งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทน การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทน การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทน การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่า รักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลง วันที่ 12 กันยายน พ. ศ. 2534  2. ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่ เนื่องจากการทำงานเป็นเหตุให้สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ ร่างกายอย่างถาวร หรือสูญเสียสภาวะปกติของ จิตใจอย่างถาวรจนไม่สามารถทำงานได้ เมื่อ ประเมินการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรได้ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสมรรถภาพทั้ง ร่างกาย

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ หากประสงค์จะขอรับค่าทดแทนการขาด รายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงาน จะต้องแจ้งต่อนายจ้างเพื่อขอรับการตรวจ และวินิจฉัยจากคณะแพทย์ที่นายจ้างแต่งตั้งจาก ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพเวชกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย ลูกจ้างต้องไปขอรับการตรวจด้วยตนเอง เว้นแต่มี เหตุผลอันสมควรไม่สามารถไปรับการตรวจได้ให้ ลูกจ้างแจ้งเหตุผลต่อนายจ้างทราบ เพื่อ ดำเนินการให้มีการตรวจและวินิจฉัย

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  3. ลูกจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าทดแทนการขาด รายได้ กรณีการทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการ ทำงานตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่า รักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลง วันที่ 12 กันยายน พ. ศ. 2534 อยู่ก่อนวันที่ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้คงได้รับเงินทดแทน การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ตามประกาศฉบับนี้โดยได้รับต่อไป จนกว่าจะครบตามสิทธิที่เหลืออยู่ของลูกจ้างผู้นั้น

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ ให้คณะกรรมการแพทย์ที่รัฐวิสาหกิจแต่งตั้ง ตามประกาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงิน ทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพอันมิใช่ เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นคณะแพทย์ที่นายจ้างแต่งตั้งตาม ประกาศนี้และให้การดำเนินการของ คณะกรรมการแพทย์ดังกล่าวก่อนประกาศนี้ใช้ บังคับซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเป็นการดำเนินการตาม ประกาศฉบับนี้  4. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณี ทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแก่ลูกจ้าง ที่ทุพพลภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 33.33 ของค่าจ้างเต็มเดือนสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับอยู่เป็น เวลา 15 ปี สิทธิในการได้รับค่าทดแทนตามวรรค หนึ่ง ให้เป็นอันระงับในงวดถัดไปเพราะเหตุที่ ลูกจ้างผู้ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการแรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทน การขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google