งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. กบินทร์บุรี 763 cms Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. เมือง 912 cms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. กบินทร์บุรี 763 cms Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. เมือง 912 cms."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. กบินทร์บุรี 763 cms Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. เมือง 912 cms

2 การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. กบินทร์บุรี 763 cms ซึ่งไม่เกิน รอบการเกิด 5 ปี Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. เมือง 912 cms ซึ่งไม่เกินรอบ การเกิด 5 ปี

3 คลองขุดใหม่ 12 กม. คลองขุดขยาย 42.5 กม. ปตร. ปลาย คลอง ทางเลี่ยง เมือง ปตร. ปาก คลอง โครงการบรรเทาอุทกภัยจังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ – คลองหาดยาง - คลองคูมอญ แนวทางระบายน้ำหลาก (Flood Way) ก้นคลอง 30 ม. อ. ศรีมหาโพธิ - ค. หาดยาง – คลองคูมอญ – ปตร. คูมอญ ยาว 54.500 กม. Kgt.3 Kgt.1

4 การวิเคราะห์สภาพทางชลศาตร์ของแม่น้ำปราจีนบุรี ( ช่วงตั้งแต่ อ. กบินทร์บุรี ถึง บริเวณ ปตร. บางพลวง ) ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หน้าตัดลำน้ำ ใช้จากแบบจำลอง Hec-Ras ใน โครงการศึกษา สำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางพลวง ( ธันวาคม 2551) โดย สชป.9 ความยาวลำน้ำที่ วิเคราะห์ประมาณ 83 กม. เงื่อนไขขอบเขตด้านเหนือน้ำ (Upstream boundary) ใช้อัตรา การไหลของสถานี Kgt. 3 อำเภอกบินทร์บุรี เงื่อนไขขอบเขตด้านท้ายน้ำ (Downstream boundary) กรณี อิทธิพลน้ำทะเลหนุน ใช้ข้อมูลระดับน้ำด้านแม่น้ำที่บันทึกที่ ปตร. บางพลวง ส่วนกรณี Freeflow ใช้ค่า Normal slope 1:15,000 กรณีวิเคราะห์ 1. หาความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ยของแม่น้ำปราจีนบุรี 2. วิเคราะห์หาอิทธิพลจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน ของปี 2556 ( ระยะเวลาวิเคราะห์ 8 สค.- 8 ตค.) 3. วิเคราะห์หาประสิทธิผลของคลองระบายน้ำศรีมหาโพธิ ของปี 2556 ( ระยะเวลาวิเคราะห์ 8 สค.- 8 ตค.) โดยใช้ Q คลองผัน = 300 cms, 600 cms และแก้มลิง

5 ผลการวิเคราะห์หาความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ยของแม่น้ำปราจีนบุรี 600 500 400 500 cms400 cms

6 ผลการวิเคราะห์หาอิทธิพลจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุนของปี 2556

7

8 ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์หาอิทธิพลจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุนของปี 2556 อิทธิพลของน้ำทะเลมีมากที่สุด 0.98 เมตรซึ่งเป็นช่วงที่ Q มีค่าน้อย (170 cms) และมีผลน้อยลงเมื่อ Q เพิ่มมาก ขึ้น 0.98 เมตร 2.26 เมตร อิทธิพลของน้ำทะเลมีมากที่สุด 2.26 เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่ Q มีค่าน้อย (250 cms) และมีผลน้อยลงเมื่อ Q เพิ่ม มากขึ้น

9 ผลการ วิเคราะห์หาประสิทธิผลของคลองระบายน้ำศรีมหาโพธิ ของปี 2556 กรณีปี 2556 สภาพปัจจุบัน Q ผัน = 300 cms ไม่คิด อิทธิพลน้ำทะเล Q ผัน = 360 cms + แก้มลิง Q ผัน = 360 cms Q ผัน = 300 cms คิดอิทธิพล น้ำทะเล

10 ผลการ วิเคราะห์หาประสิทธิผลของคลองระบายน้ำศรีมหาโพธิ ของปี 2556

11 Kgt. 6 คลองผันน้ำสามารถลด Q และระดับน้ำได้มากเนื่องจากอิทธิพลจากน้ำทะเลมีน้อย Kgt. 1 คลองผันน้ำสามารถลด Q ได้มาก แต่ลดระดับน้ำได้น้อยหากมีอิทธิพลจากน้ำทะเล +4.45 ม. รทก. +7.1 ม. รทก.

12 ผลการ วิเคราะห์หาประสิทธิผลของคลองระบายน้ำศรีมหาโพธิของปี 2556 ปัจจุบัน Q ผัน =300 Q ผัน =360 และแก้มลิง ไม่คิดอิทธิพลน้ำทะเลคิดอิทธิพลน้ำทะเล Kgt.6 จำนวนวัน 80000 ความลึกน้ำล้น เฉลี่ย ซม. 50000 Kgt.1 จำนวนวัน 17011109 ความลึกน้ำล้น เฉลี่ย ซม. 760251710 ประสิทธิผล : ที่ อ. ศรีมหาโพธิ Q ผัน = 300 ลบ. ม./ วินาที สามารถลด จำนวนวันน้ำท่วมและความลึกน้ำล้นตลิ่งได้ 100 % ไม่ว่าจะมีอิทธิพลของ น้ำทะเลหนุนหรือไม่ ที่ อ. เมืองปราจีนบุรี Q ผัน = 300 ลบ. ม./ วินาที ลดจำนวนวันน้ำ ท่วมได้ 67-100 % และความลึกน้ำล้นตลิ่งได้ 35-100 % ขึ้นอยู่กับอิทธิ ของน้ำทะเลหนุน Q ผัน = 360 ลบ. ม./ วินาที ลดจำนวนวันน้ำท่วมได้ 41-100 % และความลึกน้ำล้นตลิ่งได้ 78-100 % Q ผัน = 360 ลบ. ม./ วินาที และแก้มลิง ลดจำนวนวันน้ำท่วมได้ 53-100 % และความลึกน้ำล้นตลิ่งได้ 87-100 %

13

14 เปิดประตูรับน้ำเข้าแก้มมลิง เมื่วันที่ 28 กันยายน ซึ่ง ระดับน้ำที่ อ. ศรีมหาโพธิอยู่ ที่ระดับ + 5.65 ม. รทก.

15

16

17

18 ปัญหา - อุปสรรค Kgt.1 Kgt.6 Kgt.3

19

20

21

22

23

24 อาคารปากคลองศรีมหาโพธิ อาคารปากคลองหาดยาง


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ทางด้านอุทกวิทยา Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. กบินทร์บุรี 763 cms Q สูงสุดปี 2556 จนถึง 12 ตค ที่ อ. เมือง 912 cms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google