งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 " ประกาศคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบ และวิธีการแสดงข้อความคำเตือน ประกอบภาพสัญลักษณ์ของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพ สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 " ประกาศคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบ และวิธีการแสดงข้อความคำเตือน ประกอบภาพสัญลักษณ์ของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพ สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 " ประกาศคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบ และวิธีการแสดงข้อความคำเตือน ประกอบภาพสัญลักษณ์ของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพ สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ. ศ. 2553" ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  กรณีการแสดงภาพสัญลักษณ์ของ บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ใช้คำที่ แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ประเภทใดประเภทหนึ่งของ บริษัทดังกล่าว  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ การดำ เนินการตามประกาศฉบับนี้ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อวินิจฉัยชี้ ขาด

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. การแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพ สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ "1.1 กรณีใช้สื่อทางกิจการโทรทัศน์ การฉาย ภาพ ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ การแสดงภาพ โดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน ให้แสดง ข้อความคำเตือนแบบเสียงและแบบ ข้อความอักษร โดย ( ก ) การแสดง ข้อความคำเตือนแบบเสียง ต้องรับฟังได้ ชัดเจนทุกพยางค์และสามารถเข้าใจ ความหมายได้ โดยมีระดับเสียงเทียบเท่า กับข้อความหลักของโฆษณา ต้องแสดง ข้อความคำเตือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วินาที "

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ( ข ) การแสดงข้อความคำเตือนแบบข้อความ อักษร ต้องแสดงเป็นอักษรลอย (Super) ด้วยตัวอักษรไทย “ อังสะนา นิว ” (Angsana New) แบบหนาหรือตัวอักษรอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นสีขาวอยู่ ภายในกรอบคำเตือนที่มีพื้นสีดำเข้ม ซึ่ง สามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบข้อความคำ เตือน และเส้นกรอบข้อความคำเตือนต้องมี สีแตกต่างอย่างชัดเจนกับสีพื้นโฆษณา โดยพื้นที่กรอบข้อความคำเตือนต้องเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา และมีความยาว ตลอดตามแนวนอนชิดขอบบนจอภาพ ทั้งนี้ ต้องแสดงข้อความคำเตือนเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 2 วินาท

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1.2 กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องแสดงข้อความคำ เตือนแบบข้อความอักษร ด้วยตัวอักษรไทย “ อังสะนา นิว ” (Angsana New) แบบหนา หรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นสีขาวอยู่ภายในกรอบคำเตือนที่มีพื้นสี ดำเข้ม ซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็น ได้อย่างชัดเจน โดยมีขนาดความสูงของ ตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบ ข้อความคำเตือน และเส้นกรอบข้อความคำ เตือนต้องมีสีแตกต่างอย่างชัดเจนกับสีพื้น โฆษณา โดยพื้นที่กรอบข้อความคำเตือน ต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา และมี ความยาวตลอดตามแนวนอนชิดขอบบน พื้นที่โฆษณา

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ "1.3 กรณีสื่ออื่นใดนอกจากสื่อตาม (1) และ (2) ให้แสดงข้อความคำเตือน แบบข้อความ อักษรตามแนวนอนอยู่ด้านบนสุดของพื้นที่ โฆษณาด้วยตัวอักษรไทย “ อังสะนานิว ” (Angsana New) แบบหนาหรือตัวอักษรอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นตัวอักษรสีขาว บนพื้นสีดำเข้ม โดยมีขนาดความสูงของ ตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบ ข้อความคำเตือน ซึ่งสามารถอ่านได้ง่าย และมองเห็นได้อย่างชัดเจน และพื้นที่ ข้อความคำเตือนมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา "

8 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ "2. การแสดงข้อความคำเตือน ให้แสดงอย่าง ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) “ สุรา เป็นเหตุก่อ มะเร็งได้ ”(2) “ สุรา เป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อม ได้ ”( ๓ ) “ สุรา เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิต ได้ ”( ๔ ) “ สุรา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและ อาชญากรรมได้ ”( ๕ ) “ สุรา ทำร้าย ครอบครัว ทำลายสังคมได้ ”" "3. การแสดงข้อความคำเตือนตามข้อ ๒ หาก เป็นข้อความคำเตือนของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ หรือไวน์ ให้ เปลี่ยนคำว่า “ สุรา ” เป็นคำว่า “ เบียร์ ” หรือ “ ไวน์ ” แล้วแต่กรณีทั้งนี้ กรณีเป็นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ประเภทอื่น หรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ผสมสำเร็จรูป ให้ใช้คำว่า “ สุรา ”"

9 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 " ประกาศคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบ และวิธีการแสดงข้อความคำเตือน ประกอบภาพสัญลักษณ์ของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพ สัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google