งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1

2  แนะนำกรรมการ  หลักสูตร แผนการเรียน  กิจกรรมพิเศษ  สิ่งอำนวยความสะดวก

3 หลักสูตร และแผนการเรียน สาขาวิชาเอก : บริหารธุรกิจ โครงสร้างหลักสูตร ( แผน ก ) ทำ วิทยานิพนธ์ หน่วย กิต วิชาเอกบังคับ 8 วิชา ( สัมมนา 2 หน่วยกิต ) 26 วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 รวม 44 - สอบประมวลความรู้แบบข้อเขียน - สอบวิทยานิพนธ์

4 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ภาคเรียน ที่ 1 - เศรษฐศาสตร์ การจัดการ ขั้นสูง - องค์การและการ จัดการ - การจัดการ การตลาดขั้นสูง ภาคเรียน ที่ 1 - การวิเคราะห์เชิง ปริมาณทาง ธุรกิจ - สัมมนา - วิทยานิพนธ์ ภาคเรียน ที่ 2 - การบัญชีบริหาร ขั้นสูง - การจัดการการ ผลิตขั้นสูง - วิชาเอกเลือก 1 ภาคเรียน ที่ 2 - นโยบายทางธุรกิจ - สัมมนา - วิทยานิพนธ์ ภาคเรียน ที่ 3 - การจัดการทาง การเงิน - ระเบียบวิธีวิจัย ทางการจัดการ ( วิชาเอกเลือก 2) - วิทยานิพนธ์ ภาคเรียน ที่ 3 - วิทยานิพนธ์ แผนการศึกษา

5 ช่วงเวลาการเรียน - 2 ปีๆ ละ 3 ภาคเรียน มิ. ย. ก. ค. ส. ค. ก. ย. ต. ค. พ. ย. ธ. ค. ม. ค. ก. พ. มี. ค. เม. ย. พ. ค. ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 13 มิ. ย. 54 เรียนทุกวันจันทร์, พุธ และพฤหัสบดี เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 7 - 31 มี. ค. 54 วันที่ 7 - 31 มี. ค. 54

6 ผ่าน ไม่ผ่าน (1) จบหลักสูตรภาษาอังกฤษ กพ. รับรอง หรือ มี TOEFL, IELTS (1 ปี ) ( บว. มก. อนุมัติ ) ไม่ต้องเรียน ต้องเรียน การสอบ และการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ เกณ ฑ์ (2) สอบ โดยศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ การเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีผู้สมัคร เรียนตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป ค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 10,000 บาท

7 การสอบภาษาอังกฤษ ( จัดโดยศูนย์ทดสอบภาษา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ) ศูนย์ทดสอบภาษาจัดสอบ ปีละ 5 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1/2554 สอบวันที่ 20 มี. ค.54 - ครั้งที่ 2/2554 สอบวันที่ 19 มิ. ย.54 - ครั้งที่ 3/2554 สอบวันที่ 28 ส. ค.54 - ครั้งที่ 4/2554 สอบวันที่ 16 ต. ค.54 - ครั้งที่ 5/2554 สอบวันที่ 18 ธ. ค.54 ค่าสมัครสอบครั้งแรก โครงการฯ ออกให้ ค่าสมัครครั้งต่อไป นิสิตต้องจ่ายเอง 500 บาท

8 ปีที่ 2 - การสอบวิชาการศึกษาค้นคว้า อิสระ - การสอบประมวลความรู้แบบ ข้อเขียน (Comprehensive Examination) ( โครงการฯ จะประกาศให้ ทราบเป็นระยะๆ ) สำเร็จการศึกษาหลักสูตร “ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) ” ได้เมื่อเกรดเฉลี่ยสะสม > = 3.00

9 ระบบเกรด เกรด ระดับ A4.0 B+3.5 B3.0 C+ 2.5 ขั้นต่ำ C 2.0 D+ 1.5 D 1.0 F 0.0 เรียนใหม่

10 การรักษาสภาพนิสิต ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา แต่ในภาคการศึกษา แรก ไม่อนุมัติให้ลาพัก การศึกษา

11 การเข้าชั้นเรียน / เช็คเวลาเรียน 1. ก่อนเข้าเรียน ต้องสแกนนิ้วมือ ที่หน้าห้องอาหารโครงการฯ ( ชั้น 2) เพื่อบันทึกเวลา ในการเข้าเรียนทุกครั้ง ขาด เรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิน กว่าร้อยละ 20 2. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ขั้นบัณฑิต พ. ศ.2550 นิสิตขาด เรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิน กว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียน ทั้งหมด นับแต่วันเปิดเรียนของ ภาคการศึกษาในวิชาใด จะหมด สิทธิ์เข้าสอบไล่และถือว่าสอบตก ในวิชานั้น

12 การเข้าสอบ & ขาดสอบ - ห้ามเข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที - การขาดสอบ ผลคือ “F” ยกเว้น ป่วยมีใบรับรอง แพทย์ & อุบัติเหตุ ได้รับอนุญาตให้สอบ ชดเชย ไม่ได้รับอนุญาตให้ สอบชดเชย A, B+, B, C+, C... “F” หรือ อยู่ในดุลย พินิจ ของอาจารย์ประจำวิชา


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ รุ่น 23 สู่ KASETSART Executive MBA วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google