ( ข้อมูลทุติยภูมิ ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www. bot.or.th) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www. bot.or.th) ประเภทข้อมูล : ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายได้ การเงิน การคลัง รายงานภาวะ เศรษฐกิจ บทความ งานวิจัย นโยบาย การเงิน กระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) กระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) ประเภทข้อมูล : การคลัง รายรับ ภาษี รายงานสถานะการคลัง กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th) กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th) ประเภทข้อมูล : ภาวะและสถิติการค้า ข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ดัชนีราคา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้า

4 สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมฯ (www. nesdb.go.th ) สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมฯ (www. nesdb.go.th ) ประเภทข้อมูล : การผลิต รายได้ การจ้างงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ประเภทข้อมูล : ราคาหุ้น ข้อมูลของบริษัทจด ทะเบียน สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น International Monetary Fund (www.imf.org) International Monetary Fund (www.imf.org) ประเภทข้อมูล : นโยบายการเงิน ข้อมูลด้าน การเงินระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านการเงิน World Bank (www.worldbank.org) World Bank (www.worldbank.org)www.worldbank.org http://data.worldbank.org/ http://data.worldbank.org/http://data.worldbank.org/ ประเภทข้อมูล : นโยบายการคลัง การพัฒนา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทุกสาขา

5 แหล่งข้อมูล แหล่งข้อมูล Bank of International Settlement (www. bis.org ) Bank of International Settlement (www. bis.org ) http://www.bis.org/statistics/index.ht m http://www.bis.org/statistics/index.ht m http://www.bis.org/statistics/index.ht m http://www.bis.org/statistics/index.ht m ประเภทข้อมูล : การเงิน และการธนาคาร นโยบายและงานวิจัยด้านการเงินและการ ธนาคาร World Trade Organization (www.wto.org) World Trade Organization (www.wto.org) ประเภทข้อมูล : ด้านการค้าระหว่างประเทศ งานวิจัย http://www.wto.org/english/res_e/st atis_e/statis_e.htm http://www.wto.org/english/res_e/st atis_e/statis_e.htm http://www.wto.org/english/res_e/st atis_e/statis_e.htm http://www.wto.org/english/res_e/st atis_e/trade_data_e.htm http://www.wto.org/english/res_e/st atis_e/trade_data_e.htm

6 Organization for Economic Co- operation and Deveopment (OECD) Organization for Economic Co- operation and Deveopment (OECD) http://stats.oecd.org/ http://stats.oecd.org/http://stats.oecd.org/http://stats.oecd.org/ ข้อมูล จุลภาคและมหภาคของตัวแปร ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของ ประเทศอุตสาหกรรม 34 ประเทศ ข้อมูล จุลภาคและมหภาคของตัวแปร ทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของ ประเทศอุตสาหกรรม 34 ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บข้อมูล (Data Collecting) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ของตัวแปรทุกตัวที่กำหนด ไว้ในตัว แบบจำลองเพื่อนำมาคำนวณหา ความสัมพันธ์ จำแนกตามลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google