งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553

3 สรุปสาระสำคัญ 2. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติ ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ตามประกาศกำหนด เว้นแต่ประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ลําดับที่1.5 และ ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ให้จัดทําเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ 4 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดังกล่าว ต้องจัดทําโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4 สรุปสาระสำคัญ 4. ให้นําความในข้อ 2 มาใช้บังคับสําหรับการขยายขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดยอนุโลม 5. โครงการหรือกิจการตามประกาศในข้อ 1 ที่ได้ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศตามข้อ 1 ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

5 สรุปสาระสำคัญ 6. โครงการหรือกิจการตามที่กําหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ 3 ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อยู่แล้ว ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติ ให้เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ตามประกาศกำหนด

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google