งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง ต้องจัดทํารายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง ต้องจัดทํารายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง ต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือ กิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติ ให้ เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ตามประกาศ กำหนด เว้นแต่ประเภทและขนาดโครงการหรือ กิจการ ลําดับที่ 1.5 และ 26.2 ตามเอกสารท้าย ประกาศ 3 ให้จัดทําเป็นรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  3. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น ให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ 4 การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นดังกล่าว ต้องจัดทําโดยบุคคลซึ่งได้รับ อนุญาตให้เป็นผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  4. ให้นําความในข้อ 2 มาใช้บังคับสําหรับการ ขยายขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โดย อนุโลม  5. โครงการหรือกิจการตามประกาศในข้อ 1 ที่ ได้ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศตามข้อ 1 ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชํานาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  6. โครงการหรือกิจการตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร ท้ายประกาศ 3 ซึ่งต้องจัดทํารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สําหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ อยู่แล้ว ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกําหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้จัดทํารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ ดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการตาม เอกสารท้ายประกาศ 3 ต้องจัดทํารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติ ให้ เป็นไปหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ตามประกาศ กำหนด

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่ง ต้องจัดทํารายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google